vasárnap, július 21, 2024

Bu­da­pest: Gon­do­lat – Eu­ró­pai Folk­lór In­té­zet 2004, 424 p. ISBN 963 9567 15 9

A bu­da­pes­ti szék­he­lyű Eu­ró­pai Folk­lór In­té­zet egy – a ki­adás idő­pont­já­ban (2004) ak­kor 60 év­vel az­előtt meg­je­lent kö­tet ere­de­ti után új­ra­nyom­ta­tott és ki­egé­szí­tett vál­to­za­tát ad­ta ki új­ra. E könyv­rit­ka­ság­gal egy­ben az ak­kor 96 éves szer­zőt is kö­szön­töt­ték. Hop­pál Mi­hály so­ro­zat­szer­kesz­tő egy­részt azért tar­tot­ta fon­tos­nak új­ból meg­je­len­tet­ni a kö­te­tet, mert ma már szin­te alig hoz­zá­fér­he­tő, más­részt pe­dig mind­má­ig az egyik leg­jobb mo­nog­rá­fi­á­nak tart­ja, amely egy kö­zös­ség ha­lot­tas és te­met­ke­zé­si szo­ká­sa­i­nak ala­pos le­írá­sát ad­ja. Na­gyon jó öt­let volt szer­kesz­tők­től, hogy a kö­te­tet ki­bő­ví­tet­ték az­zal a be­szél­ge­tés­sel is, amit Koltay Eri­ka és Tari Já­nos ké­szí­tett a nép­rajz­tu­do­mány már rég­óta klas­­szi­ku­sá­nak szá­mí­tó kép­vi­se­lő­jé­vel.