hétfő, május 20, 2024

Bu­da­pest: Ma­gyar Nép­raj­zi Tár­sa­ság 2006. 113 p. /Cigány nép­raj­zi ta­nul­má­nyok 14./ ISSN 1217-8853

Bódi Zsu­zsan­na a Ma­gyar Nép­raj­zi Tár­sa­ság Ci­gány Ta­go­za­tá­nak meg­ala­pí­tó­ja és 2007-ben be­kö­vet­ke­zett ha­lá­lá­ig tit­ká­ra volt. Több si­ke­res nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­át ren­de­zett Bu­da­pes­ten a ro­ma kul­tú­ra és folk­lór té­má­i­ban, va­la­mint gyö­nyö­rű ki­ál­lí­tást ho­zott lét­re a ko­rai ci­gány áb­rá­zo­lá­sok­ról, met­sze­tek­ről. Gyűj­tő­mun­ká­ja ered­mé­nye­ként je­len­tős ci­gány kéz­mű­ves anya­got mu­ta­tott be. Fon­tos bib­li­og­rá­fi­ai mun­kát is vég­zett a ci­gány­ság té­ma­kör­ében.
A most be­mu­ta­tás­ra ke­rü­lő kö­tet írá­sa­it két na­gyobb, A ci­gá­nyok Eu­ró­pá­ban és A ma­gyar­or­szá­gi ci­gány­ság cí­mű egy­ség­be cso­por­to­sít­va ad­ta köz­re.
A ci­gá­nyok Eu­ró­pá­ban cí­mű fe­je­zet­ben rö­vid tör­té­ne­ti át­te­kin­tést ad a ci­gány­ság szár­ma­zá­sá­tól, egé­szen eu­ró­pai le­te­le­pe­dé­sé­ig, va­la­mint az eu­ró­pai ci­gány­ság­gal fog­lal­ko­zó nem­zet­kö­zi szak­iro­da­lom vá­lo­ga­tá­sát köz­li. Fel­tün­tet né­hány je­len­tős bib­li­og­rá­fi­át, ös­­sze­fog­la­ló mű­vet, ta­nul­mány­kö­te­tet az egyes eu­ró­pai or­szá­gok ci­gány­sá­gá­ról, szó­tá­ra­kat, il­let­ve ma­gyar­or­szá­gi ci­gány nyelv­köny­ve­ket.
A kö­vet­ke­ző egy­ség­ben a ma­gyar­or­szá­gi ci­gány­ság­gal fog­lal­ko­zik. El­ső­ként a ci­gány­ság ha­gyo­má­nyos mes­ter­sé­ge­it mu­tat­ja be a fém­mű­ve­sek­től kezd­ve, a ze­né­sze­ken át, egész a fa­áru­ké­szí­tő­kig, il­let­ve a fog­lal­ko­zás­vál­tás le­he­tő­sé­ge­it vizs­gál­ja a 18. szá­zad­tól a 20. szá­zad vé­gé­ig. Majd a ci­gány­ság te­le­pü­lés­vi­szo­nya­it ku­tat­ja tör­té­nel­mi kor­sza­kon­ként. A táp­lál­ko­zá­si szo­ká­sok vál­to­zá­sát is köz­zé­te­szi, saj­nos pon­tos re­cep­tet nem kö­zöl sem a bokolyiról, sem az egyéb ét­kek­ről, mind­emel­lett íny­csik­lan­dó il­luszt­rá­ci­ó­kat hoz. Ez­után a ci­gány­ság vi­se­let­tör­té­ne­tét ír­ja le egy rö­vid ta­nul­mány­ban a ko­rai vi­se­let­áb­rá­zo­lá­sok­tól (15. szá­zad) a 20. szá­zad­dal be­zá­ró­lag, majd még egy vá­lo­ga­tott bib­li­og­rá­fi­át is köz­zé­tesz a ma­gyar­or­szá­gi ci­gány­ság­gal kap­cso­lat­ban. A kö­te­tet igé­nyes fo­tók, met­sze­tek, fest­mé­nyek, raj­zok és tér­ké­pek te­szik még él­ve­ze­te­seb­bé.
Bódi Zsu­zsan­na a kö­te­tet ok­ta­tá­si és tu­do­mány­nép­sze­rű­sí­tő szán­dék­kal ál­lí­tot­ta ös­­sze, és ép­pen ezért az ér­dek­lő­dők­nek jól hasz­nál­ha­tó bib­li­og­rá­fi­ák­kal is ki­egé­szí­tet­te. Egy újab­b, ér­té­kes kö­tet­tel igye­ke­zett te­hát hat­ni az elő­í­té­le­tes gon­dol­ko­dás vál­to­zá­sá­ra, ami­re ma ége­tő szük­sé­ge len­ne nem­csak a gya­kor­ló pe­da­gó­gu­sok­nak, ha­nem a ma­gyar tár­sa­da­lom egé­szé­nek is.