szerda, április 17, 2024

Sza­bad­ka: Sza­bad­egye­tem 2003, 198 p., ill. /Élet­jel Köny­vek 99./. ISBN 86-82147-52-1; Uő.: Kö­nyör­gé­sünk szín­he­lyei II. Köz­ke­resz­tek Sza­bad­ka ha­tá­rá­ban. Sza­bad­ka: Sza­bad­egye­tem 2004, 217 p., ill. /Élet­jel Köny­vek 107./ ISBN 86-82147-60-2

A vaj­da­sá­gi ma­gyar szak­rá­lis kis­em­lék-ku­ta­tás az utób­bi évek­ben, fő­leg a nyil­ván­tar­tás, do­ku­men­tá­lás te­rén je­len­tős ered­mé­nye­ket mond­hat ma­gá­é­nak. Le­gyen elég itt Silling Ist­ván, Be­szé­des Va­lé­ria vagy Nagy Abonyi Ág­nes és Vida Já­nos te­vé­keny­sé­gé­re utal­ni. Eb­be a sor­ba tar­to­zik Csú­szó De­zső két kö­te­te is, ame­lyek egyen­ként Sza­bad­ka bel-, il­let­ve kül­te­rü­let­ének út men­ti ke­reszt­je­it ve­szik szám­ba (a szer­ző köz­ke­resz­tek­ről be­szél, ami csak azt a ré­gi óha­jo­mat tá­maszt­ja alá, hogy ide­je len­ne már egy egy­sé­ges ma­gyar szak­ter­mi­no­ló­gi­á­ban meg­egyez­ni). A fel­dol­go­zás pél­dás: Csú­szó De­zső­nek a tör­té­ne­ti anyag fel­hasz­ná­lá­sát, a he­lyi meg­fi­gye­lést, a re­cens gyűj­tést egy­aránt al­kal­maz­va egy va­ló­ban komp­lex ké­pet si­ke­rült nyúj­ta­nia a vá­ros tér­sé­gé­ben ál­ló (vagy va­la­mi­kor állt) ke­resz­tek­ről. Az ob­jek­tu­mok szö­ve­ge­i­nek a le­írá­sa is pon­tos­nak tű­nik. Ezek kö­zött ma­gyar, ciril be­tűs szer­b, hor­vát (la­tin be­tűs szer­b?), né­met nyel­vű­e­ket (utób­bi­ak ter­mé­sze­te­sen ma­gyar for­dí­tás­ban is) egy­aránt ta­lá­lunk. A szer­ző még a be­tűk tí­pu­sá­nak, mé­re­te­i­nek a rög­zí­té­sé­re is oda­fi­gyelt! Az egyes kö­te­tek­hez „ke­reszt­mu­ta­tó” já­rul, ami a hely­bé­li­ek szá­má­ra nyújt fo­gó­dzót, hi­szen itt a he­lyi meg­ne­ve­zé­sek se­gít­sé­gé­vel ke­res­he­tő­ek vis­­sza az egyes ob­jek­tu­mok. A nagy szak­mai igé­nyes­ség­gel ös­­sze­ál­lí­tott kö­te­te­ket nagy­szá­mú rajz, ré­gi tér­kép­rész­let, ko­ra­be­li do­ku­men­tum-má­so­lat, fe­ke­te-fe­hér és szí­nes fény­kép te­szi tel­jes­sé.