szombat, július 13, 2024

Niekoľko historicko-etnologických charakteristík k obchodnému ruchu v Zemplínskej župe v 18.–20. storočí

Hospodárska a sociálna etnológia Zemplínskej župy v 18.–20. storočí – ako kvapka v mori – rovnako odzrkadľuje premeny ľudového života na Hornej zemi ako historické procesy, prebiehajúce vo vzájomných vzťahoch medzi regiónmi. Geografické a kultúrne zóny tohto priestranstva v sebe najviac spája Zemplín: župa sa rozprestiera na území v severovýchodno– juhozápadnom smere od Východných Beskýd, resp. tejto oblasti Karpát až po juhovýchodné úpätie Prešovsko-Tokajskej vrchoviny, po Tokajské vrchy, potok Szerencs, resp. sútok Slanej a Tisy, na východe po južný cíp Medzibodrožia. (Rozloha župy sa v skúmanom období menila, práve obce v Potisí sa delili medzi Zemplínsku a Sabolčskú župu v severovýchodnom Maďarsku.) Severo–južné pásma členia aj vo východo-západnom smere rieky, smerujúce na Dolnú zem (Topľa, Ondava, Laborec, Cirocha), každá otvárajúc zároveň aj styky smerom k severovýchodnej Hornej zemi. Hospodárske dejiny tejto oblasti sa spájajú aj so silnými spoločenskými a kultúrnymi (etnickými) procesmi: patrí sem rovnako mocný nástup Slovákov na úkor Rusínov, zložité kultúrne procesy mestečiek tokajskej vinárskej oblasti (Tokaj-Hegyalja), spoločenská a hospodárska expanzia veľkého počtu hasidských Židov, prichádzajúcich od konca 18. storočia smerom od Haliče, ako aj vysťahovalectvo významných etnických skupín zo Zemplínskej župy do Ameriky od 70. rokov 19. storočia (Kaľavský 1994; Balassa 1991; Smajda 1992; Tamás 1996, 267–284). Nie je zanedbateľný ani ten aspekt, že touto oblasťou sa v uplynulých poldruha-dvoch desaťročiach zaoberalo viacero konferencií a zborníkov: geografia, historická veda i etnografia pomáhali celým radom publikácií spoznať minulosť Zemplína.1 Tieto štúdie – z dôvodu predchádzajúcich historických udalostí – sa samozrejme týkajú celého priestranstva. Je šťastnou podmienkou výskumu, že celé investigation Zemplína už bolo publikované (Takács–Udvari 1995 – 1998).
Tradičná forma života etnických skupín geograficky mimoriadne členitej Zemplínskej župy nosila v sebe práve tak drevársky priemysel ľudu severných lesných oblastí, rôzne lesnícke remeslá a využívanie lesných produktov – medzi iným aj zásobovanie tokajských vinohradov kôlmi a sudmi – ako aj chov zvierat pasením na horských pasienkoch a v žaluďových lesoch pri riekach, pestovanie obilia na nížinách i formy komplexného hospodárskeho využívania záplavových oblastí. Na využívanie lesov a záplavových území mala trvalý vplyv krajinu pretvárajúca činnosť človeka, pričom zvlášť hlbokú premenu znamenala vo využívaní krajiny regulácia rieky Tisa a úprava inundačných oblastí dolného Zemplína, ktorých dôsledky ovplyvnili stav spoločnosti i kultúry počnúc polovicou 19. storočia.2 Etniká, formy hospodárenia, životný štýl i náboženstvá sa v Zemplínskej župe navzájom miešali a vzájomne na seba vplývali. Hospodárske ťažisko tejto oblasti predstavovalo Tokajské podhorie: v 17.–18. stor. to bol jeden z najbohatších a najhustejšie osídlených krajov v Uhorsku: na rozlohe 887 km2 sa nachádzalo 28 osídlení, z toho 12 mestečiek. V opidách na Podhorí sa konali v 18.–19. stor. ročne štyri, v Tokaji a Sátoraljaújhely ročne po šesť celokrajinných jarmokov. Časové i priestorové rozloženie týchto príležitostí (ročne 52 jarmokov) zabezpečovalo plynulé zásobovanie tejto oblasti a poskytovalo permanentnú možnosť k výmene tovaru medzi nížinnými a hornatými krajmi. Podhorská malomestská aglomerácia fungovala v podstate ako jedno veľké jarmočné priestranstvo, resp. trhové centrum.3 Ľud z produktívnych oblastí rôznych daností žil vo vzájomnej symbióze a nielen svojimi produktami a výrobkami slúžili ľudu regiónov s iným charakterom, ale významné bolo aj dočasné vandrovanie pracovných síl. Zvlášť vinice na Tokajskom podhorí, náročné na prácu, akumulovali množstvo pracovných síl, vytvoriac tak aj príležitosť k hospodárskym a kultúrnym stykom rôznych maďarských, slovenských, rusínskych a poľských skupín. Toto všetko po stáročia formovalo interkulturálne vzťahy severovýchodného Uhorska (Udvari 1988, 48–62; Takács–Udvari 1989, 360–361). Tak z hľadiska tradícií hospodárenia, ako aj histórie vinohradníckej kultúry Zemplínskej župy si zaslúži pozornosť, že pred trianonskými hranicami bolo na pravom brehu Bodrogu významné vinárstvo a dve – dnes k Slovensku patriace usadlosti – Viničky a Veľká Tŕňa boli súčasťou vinohradníckej oblasti Tokajské podhorie (Bodó 1979, 480–491). Okrem nich aj Veľká Bara, Malá Bara, Černochov a ich okolie boli známe v kraji svojím hroznom i ovocím, ale aj protiľahlá strana Bodrogu, Horné Medzibodrožie malo uznávané vinohradníctvo, o ktorom sa pravidelne zmieňujú opisy z 18.–19. storočia. Vinohrady Kráľovského Chlmca v 18.–19. stor. prilákali robotníkov z blízkeho regiónu a aj víno s ním susediacich obcí Malý Horeš a Svätuše, považované za treťotriedne, bolo obľúbené v severnej časti územia medzi dvomi riekami (Boros 1994, 205–218; Viga 2007, 261–272).
Popri dominantnej, ale premenlivej hospodárskej úlohe Tokajského podhoria sa v skúmanom období formoval aj význam ostatných oblastí Zemplína, čo ovplyvňovalo výrobnú činnosť a možnosti predaja produktov zemplínskych roľníkov. V premene štruktúry poľnohospodárstva v 19. storočí napomáhal predaju rôznych druhov okopanín ich výkup a práve sa formujúci spracovateľský priemysel, je však samozrejmé, že podmienky k ich vytváraniu zabezpečila výrobná štruktúra poľnohospodárstva daného regiónu. Takým bol v Zemplíne výkup tabaku, vybudovanie výmennej siete po zavedení tabakového monopolu (1851). Pestovanie tabaku na pieskových kopcoch horného Medzibodrožia – najmä po meliorácii pôdy – bolo v mnohých rodinách dôležitou súčasťou príjmov (Veľké Trakany a okolie). Od poslednej tretiny 19. stor. poskytlo spracovanie tabaku prácu pre skupiny, vytrhnuté z poľnohospodárskej výroby (napr. Sátoraljaújhely). K rozšíreniu pestovania cukrovej repy prispeli spracovateľské závody v Trebišove a v Szerencsi. Prvý z nich ovplyvnil systém poľného hospodárenia obyvateľov oblasti pri rieke Ondave – a v nej malého maďarského jazykového ostrova, pozostávajúceho zo štyroch dedín – ako i pomer pestovaných rastlín, ale mal vplyv aj využívanie a zmenu plemena hospodársky dôležitého chovu volov. Ešte nápadnejšie je to v prípade Szerencsu: budovanie železnice a neskôr uvedenie do prevádzky továrne Maďarskej cukrovarskej akciovej spoločnosti (Magyar Cukoripari Rt.) v r. 1889 vytvorilo z malého podhorského mestečka regionálne centrum, ktorého počet obyvateľov sa v rokoch 1880 až 1910 dvaapolkrát zväčšil. Samotný závod už v prvých rokoch po svojom založení zabezpečil živobytie pre takmer 800 ľudí (Frisnyák–Gál 2005, 175–179; Göőz–Kókai 2005, 268–272. Viď ďalej: Frisnyák–Gál red. 2002; Frisnyák–Gál red. 2005; Frisnyák–Gál red. 2005a).
Premávka v župe smerom z juhu na sever, cesta riečnymi údoliami bola po stáročia nositeľkou maďarsko–poľských obchodných stykov, zvlášť zásobovania poľského trhu tokajským vínom. Jeho história však bola v 18.–19. stor. už spätá s práve aktuálnou štátnou formou Poľska: viacnásobné delenie tohto štátu silno ovplyvnilo aj kondíciu obchodu s vínom (Divéky 1905; Balassa 1991; Komoróczy 1942, 42; Komoróczy 1944; Pap 1985). Dolná časť župy, brána Tokajského podhoria, tokajský prievoz na Tise bol nesmierne dôležitým centrom prepravy: tu zužujúca sa inundačná oblasť Tise bola s možnosťou prechodu dopravným uzlom susedných regiónov – Nyírség, Hegyalja – ako aj diaľkovej prepravy tovaru zo Sedmohradska a Horného Uhorska. Tovar privážaný na pltiach a malých loďkách, ako i podhorské víno odtiaľto viezli ďalej na vozoch. Druhá úžina na Tise bola medzi Tiszalúcom a Tiszadobom: tadiaľ hnali dobytok chovaný na rozsiahlych pasienkoch Hortobágyu a Hajdúságu na trhy Horného Uhorska. Tiszalúc bol do polovice 16. stor. – do obsadenia juhoslovanských území Turkami – najvzdialenejším prístavom a prekládkou vína z oblasti Srijema: odtiaľto cestovalo ďalej víno na vozoch do Košíc, Prešova alebo iných hornozemských miest. V 18. stor. a v prvej polovici 19. stor. Tiszalúc ako „prístav“ Miškovca prijímal drevo splavované zo severovýchodných Karpát a zásielky soli zo Sedmohradska (Szabó 1934, 89–97; Iványi 1906, 1–54. Sumarizujúc: Frisnyák 2009, 183–184).
Členitosť Zemplínskej župy sa odzrkadľuje aj v tom, že v polovici 18. stor. zo 452 usadlostí malo 26 status mestečka a Zemplínčania na území svojej župy navštevovali 19 jarmočných miest. Okrem toho pravidelne navštevovali 10 jarmočných miest v susedných župách. V Šaríšskej župe navštevovali trhy v Bardejove, Prešove, Kurime, Solivari a Spišských Hanušovciach, v Abovskej župe to boli Košice a Szikszó, v Boršodskej župe Miskolc, v Sabolčskej Kisvárda a v Užskej župe Užhorod (Takács–Udvari 1989, 363–364). Z vnútorných jarmokov Zemplína bolo v poslednej tretine 18. stor. najnavštevovanejšie Humenné (navštevovalo ho 187 zemplínskych obcí). Mestečko pri Laborci leží na hlavnej ceste župy vedúcej zo severu na juh a svojimi piatimi jarmokmi ročne indukovalo značný obrat. Do mestečka obývaného slovenským a rusínskym obyvateľstvom vozili prebytky dobytka z hornozemplínskych dedín, ako aj poľnohospodárske produkty z údolia Laborca a Cirochy a jeho obchodný ruch len zvyšovala skutočnosť, že z Vranova a Košíc – cez Sečovce – viedli do Humenného prvotriedne cesty. Ale cesta viedla odtiaľto aj do Poľska, resp. do Haliča. Druhým dôležitým trhovým centrom bol Stropkov, ktorý spájala prvotriedna cesta s Prešovom a treťotriedna cesta údolím Ondavy aj s Vranovom. Cesta, ktorá viedla na sever, sa napojila na cestu vedúcu z Bardejova do Prešova, odtiaľ ďalej smerom na Zborov a Svidník, ďalej cez Dukelský priesmyk do Poľska. Stropkov bol známy predovšetkým svojím trhom na dobytok a obilie (Takács–Udvari 1989, 366–367). Tretím najnavštevovanejším jarmokom bol Sátoraljaújhely: mestečko v Tokajskej podhore, od polovice 18. stor. bolo sídlom župy. Cesta Miskolc – Szerencs – Sárospatak viedla ďalej do Košíc, ale priťahovala aj dediny Medzibodrožia, viacero mikroregiónov Sabolčskej župy, ako aj usadlosti na nížine pri Bodrogu, Laborci a Latorici. Mala veľký význam pri výmene tovaru v tomto priestranstve a prebytky obilia rozsiahlych oblastí sa odtiaľto dostávali ďalej smerom na sever prostredníctvom priekupníkov (Bácskai–Nagy 1984, 74–75; Takács–Udvari 1989, 367). V poradí návštevnosti v 18. stor. boli ešte významnejšími miestami s väčším odbytom Vranov (pondelné týždenné trhy a päť celokrajinných jarmokov v roku), Michalovce (dva celokrajinné jarmoky), Sečovce svojimi remeselníckymi a obilninovými trhmi (päť celoštátnych jarmokov). Popri nich mali druhoradú úlohu Zemplín a Kráľovský Chlmec, ešte menšiu jarmoky v Lelesi, Trebišove, Trakanoch a Snine (Takács–Udvari 1989, 370–372).
Na základe vyššie spomenutých skutočností sa rysuje, že spomenuté jarmoky Zemplínskej župy organicky zapadali do geografického členenia územia a spôsobu života našich etnických skupín. Údolia riek a cez ne prechádzajúce cesty vytvárali most medzi regiónmi a životným štýlom. V severnej časti župy poskytovali produkty na výmenu prírodné statky, chov dobytka a na ne sa viažuce podomácke remeslá a remeselnícke živnosti, za čo sa z južnejších oblastí župy alebo vzdialenejších krajov dostali k chlebovému obiliu alebo iným potravinám. Mestečká ležiace v strednom pásme župy vzali na seba už viacmenej len bezprostrednú vyvažovaciu úlohu medzi hornými a dolnými oblasťami, kým južné regióny – zvlášť Tokajské podhorie – už ukazuje obraz jarmokov nížinných poľnohospodárov, kde produkty remeselníkov boli do istej miery doplnené produktmi špecialistov, prichádzajúcich z horných oblastí. Toto všetko dopĺňal systém (týždenných) trhov zásobujúcich mestečká, ktorých úloha vzrástla v usadlostiach získavajúcich mestský charakter v procese pomeštiačťovania a klesol význam v spoločenstvách s právnym postavením opidum so zafixovaným dedinským životným štýlom.

Literatúra

Balassa Iván
1991 Tokaj-Hegyalja szőleje és bora [Hrozno a víno Tokajského podhoria]. Tokaj: Tokaj-Hegyaljai ÁG. Borkombinát Rt.

Baráz Csaba–Kiss Gábor red.
2007 A Zempléni Tájvédelmi Körzet [Zemplínska chránená prírodná oblasť]. Eger: Abaúj és Zemplén határán. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

Bácskai Vera–Nagy Lajos
1984 Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban [Trhové oblasti, trhové centrá a mestá v Uhorsku v roku 1828]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Bencsik János
1989 A híres tokaji piacok. [Chýrne tokajské trhy]. Széphalom A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve 2, s. 175–187.
1993 Paraszti és mezővárosi kultúra a XVIII–XX. században. Történeti és néprajzi tanulmányok. [Roľnícka a agrárno-mestská kultúra v 18.–19. storočí. Historické a národopisné štúdie]. Miskolc–Tokaj: Miskolci Herman Ottó Múzeum.

Bencsik János red.
2002 Tokaj. Várostörténeti tanulmányok III. [Tokaj. Historické štúdie III. ]. Tokaj: Tokaj Város Önkormányzata.

Bencsik János–Orosz István red.
1995 Tokaj. Várostörténeti tanulmányok I–II. [Tokaj. Historické štúdie I.–II.] Tokaj: Tokaj Város Önkormányzata.

Bodó Sándor
1979 Tokaj-hegyalja, egy minőségi borvidék körülhatárolása [Tokajské podhorie, ohraničenie jednej výberovej vinárskej oblasti]. Ethnographia 90, s. 480–491.

Boros László
1994 Adatok a felső-tiszai áruszállítás történetéhez [Údaje k dejinám prepravy tovaru na hornom Potisí]. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 32, s. 512–525.
2009 A mezőgazdaság néhány jellemző vonása Északkelet-Magyarországon a 19–20. század fordulóján [Niekoľko charakteristických rysov poľnohospodárstva severovýchodného Uhorska na prelome 19.–20. storočia]. In: Tiszteletkötet Dr. Frisnyák Sándor professzor 75. születésnapjára. Gál András–Hanusz Árpád red. Nyíregyháza–Szerencs: Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete–Szerencsi Bocskai István Gimnázium, s. 27–44.

Divéky Adorján
1905 Felső-Magyarország kereskedelmi összekötetései Lengyelországgal [Obchodné styky Horného Uhorska s Poľskom]. Budapest: Szent István Társulat /A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 54./

Frisnyák Sándor
2005 A Felső-Tisza-vidék ősi ártéri gazdálkodása [Tradičné hospodárenie v záplavovej oblasti na hornom Potisí]. In: A földrajz dimenziói. Tanulmányok a 65 éves Tóth Józsefnek. Dövényi Zoltán–Schweitzer Ferenc red. Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, s. 235–247.
2009 Ősi vásárvárosok az Alföld és Felső-Magyarország határán. [Tradičné trhové mestá na hraniciach Dolnej zeme a Horného Uhorska]. In: Tiszteletkötet Dr. Frisnyák Sándor professzor 75. születésnapjára. Gál András–Hanusz Árpád red. Nyíregyháza–Szerencs: Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete–Szerencsi Bocskai István Gimnázium, s. 179–188.

Frisnyák Sándor–Gál András red.
2003 Szerencs és a Zempléni-hegység [Szerencs a Zemplínska vrchovina]. Szerencs–Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszék.
2005 Szerencs monográfiája [Monografia mesta Szerencs]. Szerencs: Szerencs Város Önkormányzata.
2005a Szerencs, Tokaj-Hegyalja kapuja [Szerencs, brána Tokajskej vrchoviny]. Nyíregyháza–Szerencs: Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete–Szerencsi Bocskai István Gimnázium.

Göőz Lajos–Kókai Sándor
2005 Szerencs gazdasági élete [Hospodársky život mesta Szerencs]. In: Szerencs monográfiája. Frisnyák Sándor–Gál András red. Szerencs: Szerencs Város Önkormányzata, s. 267-293.

Iványi Béla
1906 A tiszalúci vám bevételei és azok felhasználása 1516 – 1620 [Príjmy tiszalúcskeho mýta a ich využitie 1516 – 1620]. Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 13, s. 1–54.

Kaľavský, Michal
1994 Náboženské a jazykové pomery na Zemplíne v polovici 18. storočia. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi részén. Interetnické vzťahy v severnej časti Karpatskej kotliny. Liszka József red. Komárom–Dunaszerdahely: Duna Menti Múzeum–Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság–Lilium Aurum, s. 309–312. /Acta Museologica, 1–2./

Komoróczy György
1942 A magyar kereskedelem története [Dejiny maďarského obchodu]. Budapest: Magyar Szemle Társaság.
1944 Borkivitelünk Észak felé [Náš vývoz vína smerom na Sever]. Kassa: Kazinczy Ferenc Társaság.

Pap Miklós
1985 A tokaji [Tokajské]. Budapest: Gondolat Kiadó.

Smajda, Mihajlo
1992 A isi vam vincsuju. Kalendarna obrjadoviszty ruszinüv-ukrainciv Cseho-Szlovaccsini. Bratislava–Prešov.

Szabadfalvi József–Viga Gyula red.
1981 Néprajzi tanulmányok a Zempléni hegyvidékről [Etnologické štúdie zo Zemplínskej vrchoviny]. Miskolc: Herman Ottó Múzeum. /A Miskolci Herman Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai 10./

Szabó István
1934 A tokaji rév és Debrecen [Tokajský prievoz a Debrecín]. Debreceni Képes Kalendáriom, s. 89–97.

Takács Péter–Udvari István
1989 Adalékok a XVIII. századi zempléni vásárok és a vásározó zempléni lakosok történetéhez [Príspevok k dejinám zemplínskych jarmokov a jarmočníkov v 18. storočí]. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 27, s. 359–381.
1995–1998 A Zemplén megyei jobbágy-vallomások az úrbérrendezés korából [Výpovede poddaných z obdobia úpravy urbárov]. I–III. kötet. Nyíregyháza: Periférián Alapítvány /Periférián Könyvek 1–3./

Tamás Edit
1996 A szlovák–magyar–ruszin nyelvhatár a történeti Zemplén és Ung megyében [Slo­vensko–maďarsko-rusínske jazykové hranice v historickej Zemplínskej a Užskej župe]. In: Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. Katona Judit–Viga Gyula red. Miskolc: Herman Ottó Múzeum, s. 267–284.

Udvari István
1988 Adatok Hegyalja és a zempléni szlovák, valamint ruszin falvak kapcsolatainak történetéhez [Príspevok k dejinám vzťahov Podhoria a zemplínskych slovenských i rusínskych dedín]. In: A hegyaljai mezővárosok történeti néprajza. Bencsik János–Viga Gyula red. Miskolc: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság, s. 48–61.

Viga Gyula
2007 A Bodrogköz és a Bodrog mente szőlő- és borkultúrájához [K vinohradníckej a vinárskej kultúre Medzibodrožia a pozdĺž rieky Bodrog]. In: Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére. Ujváry Zoltán red. Nagykőrös–Debrecen: Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, s. 261–272.
2008 A bodrogközi kultúra és társadalom változása a 19–20. században [Premeny kultúry a spoločnosti Medzibodrožia v 19.–20. storočí]. Budapest: L’Harmattan–PTE Néprajz–Kultu­rális Antropológia Tanszék.

Zemplén vármegye 18–20. századi forgalmának
néhány jellemzője
(Összefoglalás)

A rövid tanulmány szerzője évtizedek óta kutatja a Felföld és a Magyar Alföld táji-gazdasági kapcsolatait, annak kapcsán a különböző népcsoportok kulturális egymásra hatását. Írásában azt mutatja be, hogy az észak–déli irányban nagy kiterjedésű Zemplén megye magában hordozza a felföldi népélet változásainak főbb jellemzőit, a régiók közötti történeti folyamatok főbb jegyeit, és egyesíti a térség geográfiai és kulturális zónáit is. Vizsgálata ilyen módon a nagytájak közötti kapcsolatok sajátos lenyomataként is értelmezhető. Rámutat arra, hogy – északról dél felé haladva – különböző létformák váltották egymást, s az azokra szakosodott népcsoportok egymással is gazdasági kapcsolatban álltak. A megye legdinamikusabb térsége Tokaj-Hegyalja volt, amely a szőlők nagy munkaigénye miatt évszázadokig jelentős vándormunkás rétegeket akkumulált: magyarokat, szlovákokat és ruszinokat. Emellett szinte permanens piacként működött, meghajtójaként a környező, más-más adottságú tájak élelemtermelői számára éppen úgy, mint az erdővidék háziiparosainak. A megtermelt javak forgalma a közlekedőútként szolgáló folyóvölgyeken zajlott, amelyek a hegyaljai bor forgalmát is biztosították a Felföld és Lengyelország irányába.

Charakteristika des Verkehrs und Warenaustausches
des Komitat Zemplén im 18.–20. Jahrhundert
(Zusammenfassung)

Der Autor des kurzen Aufsatzes widmet sich seit Jahrzehnten der Erforschung der raumwirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Oberland und der Großen Ungarischen Tiefebene – in diesem Strukturzusammenhang untersucht er auch die kulturellen Wechselwirkungen, die die verschiedenen Volksgruppen aufeinander ausgeübt haben. In seiner Studie erörtert der Autor, dass im Komitat Zemplén (dank dessen großer nordsüdlicher Ausdehnung) die Hauptmerkmale der Veränderungen des oberländischen Volkslebens und die wichtigsten Charakteristika der historischen Prozesse zwischen den einzelnen Regionen besonders gut zu beobachten sind. Darüber hinaus treffen hier die geographischen und kulturellen Zonen der breiteren Gegend aufeinander. Die vorliegende Analyse kann man daher auch als einen spezifischen Abdruck der Beziehungen zwischen den einzelnen Großlandschaften ansehen. Der Autor hebt hervor, dass für die Bevölkerung des Komitats – von Norden nach Süden – verschiedene Lebensformen charakteristisch waren und dass zwischen den einzelnen Volksgruppen, die sich jeweils auf eine andere Existenzform spezialisiert haben, eine wirtschaftliche Interaktion stattgefunden hat. Die wohl dynamischste Region des Komitats war das Gebiet am Bergfuß Tokaj, das infolge des großen Arbeitsaufwandes, der für den Weinbau nötig war, jahrhundertelang breite Schichten verschiedener Wanderarbeiter – Ungarn, Slowaken und auch Russinen – akkumulieren konnte. Darüber hinaus fungier-te das Gebiet als ein permanenter Markt und dadurch auch als Katalysator sowohl für Lebensmittelhersteller aus den angrenzenden, von verschiedenen lokalen Gegebenheiten geprägten Regionen, als auch für die Kleinhandwerker der Waldgebiete. Als Verkehrsraum für die produzierten Güter dienten die Flusstäler, die als Handelswege genutzt wurden, unter anderem auch für den Transport der örtlichen Weine die Richtung des Oberlandes sowie nach Polen.