szombat, július 13, 2024
Tár­sa­da­lom­ku­ta­tó tu­do­má­nyos mû­he­lyek a mai Ma­gyar­or­szág szom­széd­sá­gá­ban I.

Tár­sa­da­lom­ku­ta­tó tu­do­má­nyos mû­he­lyek a mai Ma­gyar­or­szág szom­széd­sá­gá­ban I.

2009. feb­ru­ár 4-én a szol­no­ki Dam­ja­nich Já­nos Mú­ze­um­ban mu­tat­ko­zott be a Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet és an­nak Et­no­ló­gi­ai Köz­pont­ja. Az ese­mény­re a szol­no­ki Dam­ja­nich Já­nos Mú­ze­um és a Ma­gyar Nép­raj­zi Tár­sa­ság...
Bővebben

Viga Gyu­la: A bod­rog­kö­zi kul­tú­ra és tár­sa­da­lom vál­to­zá­sa a 19–20. szá­zad­ban

Bu­da­pest: L’Harmattan – PTE Néprajz-Kulturális Ant­ro­po­ló­gia Tan­szék 2008, 266 p. /Studia Ethno­graph­i­ca Hun­gar­i­ca X./ ISBN 978-963-236-068-3 A be­mu­ta­tás­ra ke­rü­lő ki­ad­vány a Pé­csi Tu­do­mány­egye­tem Néprajz-Kulturális Ant­ro­po­ló­gia Tan­szék és a L’Harmattan Ki­adó...
Bővebben