péntek, június 14, 2024

Veszp­rém: Né­met Ki­sebb­sé­gi Ön­kor­mány­zat Bar­nag 2005, 51 p. ISBN 963 218 271 5

A két­nyel­vû ki­ad­vány egy du­nán­tú­li né­met telepes­falu, Német­bar­nag te­le­pü­lés­tör­té­ne­tét, a kál­vá­ria­épí­tés eu­ró­pai ha­gyo­má­nya­i­nak his­tó­ri­á­ját, va­la­mint a he­lyi kál­vá­ria épí­tés­tör­té­ne­tét, iko­nog­rá­fi­á­ját és a hoz­zá kap­cso­ló­dó szo­kás­anya­got mu­tat­ja be. A vi­szony­lag ko­rán, a 18. szá­zad kö­ze­pén épült hét­stá­ci­ós kál­vá­ria a kolonisták szár­ma­zá­si he­lyé­nek meg­fe­le­lõ­en né­met min­tá­ra ké­szült, és Má­ria hét fáj­dal­mát je­le­ní­ti meg. A le­vél­tá­ri anyag, he­lyi re­cens gyûj­tés és a szak­iro­da­lom gon­dos be­dol­go­zá­sá­val ké­szült ala­pos mun­kát fe­ke­te-fe­hér és szí­nes il­luszt­rá­ci­ók te­szik tel­jes­sé.