szombat, július 13, 2024
Corvisier, André: Tance smr­ti

Buganová, Kla­u­dia – Šan­gala, Mar­ián: Kríže Košíc a oko­li­a

Bratislava: Lúè 2002, 111 p., ill. ISBN 80-7114-371-5 A szer­ző­pá­ros az 1990-es évek kö­ze­pe óta fog­lal­ko­zik Kas­sa tá­gabb kör­nyé­ke szak­rá­lis kis­em­lé­ke­i­nek a do­ku­men­tá­lá­sá­val (Kla­u­dia Buganová, nép­rajz­ku­ta­tó­ként a té­ma szak­mai ré­szé­ért...
Bővebben

Bor­sos Ba­lázs – Szar­vas Zsu­zsa – Var­gyas Gá­bor (sz­erk.): Fe­hé­ren, fe­ke­tén. Varsánytól Riti­ti­ig. Ta­nul­má­nyok Sár­kány Mi­hály tisz­te­le­té­re I–II. kö­tet.

Bu­da­pest: L´ Har­mat­tan 2004, 495 és 428 p. /Kultúrák keresztútján/ ISBN 963 9457 89 2; ISSN 1586-1953 Sár­kány Mi­hály szo­ciál- és kultúrantropoló­gus, et­no­ló­gus 2004-ben töl­töt­te be 60. élet­év­ét. Kol­lé­gái és...
Bővebben

Biczó Gá­bor és Kiss No­é­mi (sz­erk.): Ant­ro­po­ló­gia és iro­da­lom. Egy új pa­ra­dig­ma út­ke­re­sé­se

Deb­re­cen: Cso­ko­nai Ki­adó 2003. 437 p. /Antropos/ ISBN 963 260 180 7 A Mis­kol­ci Egye­tem Kul­tu­rá­lis és Vi­zu­á­lis Ant­ro­po­ló­gi­ai Tan­szé­ke ál­tal Antro­pos cím­mel el­in­dí­tott könyv­so­ro­zat má­so­dik (Az el­ső Biczó Gá­bor...
Bővebben

Bárth Dá­ni­el szerk.: Ün­nep­lõ. Írá­sok Vere­bé­lyi Kin­csõ szü­le­tés­nap­já­ra

Bu­da­pest: EL­TE BTK Folk­lore Tan­szék 2005, 517 p. /Folcrolistica 9./ ISSN 0139-2069 Az Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­tem Nép­raj­zi In­té­ze­té­nek igaz­ga­tó­ját, Vere­bé­lyi Kin­csőt kö­szön­tő, a mű­faj­ra jel­lem­ző, kö­te­le­ző­nek is mi­nő­sít­he­tő Tab­u­la Grat­u­la­to­ri­a-­val...
Bővebben