szombat, július 13, 2024

Pár­be­szé­dek és ta­lál­ko­zá­sok Kon­fe­ren­cia a kö­zép-eu­ró­pai több­sé­gi és ki­sebb­ség et­ni­ku­mok köl­csön­ha­tá­sa­i­ról

A szász­or­szá­gi Bautzen (Budyšin) Szorb Ku­ta­tó­in­té­ze­te szer­ve­zé­sé­ben ke­rült sor 2009. má­jus 16–17-én ar­ra a nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­á­ra, amely­nek ke­re­té­ben a Né­met­or­szág­ból, Bul­gá­ri­á­ból, Ma­ce­dó­ni­á­ból, Szlo­vé­ni­á­ból és Szlo­vá­ki­á­ból ér­ke­zett ku­ta­tók, a di­a­ló­gus je­gyé­ben vi­tat­ták meg az et­ni­kai ki­sebb­sé­gek és a több­ség, az egy- és a több­nyel­vű­ség, az etnikus spe­ci­fi­kum és az iden­ti­tás­konst­ruk­ci­ók prob­lé­ma­kö­re­it.
A ta­nács­ko­zás elő­est­éjén rög­tön egy, a kon­fe­ren­cia té­má­já­hoz is kap­cso­ló­dó ki­ál­lí­tás meg­nyi­tá­sá­ra ke­rült sor a Szorb Mú­ze­um­ban (Sorbisches Museum/Serbski muze­j). „Ha­gyo­mány­ból ki­nö­vő moder­nitás. Né­ze­tek a ro­ma/ci­gány kul­tú­rák­ról” cí­mű ki­ál­lí­tás Eu­ró­pa né­hány ro­ma kö­zös­sé­ge éle­té­be en­ged be­pil­lan­tást. A ha­gyo­má­nyos, sok­szor ki­fe­je­zet­ten ar­cha­i­kus kul­tú­ra és a mo­dern kor je­len­sé­ge­i­nek üt­kö­zé­se­i­ről egy­más­ba-si­mu­lá­sa­i­ról is ta­nul­sá­gos pél­dák­kal ta­lál­koz­ha­tott, aki lát­ta ezt a tár­la­tot. Ma­ga a meg­nyi­tó, ke­vés né­met ös­­sze­fog­la­ló­val, gya­kor­la­ti­lag szorb nyel­ven zaj­lott.
Más­nap a kon­fe­ren­cia a fen­tebb már jel­zett té­ma­kör­ben zaj­lott. A ta­nács­ko­zás sok­szor vis­­sza­té­rő kulcs­fo­gal­má­vá vált a hib­rid­itás.  Az Elka Tsch­er­nokoshe­wa, a Szorb In­té­zet (Sorbisches Institut/Serbski insti­tut) igaz­ga­tó­ja ál­tal de­fi­ni­ált fo­ga­lom vol­ta­kép­pen bár­mi­lyen, kü­lön­ne­mű je­len­sé­gek ös­­sze­ve­gyí­té­sé­re app­li­kál­ha­tó, így ter­mé­sze­te­sen az együtt élő et­ni­ku­mok kul­tú­rá­já­ra, vagy ezek­nek a kul­tú­rák­nak leg­alább­is egy bi­zo­nyos sze­le­té­re. En­nek a je­gyé­ben (mint ké­sőbb ki­de­rült) több elő­adás is szü­le­tett, il­let­ve el­hang­zott. Hogy csak né­há­nyat em­lít­sek: Hib­rid­itás és ze­ne az auszt­ri­ai ki­sebb­sé­gek ese­té­ben (Ursula Heme­tek); Ki­sebb­sé­gi lét. A dá­ni­ai né­met ki­sebb­ség iden­ti­tás­konst­ruk­ci­ói (Nina Jeb­sen); A né­met­or­szá­gi tö­rö­kök la­kás­kul­tú­rá­já­nak transz­na­ci­o­ná­lis ka­rak­te­re (Maria Schwertl). A Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet ko­má­ro­mi Et­no­ló­gi­ai Köz­pont­ját Lisz­ka Jó­zsef kép­vi­sel­te, Va­ló­ság vagy il­lú­zió? Gon­do­la­tok a po­zso­nyi et­ni­kai mo­dell­ről cí­mű elő­adá­sá­val.
A kon­fe­ren­ci­án el­hang­zott elő­adá­sok ta­nul­má­nyok­ká át­dol­go­zott vál­to­za­ta­it a bautzeni Szorb In­té­zet ta­nul­mány­kö­tet­be ren­dez­ve kí­ván­ja meg­je­len­tet­ni.