vasárnap, július 21, 2024

Lo­vas Kiss An­tal: Pi­a­ci túl­élés – kis­üze­mi la­ví­ro­zás. A rend­szer­vál­to­zás gaz­dál­ko­dás­ra gya­ko­rolt ha­tá­sá­nak nép­raj­zi vizs­gá­la­ta Dél-Bi­har­ban

Deb­re­cen: Deb­re­ce­ni Egye­tem Nép­raj­zi Tan­szék 2006. 187 p. /Studia Folk­loris­ti­ca et Ethno­graph­i­ca 49./ ISBN 963 472 964 9; ISSN 0138–9882

Öt bi­ha­ri te­le­pü­lé­sen – Kórósszigeten, Csök­mõn, Újirá­zon, Komádin és Mag­yarho­moro­gon – vég­zett né­hány éves ku­ta­tást a kö­zel­múlt­ban a szer­zõ. Cél­ja a gaz­da­sá­gi vi­szo­nyok, va­la­mint a rend­szer­vál­tás utá­ni ag­rár­ter­me­lés fel­tá­rá­sa, s a szük­ség­le­tek­hez al­kal­maz­ko­dó pa­raszt­ság fo­lya­ma­tos vál­to­zá­sá­nak meg­ra­ga­dá­sa volt. Az­ál­tal, hogy a kö­zel­múlt­ban Ma­gyar­or­szág is csat­la­ko­zott az Eu­ró­pai Uni­ó­hoz, a pa­rasz­ti gaz­dál­ko­dás is új irányt vett, ezért tar­tot­ta fon­tos­nak a szer­zõ en­nek az át­ala­ku­lás­nak már a kez­de­ti sza­ka­szát is be­mu­tat­ni.
Ku­ta­tó­mun­ká­ja so­rán a kö­vet­ke­zõ há­rom kér­dés­kör­re ke­res­te a vá­laszt: 1. A szá­zad­elõn, a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti idõ­szak­ban és a szo­ci­a­liz­mus ide­jén me­lyek vol­tak a jel­lem­zõi a vizs­gált ré­gió gaz­dál­ko­dá­si gya­kor­la­tá­nak? 2. Mi­lyen gaz­da­sá­gi for­mák ala­kul­tak ki a rend­szer­vál­tást kö­ve­tõ idõ­szak­ban, a ter­mõ­föld pri­va­ti­zá­ci­ó­ját kö­ve­tõ­en? 3. Ho­gyan al­kal­maz­ko­dik a mai ki­hí­vá­sok­hoz, s mi ha­tá­roz­za meg a te­rü­le­ti­leg kö­zel fek­võ te­le­pü­lé­sek el­té­rõ vagy ha­son­ló gaz­da­sá­gi stra­té­gi­á­it?