szombat, július 13, 2024

Èièo, Mar­ián – Kali­nová, Michaela – Paulusová, Sil­vi­a: Kalvárie a Krížové cesty na Sloven­sku

Bratislava: Pami­atkový ústav 2002, 408 p., ill. ISBN 80-968632-1-5

Az olasz kez­de­mé­nye­zé­sű eu­ró­pai kál­vá­ria­ku­ta­tás (vö. Szil­ágyi Ist­ván: Kalvarien-Inventare. Acta Eth­no­log­i­ca Danu­biana 5–6, 137–140) egyik já­ru­lé­kos ered­mé­nye a szlo­vá­ki­ai kál­vá­ri­ák és ke­reszt­utak rep­re­zen­ta­tív és mo­nog­ra­fi­kus igé­nyű ös­­sze­ál­lí­tá­sa. A va­ló­ban eu­ró­pai szín­vo­na­lú szin­té­zis szé­les­kö­rű anyag­gyűj­té­se a Szlo­vák Mű­em­lék­vé­del­mi Hi­va­tal ke­re­tei kö­zött zaj­lott. Ma­ga a pub­li­ká­ció két na­gyobb egy­ség­ből te­vő­dik ös­­sze. A szer­zők elő­ször a kál­vá­ria­ku­ta­tás rö­vid át­te­kin­té­sét, a kál­vá­ria-együt­te­sek meg­je­le­né­sé­nek, épí­té­sé­nek a tör­té­ne­tét, azok val­lá­si és kul­túr­tör­té­ne­ti ös­­sze­füg­gé­se­it, a meg­for­má­lás mi­lyen­sé­gét, tör­té­ne­ti ala­ku­lá­sa­it, vál­to­zá­sa­it, va­la­mint az iko­nog­rá­fi­ai és funk­ci­o­ná­lis kér­dé­se­ket tag­lal­ják. A kö­tet ge­rin­cét egy gaz­da­gon ada­tolt ka­ta­ló­gus ké­pe­zi, amely­ben – Andód­dal kezd­ve és Aranyos­marót­tal (Zlaté Moravce) be­zár­va – 113 te­le­pü­lés kál­vá­ri­á­ja ke­rül tár­gya­lás­ra (meg­jegy­zem, hogy a be­mu­ta­tott kál­vá­ri­ák szá­ma en­nél több, hi­szen né­hány te­le­pü­lé­sen több kál­vá­ria is ta­lál­ha­tó). Az egyes „szó­cik­kek” egy­sé­ges fel­épí­té­sű­ek, így jól hasz­nál­ha­tó­ak. Elő­ször a te­le­pü­lés alap­in­for­má­ci­ót kap­ja az ol­va­só (tör­té­ne­ti – ma­gyar, né­met, eset­leg la­tin, ré­gi­es szlo­vák – te­le­pü­lés­meg­ne­ve­zé­sek, mai já­rás, püs­pök­ség, rö­vid jel­lem­zés, da­tá­lás, meg­jegy­zé­sek. Ezt kö­ve­ti z ob­jek­tum rész­le­te­sebb (sok­szor több ol­da­las) le­írá­sa, jegy­ze­tek­kel, csat­la­ko­zó iro­da­lom­mal. A deskrip­ciót ar­chív fo­tók és mai fel­vé­te­lek, oly­kor ré­gi met­sze­tek egé­szí­tik ki. A könyv ös­­sze­ál­lí­tó­i­nak igé­nyes­sé­gét jel­zi, hogy a vi­szony­lag nagy szám­ban kö­zölt ma­gyar nyel­vű fel­irat­ok gya­kor­la­ti­lag hi­bát­la­nul van­nak le­ír­va, for­dí­tá­sa­ik jók, erő­sen tá­masz­kod­nak a ré­gi és mai ma­gyar iro­da­lom­ra is. A kö­te­tet hely- és sze­mély­név­mu­ta­tó, va­la­mint rész­le­tes né­met és an­gol nyel­vű ös­­sze­fog­la­lás te­szi tel­jes­sé. A könyv­höz csat­la­ko­zik egy ki­emel­he­tő tér­kép is, ahol a ka­ta­ló­gus­ban sze­rep­lő kál­vá­ri­á­kon túl­me­nő­en, a szer­zők ál­tal szá­mon tar­tott, már el­pusz­tult vagy ke­vés­bé ada­tolt ob­jek­tu­mok is föl van­nak tün­tetve(ezek szá­ma – en­nek a kö­tet ös­­sze­ál­lí­tói is tu­da­tá­ban van­nak! – ter­mé­sze­te­sen még gya­ra­pít­ha­tó). Kü­lön­fé­le je­lek és szí­nek se­gít­sé­gé­vel a tér­kép­ről az adott te­le­pü­lés kál­vá­ri­á­já­nak a tí­pu­sa és da­tá­lá­sa is le­ol­vas­ha­tó. A köny­vet jó kézbeven­ni, gyö­nyö­rű­ség la­poz­ni, s ami még en­nél is fon­to­sabb: nagy­sze­rű­en le­het hasz­nál­ni!