csütörtök, február 22, 2024
Rovatok

Tanulmányok

A reálszocializmus mint a néprajzkutatás tárgya

*** Mun­kám­ban azt sze­ret­ném meg­vizs­gál­ni, hogy az et­no­ló­gia mint tu­do­mány men­­nyi­ben ké­pes a reál­szo­cial­ista min­den­nap­ok né­hány fon­tos as­pek­tu­sá­nak meg­vi­lá­gí­tá­sá­ra. A kér­dés­kört az eu­ró­pai et­no­ló­gia (Ethnologia Europaea) esz­mé­je fe­lől sze­ret­ném meg­kö­ze­lí­te­ni,...
Bővebben

Út menti halálhelyjelek Dél-Szlovákiában

bal­ese­tek, gyil­kos­sá­gok és más tra­gé­di­ák hely­szí­né­nek meg­je­lö­lé­se, a kü­lön­fé­le ke­gye­le­ti je­lek ál­lí­tá­sa ál­ta­lá­no­san el­ter­jedt szo­kás, s na­gyon tá­vo­li múlt­ra ve­zet­he­tő vis­­sza (vö. Ko­vács 1990). A ha­lá­los tra­gé­di­ák hely­szí­nét szin­te pil­la­na­to­kon...
Bővebben