szombat, július 13, 2024

Bor­sos Ba­lázs – Szar­vas Zsu­zsa – Var­gyas Gá­bor (sz­erk.): Fe­hé­ren, fe­ke­tén. Varsánytól Riti­ti­ig. Ta­nul­má­nyok Sár­kány Mi­hály tisz­te­le­té­re I–II. kö­tet.

Bu­da­pest: L´ Har­mat­tan 2004, 495 és 428 p. /Kultúrák keresztútján/ ISBN 963 9457 89 2; ISSN 1586-1953

Sár­kány Mi­hály szo­ciál- és kultúrantropoló­gus, et­no­ló­gus 2004-ben töl­töt­te be 60. élet­év­ét. Kol­lé­gái és tisz­te­lői egy vas­kos két­kö­te­tes ta­nul­mány­gyűj­te­mén­­nyel kö­szön­töt­ték őt eb­ből az al­ka­lom­ból. Sár­kány Mi­hály 60 éves cím­mel Var­gyas Gá­bor írt kö­szön­tőt. Azon túl, hogy rész­le­te­sen mél­tat­ja az ün­ne­pelt mun­kás­sá­gát és ér­de­me­it, vi­dám tör­té­ne­te­ket is ol­vas­ha­tunk a sok kö­zös ka­land­ról e köz­vet­len hang­vé­te­lű ba­rá­ti mél­ta­tás­ban. Sár­kány Mi­hály a „kul­tu­rá­lis ant­ro­po­ló­gia” szem­lé­let­mód­dal szem­ben az an­gol­szász szo­ci­á­lis ant­ro­po­ló­gi­ai irány­zat ro­kon­szen­ve­zik, s mun­kás­sá­ga so­rán en­nek ma­gyar­or­szá­gi meg­ho­no­sí­tá­sán és el­ter­jesz­té­sén fá­ra­do­zott.
„Ma, a »népra­jz« kont­ra »antropoló­gia« vi­ták és a két – ha­son­ló gyö­ke­rek­ből táp­lál­ko­zó, ezer szál­lal ös­­sze­kap­cso­ló­dó tu­do­mány­ág szét­vá­ló in­téz­mé­nye­sü­lé­se ide­jén kü­lö­nö­sen fon­tos, hogy vi­lá­go­san lás­suk e lá­tás­mód ma­gyar nép­rajz­be­li sú­lyát, és tisz­tá­ban le­gyünk mind­azok je­len­tő­sé­gé­vel és sze­re­pé­vel, akik a két tu­do­mányt ös­­sze­kö­tő, nem pe­dig szét­vá­lasz­tó je­gye­ket ke­re­sik és hang­sú­lyoz­zák. E fel­fo­gás kép­vi­se­lői kö­zött az egyik – ha nem a – kulcs­sze­mé­lyi­ség, Sár­kány Mi­hály” – ír­ja egy he­lyen Var­gyas Gá­bor. Ezt a szel­le­mi­sé­get tük­rö­zi a két szü­le­tés­na­pi kö­tet is (az el­ső­ben 26, a má­so­dik­ban pe­dig 22 szer­ző írást ta­lál­juk), hi­szen több tu­do­mány­szak és irány­zat kép­vi­se­lő­i­nek írá­sai is he­lyet kap­tak ben­ne, s ta­lán ez sem vé­let­len, hogy ép­pen Chris Hann: Két tu­do­mány­ág ös­­sze­mo­só­dá­sa? Nép­rajz és szo­ciálantropoló­gia a szo­ci­a­lis­ta és poszt­szo­cial­ista idő­szak­ok­ban c. ta­nul­má­nya nyit­ja a sort. Mind­két kö­tet két-két ta­nul­mány­blokk­ból áll. Az el­ső­ben (Ho­ri­zon­tok) el­mé­le­ti mód­szer­ta­ni, va­la­mint tu­do­mány­tör­té­ne­ti kér­dé­sek­kel fog­lal­ko­zó írá­sok, a má­sik­ban pe­dig (Itt­hon és most) el­ső­sor­ban eset­ta­nul­má­nyok ol­vas­ha­tók. A má­so­dik kö­tet­ben Itt­hon: más szem­mel c. blokk szer­zői a Ma­gyar­or­szá­gon élő ki­sebb­sé­gek, il­let­ve val­lá­si cso­por­tok kul­tú­rá­já­nak egy-­e­gy te­rü­le­té­re ad­nak be­te­kin­tést. Ahogy ar­ra már a cím is utal – Eu­ró­pán kí­vül –, a má­so­dik ta­nul­mány­blokk­ban sze­rep­lő írá­sok té­má­ja az Eu­ró­pán kí­vü­li né­pek. A 60 éves ku­ta­tó bib­li­og­rá­fi­á­ját (1966–2003) An­gyal Ka­ta­lin ál­lí­tot­ta ös­­sze.