péntek, június 14, 2024
Identitás, nyelvhasználat és vallási élet

A „romabűnözés“ okairól

I. Be­ve­ze­tés A kö­vet­ke­zők­ben ar­ra a kér­dés­re sze­ret­nénk vá­laszt kap­ni, hogy va­jon lé­te­zik-e egy­faj­ta spe­ci­fi­ku­san ro­ma-kri­mi­na­li­tás. Az aláb­bi dol­go­zat meg­ál­la­pí­tá­sai egy ku­ta­tás­ból in­dul­nak ki, amely a Cseh Köz­tár­sa­ság bel­ügy­mi­nis­zté­ri­má­nak biz­ton­ság­po­li­ti­kai...
Bővebben

Reklám a horogkereszt árnyékában

A ta­nul­mány a Har­ma­dik Bi­ro­da­lom idõ­sza­ká­nak gaz­da­sá­gi rek­lám­ja­i­ról, azok vizs­gá­la­tá­nak egyes le­het­sé­ges as­pek­tu­sa­i­ról ad váz­la­tos át­te­kin­tést. A kor­szak rek­lám­te­vé­keny­sé­gét Né­met­or­szág­ban egy köz­pon­ti rek­lám­ta­nács fo­lya­ma­to­san el­len­õriz­te, meg­ha­tá­roz­ta a ve­le kap­cso­la­tos el­vá­rá­sa­it,...
Bővebben