péntek, június 14, 2024

A mig­rá­ci­ós fo­lya­ma­tok ha­tá­sa a szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok né­pi kul­tú­rá­já­ra
Az Et­no­ló­gi­ai Köz­pont tíz éve

(Ko­má­rom, 2007. no­vem­ber 16.)

A né­pi kul­tú­ra ma is tet­ten ér­he­tő je­len­sé­gei hos­­szú fej­lő­dés, egy­szer­smind kü­lön­fé­le kül­ső ha­tá­sok nyo­mán ala­kul­tak ki. Ez utób­bi­ak so­rá­ban je­len­tős sze­rep­pel bír­nak a kü­lön­fé­le mig­rá­ci­ós fo­lya­ma­tok. A Ma­gyar Tu­do­mány Ün­ne­pe ren­dez­vény­so­ro­zat ke­re­té­ben meg­va­ló­sult kon­fe­ren­cia ezen je­len­sé­gek kü­lön­fé­le szem­pont­ok sze­rin­ti elem­zé­se­it pre­zen­tál­ta. A Göröm­bei And­rás aka­dé­mi­kus, az MTA Ma­gyar Tu­do­má­nyos­ság Kül­föld­ön El­nö­ki Bi­zott­sá­gá­nak el­nö­ke meg­nyi­tó­ja után az el­ső szek­ció B. Ko­vács Ist­ván el­nök­le­té­vel zaj­lott. Lisz­ka Jó­zsef, be­ve­ze­tő elő­adá­sá­ban (Im­pé­ri­um­vál­tá­sok és né­pi kul­tú­ra. A mig­rá­ci­ós fo­lya­ma­tok ha­tá­sai a szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok min­den­na­pi éle­té­re) az ed­di­gi ku­ta­tá­si ered­mé­nye­ket és a fel­ada­to­kat vet­te szám­ba. Si­mon At­ti­la az Im­pé­ri­um­vál­tás és mig­rá­ció cí­mű re­fe­rá­tu­má­ban a cseh és szlo­vák te­le­pe­sek el­ső bé­csi dön­tés utá­ni sor­sá­ról be­szélt (je­len kö­te­tünk­ben lé­nye­gé­ben ezen elő­adás ta­nul­mán­­nyá ki­bő­ví­tett, né­met nyel­vű vál­to­za­ta ol­vas­ha­tó). Popé­ly Ár­pád a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú utá­ni dél-szlo­vá­ki­ai te­le­pí­té­sek (cseh­szlo­vák–ma­gyar la­kos­ság­cse­re, cseh­or­szá­gi kény­szer­mun­ka stb.) tör­té­ne­ti ku­ta­tá­sá­nak leg­újabb ered­mé­nye­i­ről szá­molt be.
A má­so­dik szek­ci­ót Dan­ter Iza­bel­la el­nö­köl­te. Itt Gecse An­na­bel­la Ak­ci­ók és re­ak­ci­ók cí­men a te­le­pí­té­si és te­le­pü­lé­si fo­lya­ma­tok­nak egy ap­ró­fa­lu 20–21. szá­za­di tár­sa­da­lom­tör­té­net­ében be­töl­tött sze­re­pé­ről be­szélt. Elő­adá­sá­ban a gömöri Bara­ca ha­tá­rá­ban meg­te­le­pe­dett med­vesalji ma­gyar és Breznóbánya, va­la­mint Fe­ke­te­ba­log kör­nyé­ké­ről szár­ma­zó szlo­vák né­pes­ség be­il­lesz­ke­dé­si fo­lya­ma­tát (an­nak tár­sa­dal­mi, gaz­da­sá­gi as­pek­tu­sa­it) ele­mez­te. Pusko Gá­bor a gömöri Be­jé­ben meg­te­le­pe­dett bol­gár­ker­té­szek élet­mód­já­ról vil­lan­tott föl né­hány rész­le­tet, sa­ját mikroku­tatá­sai ered­mé­nye­ként (ta­nul­mán­­nyá át­dol­go­zott re­fe­rá­tu­ma e kö­te­tünk­ben ol­vas­ha­tó). L. Ju­hász Ilo­na Nyelv­vál­tás és két­nyel­vű­ség Dél-Szlo­vá­kia ma­gyar­lak­ta vi­dé­ke­i­nek te­me­tői sír­je­le­in cí­mű elő­adá­sá­ban az Et­no­ló­gi­ai Köz­pont­ban ál­ta­la gon­do­zott dél-szlo­vá­ki­ai te­me­tő­do­ku­men­tá­ció anya­gá­ra tá­masz­kod­va a sír­je­lek fel­ira­ta­i­ból le- és ki­ol­vas­ha­tó as­­szi­mi­lá­ci­ós tren­de­ket mu­tat­ta be. Öllös Lász­ló Nem­zet­ál­lam és et­ni­kai tisz­to­ga­tás cí­mű elő­adá­sa zár­ta a sort.

Ezt kö­ve­tő­en Lisz­ka Jó­zsef az Et­no­ló­gi­ai Köz­pont tíz évé­ről tar­tott tá­jé­koz­ta­tó jel­le­gű be­szá­mo­lót, fel­so­rol­va az el­ért ered­mé­nye­ket, rá­mu­tat­va a ne­héz­sé­gek­re is. Ak­kut prob­lé­ma­ként jel­le­mez­te az Et­no­ló­gi­ai Köz­pont el­he­lye­zé­sé­nek ál­dat­lan vol­tát. Az egy­ko­ri Cen­trál Szál­ló ki­csi (rá­adá­sul rend­sze­re­sen be­ázó) ho­tel­szo­bá­i­ba be­zsú­folt nagy­já­ból 7 000 kö­te­tes könyv­tár­nak és a kü­lön­fé­le adat­tá­rak­nak mél­tóbb, hasz­nál­ha­tóbb el­he­lye­zés­re len­ne szük­sé­ge! Ezt kö­ve­tő­en Bárth Dá­ni­el Andreas Schriefer, B. Ko­vács Ist­ván pe­dig Gecse An­na­bel­la, egy-­e­gy, az Et­no­ló­gi­ai Köz­pont Intereth­ni­ca so­ro­za­tá­ban meg­je­lent köny­vét is­mer­tet­te (Bárth Dá­ni­el re­cen­zi­ó­ként is meg­írt is­mer­te­té­se kö­te­tünk re­cen­zi­ós ro­va­tá­ban, B. Ko­vács Ist­ván be­mu­ta­tó­ja pe­dig az aláb­bi­ak­ban ol­vas­ha­tó). A hi­va­ta­los prog­ra­mot zá­ró fo­ga­dá­son mon­dott po­hár­kö­szön­tő­jé­ben Tóth Kár­oly, a Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet igaz­ga­tó­ja mél­tat­ta az el­múlt egy év­ti­zed ered­mé­nye­it.
lj