szombat, május 18, 2024

Prof. Ján Komorovský (narodil sa 2. 6. 1924 v Trenčíne) zomrel 20. marca 2012 v požehnanom veku (88 rokov). Bol to výnimočný človek. Bol výnimočne dobrý ako človek, aj ako vedec. Mal aj výnimočný životný osud – jeho profesionálna dráha na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského bola dvakrát (1959 – 1969 a 1975 – 1990) násilne prerušená z ideologických dôvodov – pre jeho náboženské presvedčenie. A to aj napriek tomu, že jeho viera bola jeho vnútornou záležitosťou. Nikdy ju okato nedemonštroval, ale sa jej ani nikdy nevzdal.
Jeho vedecký prínos bol širokospektrálny, týkal sa viacerých vedných odborov. Spočiatku to bola rusistika, od ktorej sa postupne dostal k slovanskému folklóru a duchovnej kultúre (obradom). Bol autorom významných diel folkloristiky – Kráľ Matej Korvín v ľudovej prozaickej slovesnosti (1957) a etnológie – monumentálne dielo s ohromným komparatívnym materiálom Tradičná svadba u Slovanov (1976). Ďalšou oblasťou jeho záujmu bola mytológia rôznych kultúr, a napokon po roku 1990 jeho srdcová záležitosť – religionistika: Religionistika. Veda o náboženstvách a jej pomocné disciplíny (1994); Mravný poriadok a jeho náboženská sankcia (1995); Religionistika a náboženská výchova. Terminologický a výkladový slovník (ed.) (1997).
Táto spomienka na profesora Komorovského nemá byť kompletnou bibliografiou jeho prác – túto možno nájsť v príspevkoch, ktoré boli publikované pri príležitosti jeho životných jubileí v časopise Slovenský národopis (1984/4, 1994/2, 2004/2). V závere uvádzame len tie práce, ktoré vyšli po roku 2000.
Okrem vedeckých a populárno-vedeckých prác jestvuje aj jeho bohatá prekladateľská činnosť, najmä z ruského jazyka (práce A. N. Veselovského, V. S. Solovjova, N. A. Berďajeva).
Je obdivuhodné, že viaceré z týchto prác vyšli v dobe, keď prof. Komorovský bol nútený pracovať v úplne inej oblasti – ako technický úradník priemyselnej dokumentácie. Dokázal aj za takýchto sťažených podmienok, keď bol mimo vedeckých centier, zabezpečiť si, aby nestratil kontakt. Legendárnymi sa stali jeho služobné „úradnícke“ cesty s obrovskými aktovkami, ktoré využíval na to, aby si priniesol množstvo vedeckej literatúry z religionistiky, etnológie i iných sociálnych vied.
Ďalšou oblasťou jeho aktivity bola redakčná činnosť – v rokoch 1969 – 1975 bol prvým výkonným redaktorom medzinárodného slavistického zborníka Etnologica Slavica a v roku 1996 založil Hieron – prvý religionistický časopis na Slovensku.
Významné bolo aj jeho pedagogické pôsobenie – najprv ako asistent na Katedre ruského jazyka a literatúry FiF UK, neskôr v rámci pôsobenia v Kabinete etnológie FiF UK a nakoniec, a najvýznamnejšie, založenie nového študijného odboru religionistiky (tiež na pôde FiF UK), čo si dal ako podmienku v rámci svojej druhej rehabilitácie v roku 1990. Postupne aj vďaka jeho schopným študentom, ktorých vychoval, vznikla samostatná Katedra porovnávacej religionistiky. Rozvoju tohto nového odboru prispela aj ďalšia inštitúcia „Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev“, ktorú tiež založil pán profesor (1993).
Na sklonku života sa mu konečne dostalo aj oficiálneho uznania v podobe rôznych ocenení (univerzitných, cirkevných i štátnych):
1998 – Medaila Chatama Sofera
2001 – Pamätná medaila Filozofickej fakulty UK
2004 – Cena ministra kultúry SR
– Rytier Rádu sv. Silvestra pápeža
2007 – Cena predsedu Národnej rady SR.
Najväčším uznaním by mu iste bolo to, ktoré zostalo v mysli a srdciach jeho rodiny, kolegov, žiakov, priateľov. Veľkosť tohto uznania a úcty sa výrazne prejavila na júnovom spomienkovom posmrtnom stretnutí, zorganizovanom členmi jeho katedry na pôde FiF UK za početnej účasti ľudí, ktorí ho poznali, ctili a mali radi. Prejavom jeho zásluh je aj ustanovenie Ceny Jána Komorovského za vedecké dielo v oblasti štúdia náboženstiev, ako aj Ceny za najlepšiu diplomovú prácu.
Vo všetkých, ktorí poznali prof. Komorovského, sa uchová odkaz jeho statočného postoja, viery, láskavosti, skromnosti a vzdelanosti.

Bibliografia po roku 2000

Komorovský, J. Solovjov a ekumenizmus. Bratislava 2000.
Komorovský, J. Postavy z dejín ruského katolicizmu. Náboženské vydavateľstvo PETRA, Prešov A. D. 2001.
Ján Mastiliak: Etika Božieho kráľovstva. Výber z diela. Zostavil Ján Komorovský. Bratislava: LÚČ 2003.
Komorovský, J. UNA SANCTA. Spisy o kresťanskej jednote. Bratislava: LÚČ 2004.
Komorovský, J. Boží štát v pralesoch a savanách Paraguaja. Nitra 2007.
Komorovský, J. (ed.). Vladimír Sergejevič Solovjov a ruská náboženská filozofia. Antológia ruskej náboženskej filozofie. Byzant Košice s.r.o. vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach 2011.
Preklady:
Nikolaj Berďajev: Pramene a zmysel ruského komunizmu. Preložil J. Komorovský. Vydal Sergej Khelemendik (rok nie je v knihe uvedený)