vasárnap, július 21, 2024

From­m, Hans – Nevala, Maria Liisa – Schellbach-Kopra, Ing­rid (Hg.): Jahrbuch für finnis­ch-deutsche Lit­er­aturbeziehun­gen

Hel­sin­ki: 2005 /Mitteilungen aus der Deutschen Bib­lio­thek Nr. 37/

A Hel­sin­ki­ben meg­je­le­nő né­met nyel­vű év­könyv e szá­má­ban sze­rep­lő írá­sok té­má­ja a ha­lál és az el­vá­lás. Mi­vel a tár­sa­da­lom­tu­do­mány­ok te­rü­le­té­ről is be­so­rol­tak né­hány írást a szer­kesz­tők, most eze­ket ves­­szük sor­ra:
Ter­hi Utri­ainen val­lás­ku­ta­tó A finn ha­lál – gyász, be­le­nyug­vás és lá­za­dás (Der finnis­che Tod – Trauer, Unter­w­er­fung ung Auf­begehren) c. ta­nul­má­nyá­ban töb­bek közt a ha­lál­lal kap­cso­la­tos szo­ká­sok s a ha­lál­hoz va­ló vi­szo­nyu­lás finn jel­lem­ző­it vá­zol­ja fel. A té­má­já­ban na­gyon szer­te­ága­zó írás­ban töb­bek kö­zött fel­hív­ja a fi­gyel­met a Finn­or­szág észa­ki és a ke­le­ti ré­sze­i­ben a ha­lál­lal kap­cso­la­tos szo­ká­sok és hi­e­del­mek vo­nat­ko­zá­sá­ban ta­pasz­tal­ha­tó kü­lönb­sé­gek­re. Szól ar­ról is, mi­kép­pen je­le­nik meg a fin­nek nem­ze­ti epo­szá­ban a Ka­le­va­lá­ban a ha­lál té­má­ja, de ké­pet ka­punk ar­ról is, ho­gyan ala­kult a fin­nek ha­lál­hoz va­ló vi­szo­nya az idők fo­lya­mán egé­szen nap­ja­in­kig.
Chris­tine Aka né­met ku­ta­tó Észak­nyu­gat Né­met­or­szág egyik ré­gi­ó­já­ban, Mün­ster von­zás­kör­ze­té­ben több éven át foly­ta­tott te­rep­ku­ta­tá­sá­nak ered­mé­nye­it ös­­szeg­zi, egy arány­lag új je­len­ség, a köz­úti bal­ese­tek szín­he­lyén ál­lí­tott ha­lál­je­lek, ke­resz­tek ál­lí­tá­sá­nak szo­ká­sá­ról szó­ló ta­nul­má­nyá­ban.
An­ge­li­ka Nix A sem­mi kö­ze­pén c. írá­sá­ban a bú­csú­zás, a ha­lál és gyász té­má­já­val kap­cso­la­tos áb­rá­zo­lá­so­kat elem­zi két Skan­di­ná­vi­á­ban ki­adott díj­nyer­tes ké­pes­könyv­ben.
Wolf­gang Mahringer a tá­ja­in­kon ke­vés­bé köz­is­mert ha­lál­tánc-áb­rá­zo­lá­sok­ról ír, egy­fé­le mű­vé­szet­tör­té­ne­ti át­te­kin­tést nyújt­va a té­má­ról, be­le­szá­mít­va a mo­dern ko­ri áb­rá­zo­lá­sok elem­zé­sét is.
Marja-Leena Piiti­lainen a né­met és finn gyász­je­len­té­se­ket vizs­gál­ja, elem­zi és ha­son­lít­ja ös­­sze Az el­huny­tak és a hát­ra­ma­ra­dot­tak a né­met és finn gyász­je­len­té­sek­ben (Verstorbene und Hin­terbliebene in deutschen und finnis­chen Tode­sanzeigen) c. ta­nul­má­nyá­ban.