szombat, július 13, 2024
Rovatok

Tanulmányok

A cseregyerek-rendszerről – kissé másképpen

A nagymúltú cse­re­gye­rek­rend­szer in­téz­mé­nyé­vel a ke­let-, il­let­ve kö­zép-eu­ró­pai tér­ség­ben fő­leg a ma­gyar, rész­ben a szlo­vák, oszt­rák, sváj­ci né­met ku­ta­tók (el­ső­sor­ban nép­raj­zo­sok, mű­ve­lő­dés­tör­té­né­szek) fog­lal­koz­tak be­ha­tób­ban. Ne­kem is mó­dom­ban ál­lott már több...
Bővebben