szombat, július 13, 2024

Az Etnológiai Központ belső munkatársainak szakmai bibliográfiája

Bagin Árpád

Tanulmányok

 1. A perbeteiek csehországi deportálása. In A szlovákiai magyarok kényszertelepítéseinek emlékezete. 1945–1948. Visszaemlékezések, tanulmányok, dokumentumok. Szarka László szerk. Komárom: MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet–Kecskés László Társaság 2003, 191–197. p. /Források a Kelet-Közép-Európai Kisebbségek 20. századi Történetéhez/
 2. Halloween Ógyallán? Egy régi-új szokás térhódításának tanulságai. In Társadalom és tudomány. Válogatás a II. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia humán tárgyú dolgozataiból. Csányi Erzsébet szerk. Újvidék: Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2005, 173–187. p. /TDK Könyvtár 3./
 3. Ógyalla és Bagota kataszterének szakrális kisemlékei. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 133–180. p.
 4. Egy új néprajzi jelenség Kelet-Közép-Európában? A Halloween és a tökbábukészítés egy kisalföldi településen, Ógyallán. Fórum Társadalomtudományi Szemle 8, 2006/4, 195–210. p.
 5. Malé sakrálne pamiatky v katastri Hurbanova a Bohatej. Studia Arhaeologica Slovaca Mediaevalia 6 (2007), 115– p.
 6. Egy kisalföldi település általános iskolájának ballagási ünnepsége. A Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma 2006. évi Értesítője (2007), 223–230. p. 

Hírek, tudósítások

 1. A Felvidéki népviseleti babák. Hurbanovói Híradó 4, 2001/2, 10. p.
 2. A II. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (Újvidék 2003. november 14–16.). Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2004), 226. p.
 3. Musaeum Hungaricum II. Új Szó11.4., 8. p.

Recenziók

 1. Bodnár Enikő–Pusko Gábor: Hiedelemmondák a Vály-völgyben 1. A gyerekek ismeretanyaga. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2004), 150–151. p.
 2. Zsigmond Győző szerk.: Népi mesterség, népművészet. Meşteşug şi artă populară. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2004), 210–212. p.
 3. Az Etnológiai Központ Évkönyvéről. Új Szó 6. 23., 12–13. p. (Könyvjelző, 4. évf. 6. szám)
 4. Andruška, Peter szerk.: Priestory národných kultúr. Nemzeti kultúrák területei. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 211. p.
 5. Kinda István–Pozsony Ferenc szerk.: Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 223–224. p.
 6. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 12. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 227–228. p.
 7. Szabó Á. Töhötöm szerk.: Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 233–234. p.
 8. Zsigmond Győző szerk.: Napjaink folklórja. Folclorul azi. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 237–238. p.

Baranyovics Borisz

Tanulmányok

 1. „…ha megyek az utcán, és itt a nevem, ott a nevem…, érted, nem?” Egy párkányi graffitis csoport kultúrájának vizsgálata. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2009), 165–188. p.

Hírek, tudósítások

 1. A közép-európai folklorisztika időszerű kérdései (Komárom, 2012. november 9–10.). Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 253–256. p.

Recenziók

 1. Bárth Dániel szerk.: Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2007), 235–236. p.
 2. Bódi Zsuzsanna: A magyarországi cigányság. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2009), 206–207. p.
 3. Száraz Miklós György: Cigányok. Európa indiánjai. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2009), 235–236. p.
 4. Gergely András–Bali János szerk.: Város-képzetek. Az antropológiai megismerés árnyalatai. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011), 304–306. p.
 5. Prosser-Schell, Michael szerk.: Szenische Gestaltungen christlicher Feste. Beiträge aus dem Karpatenbecken und aus Deutschland. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011), 320–321. p.
 6. Kerezsi Ágnes: Az uráli népek néprajza. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 214–215. p.
 7. Lakatos Menyhért: Füstös képek. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 215–217. p.
 8. Liszka József szerk.: Kürt egének tündöklő csillaga. Emlékkönyv Danczi József Villebald OSB születésének 100. évfordulója alkalmából. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011), 320. p.
 9. Egy „történelem nélküli nép” története (Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története című kötetéről). Irodalmi Szemle 56, 2013/7, 44–46. p.

Juhász Ilona

Könyvek

 1. Rudna I. Temetkezési szokások és a temetőkultúra változásai a 20. században. Komárom–Dunaszerdahely: Fórum Társadalomtudományi Intézet–Lilium Aurum Könyvkiadó 2002, 343 p., ill. /Lokális és regionális monográfiák 2./
 2. „Fába róva, földbe ütve…” A kopjafák/emlékoszlopok mint a szimbolikus térfoglalás eszközei a szlovákiai magyaroknál. Somorja–Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum Kiadó 2005, 287 p. /Interethnica 8./
 3. Szakrális kisemlékeink. Malé sakrálne pamiatky. Sakrale Kleindenkmäler. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2006, 95 p. [Liszka Józseffel közösen] /Jelek a térben–Znaky v priestore–Zeichen im Raum 1./
 4. Neveitek e márványlapon… A háború jelei. Adalékok a világháborús emlékjelek etnológiai értelmezéséhez. Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2010, 407 p. ill. /Jelek a térben 3./
 5. Rítusok, jelek, szimbólumok. Tanulmányok az összehasonlító folklorisztika köréből. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2011, 218 p. ill. /Notitia historico-ethnologica 5./
 6. A harmincnégyes kőnél… Haláljelek és halálhelyjelek az utak mentén. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2013, 244 p.
 7. Amikor mindenki a háborús állapotok igája alatt roskadoz… Erdélyi menekültek a mai Szlovákia területén. Adalékok az első világháborús migráció történetéhez. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2015, 466 p. /Notitia historico-ethnologica 6./
 8. Örök mementó. A holokauszt emlékjelei Dél-Szlovákiában. Dunaszerdahely: Vámbéry Polgári Társulás 2015, 198 p.

Bibliográfiák

 1. Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (19871988). Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 1998, 142 p. /Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 1./
 2. Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (19891990). Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1999, 159 p. /Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 2./
 3. Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (19911992). Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2000, 217 p. /Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 3./
 4. Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (19931994). Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 2000, 239 p. /Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 4./
 5. Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (19951998). Somorja–Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum, 2003, 206 p. /Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 7./
 6. Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (19992002). Somorja–Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum, 2004, 274 p. /Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 8./

Tanulmányok, tudományos közlemények, anyagközlések

 1. Vom Grabmal zum Nationalsymbol. Gedenksäulen als Zeichen nationaler Identität. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 67– p.
 2. Fényképek a síremlékeken és az út menti haláljeleken. Acta Ethnologica Danubiana 56 (2003–2004), 107– p.
 3. A permonyík. A bányaszellem és bányamanó egy gömöri bányásztelepülés, Rudna hiedelemvilágában. Fórum Társadalomtudományi Szemle 6, 2004/2, 127–142. és 212–213 p.
 4. Permoník. Banský duch a banský škriatok v poverových predstavách gemerskej baníckej obce Rudná. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 77– p.
 5. A kopjafa mint a szimbolikus térfoglalás eszköze a szlovákiai magyarok körében. In Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Folklore Tanszék 2005, 115–126. p. /Folcloristica 9./
 6. A halállal, halottakkal kapcsolatos hiedelmek és temetkezési szokások. In Nagytárkány I. Tanulmányok a község településtörténetéhez és néprajzához. Viga Gyula szerk. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2006, 431–476. p.
 7. „Bizony, boszorkányok még mindig vanak.” Boszorkányhit és rontás egy gömöri bányásztelepülésen a 21. században. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve. Szolnok 2007, 101–110. p.
 8. „Kopjafa” versus hagyományos fejfa? (Hagyományőrzés vagy divat?) Hajdúböszörményi példa. In Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére. Nagykőrös–Debrecen 2007, 499– p.
 9. Kopijovité/pamätné stĺpy ako prostriedky národného označenia priestoru. Slovenský národopis 56, 2008/1, 43– p.
 10. Die Zeichen des Krieges. Acta Ethnographica Hungarica 53 (2008) 1, 23– p.
 11. Magyarság és hagyomány. In Hagyomány és modernitás. Szeged 2007, 37– p. [Újraközölve: Magyarság és hagyomány. In Közművelődési Nyári Egyetem 1999–2008. Válogatás a 10 év előadásaiból. Válogatta és szerkesztette Török József. Szeged: Csongrád Megyei Népművelők Egyesülete 2010, 111–127. p.]
 12. Út menti halálhelyjelek Dél-Szlovákiában. Tipológia, funkció, kultusz. Acta Ethnologica Danubiana 1011 (2008–2009), 61– p.
 13. Maďarskosť a tradícia. Fórum spoločenskovedná revue 2009, 119– p.
 14. Kilenc kereszt (Devět křížů) Egy szakrális kisemlék nyomában a világhálón. Új perspektívák a néprajzkutatásban. Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve 2009, 551– p.
 15. Vaskatona, vaskorona, vasturul. A nemzeti áldozatkészség szobrai az első világháborúban. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 11–38. p.
 16. Egy temetői fénykép szerepe a lokális emlékezetben. In Kontexty identity. Jubilejný zborník na počesť Anny Divičanovej. Az identitás összefüggései. Köszöntő könyv Gyivicsán Anna tiszteletére. Krekovičová, Eva–Uhrinová, Alžbeta–Žiláková, Mária red. Békešská Čaba–Békéscsaba: Celoštátna slovenská samospráva / Országos Szlovák Önkormányzat–Katedra slovenskej filológie Filozofickej fakulty Univerzity Eötvösa Loránda / ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék–Ústav etnológie SAV / SZTA Etnológiai Intézet–Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku / Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 2010, 92–106. p.
 17. Fotografia na pomníku ako médium uchovania lokálnej pamäti. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 111– p.
 18. Szakrális kisemlékek mint a háború jelei. In Dévavári Beszédes Valéria–Silling Léda (szerk.): Szenvedély és szolgálat. Tanulmányok a hatvanesztendős Silling István tiszteletére. Szabadka: Bácsországi Vajdasági Honismereti Társaság 2010, 267– p.
 19. Karácsony és a halottak emlékezete. Alba Regia 40 (2011), 211–218. p.
 20. A „tiszta forrástól” a „haladó hagyományokon” át a konstruált nép-nemzeti hagyományig. A szlovákiai magyarok példája 1948-tól napjainkig. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011) 11– p.
 21. Devět křížů. Po stopách jedného komplexu drobnej sakrálnej pamiatky na internete. Nové perspektívy v národopisnom výskume. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011) 103– p.
 22. Esküvő és lakodalom a temetőben. Adalékok a zsidó néphithez. Fórum Társadalomtudományi Szemle 13, 2011/4, 3–14. p.
 23. Erdélyi menekültek Kassán és környékén az első világháború idején. A korabeli sajtó tükrében. In Néprajz – muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére. Tóth Arnold szerk. Miskolc: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok Igazgatóság–Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet 2012, 387–406. p.
 24. A komáromi zsidó temető és emlékezés az elhunytakról. In Mozaikok a komáromi zsidóság történetéből. Paszternák András–Paszternák Tamás szerk. Komárom: Komáromi Zsidó Hitközség 2013, 8–29. p.
 25. „Terepkutatás“ az interneten – módszerek és lehetőségek. A Halloween példája. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 111–135. p.
 26. Sobáš a svadba v cintoríne. Fórum spoločenskovedná revue 2013, 141–156. p.
 27. Brassóból Ipolyságra. Erdélyi menekültek az első világháború idején Ipolyságon és környékén. Fórum Társadalomtudományi Szemle 15, 2013/4, 3–35. p.
 28. Dvojaká historická pamäť. Pomníky ako zdroje politických konfliktov dvoch národov v pohraničnom meste Komárno. In Pamět – národ – menšiny – marginalizace – identity I. Soukopová, Blanka–Nosková, Helena–Bednařík, Petr eds. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 2013, 97–111. p. /Urbánní studie 6./
 29. A Károly király gyermeknyaraltatási akciói 1918 nyarán – 1. Osztrák gyerekek a mai Szlovákia magyarlakta területein. A korabeli sajtóhírek alapján. Fórum Társadalomtudományi Szemle 16, 2014/2, 71–101. p.
 30. A Károly király gyermeknyaraltatási akciói 1918 nyarán – 2. Magyarországi gyerekek nyaralása Ausztriában. A korabeli sajtóhírek alapján. Fórum Társadalomtudományi Szemle 16, 2014/3, 123–145. p.
 31. Az első világháború hatása a húsvéti ünnepkörre. Adalékok a korabeli sajtóból. Híd 78, 2014/6, 100–110. p.
 32. Adalékok a női divat újításainak korabeli társadalmi megítéléséhez – különös tekintettel a rövid haj (bubifrizura) fogadtatására a 20. század első felében. In Nőképek kisebbségben. Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Bolemant Lilla szerk. Pozsony: Phoenix PT 2014, 91–96. p.
 33. Emlékezés és emlékeztetés. A Soá emlékjelei Szlovákiában – különös tekintettel az 1938-ban visszacsatolt területekre. In Magyar holokauszt 70. Veszteségek és felelősségek. Babits Antal szerk. Budapest: Logos Kiadó 2014, 83–147. p.
 34. A naptári ünnepek és az első világháború. Adalékok a húsvéti ünnepkörhöz. Acta Ethnologica Danubiana 16, 103–114. p.
 35. Szakrális kisemlékek mint a két világháború emlékjelei Dél-Szlovákiában. In Musaeum Hungaricum 5. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja című konferencia tanulmánykötete. Danter Izabella szerk. Boldogfa: Mátyusföldi Muzeológiai Társaság 2014, 115–124. p.
 36. Az elhunyt emlékezetének temetőn kívüli emlékjelei. Haláljelek és halálhelyjelek Dél-Szlovákiában. In Musaeum Hungaricum 5. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja című konferencia tanulmánykötete. Danter Izabella szerk. Boldogfa: Mátyusföldi Muzeológiai Társaság 2014, 125–136. p.
 37. Malé sakrálne objekty vo funkcii pamätníkov prvej a druhej svetovej vojny na južnom Slovensku. In Musaeum Hungaricum 5. Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Izabela Danterová. Boldog: Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi 2014, 117–125. p.
 38. Pomníky zosnulých mimo cintorína. Označenia miesta smrteľnej dopravnej nehody na južnom Slovensku. In Musaeum Hungaricum 5. Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Izabela Danterová. Boldog: Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi 2014, 126–136. p.
 39. Mementá holokaustu. Pamätné objekty venované šoa na Slovensku s dôrazom na územia pripojené k Maďarsku v r. 1938. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 33–86. p.
 40. A karácsonyhoz kapcsolódó szokások, rítusok és emlékezetkultúra. Eruditio–Educatio 10, 2015/4, 5–14. p.
 41. Két pártpolitikus szimbolikus temetése Csehszlovákia falvaiban a személyi kultusz idején. Joszif Visszarionovics Sztálin és Klement Gottwald. In Tanulmányok Bartha Elek tiszteletére. Bihari Nagy Éva–Keményfi Róbert–Marinka Melinda–Kavecsánszki Máté szerk. Debrecen: Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék 2016, 166–179. p. /Studia Folkloristica et Ethnographica 65./
 42. Adalékok az 1914-es orosz betörést követő harcok során lerombolt kárpáti falvak újjáépítéséhez. Fórum Társadalomtudományi Szemle 18, 2016/3, 35–55. p.
 43. Gömörfalva, Szeretetfalva, Vasutasfalva, Amerikafalva és társaik. Adalékok az 1914-es orosz betörést követő harcok során lerombolt kárpáti falvak újjáépítésére meghirdetett országos akcióhoz 2. Fórum Társadalomtudományi Szemle 18, 2016/4, 83–109. p.
 44. Od charity k iredentizmu? Zmena funkcie jedného typu objektov z prvej svetovej vojny. Strážca Karpat v 21. storočí. In Lidé a města ve velkých válkách. Pohled etnologa (antropologa) / Społeczeństwo miasta w kontekście I i II wojny światowej. Spojrzenie antropologa. Blanka Soukupová–Róża Godula-Węcławowicz–Grażyna Ewa Karpińska a kol. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 2016, 113–125. p. /Urbánní studie 10./
 45. Totengedenken und Todestellen-Denkmale am Straßenrand. In Populare religiöse Kultur, Konflikte und Selbstvergewisserung in multiethnischen und multikonfessionellen Einwanderungsgebieten. Ausgawählte neuere Forschungen und Dokumentationen mit einer Schwerpunkt auf dem Mittleren Donaraum. Michael Prosser-Schell szerk. Münster–New Yort: Waxmann 2016, 191–212. p. /Schriftenreihe des Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa 17./
 46. Dodatky k symbolickému pohrebu dvoch komunistických vodcov: Josifa Vissarionoviča Stalina a Klementa Gottwalda. Fórum spoločenskovedná revue 2016, 23–35. p.
 47. „Mi magyar dolgozók mindig Benne bíztunk.” Két jelképes temetés a személyi kultusz idején. Fórum Társadalomtudományi Szemle 19, 2017/1, 67–81. p.
 48. Emlékjelek mint a szimbolikus térfoglalás eszközei Rozsnyó főterén az államfordulatok és a rendszerváltás tükrében. In Musaeum Hungaricum 6. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja című konferencia tanulmánykötete. Danter Izabella szerk. Boldogfa: Mátyusföldi Muzeológiai Társaság 2016, 123–138. p.
 49. Pamätné symboli ako prostriedky obsadenia verejného priestranstva na hlavnom námestí v Rožňave v zrkadle zmien štátnosti a spoločenských systémov. In Musaeum Hungaricum 6. Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Izabela Danterová. Boldog: Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi 2016, 123–138. p.
 50. Kárpátok őre és Vasturul. Egy első világháborús szobortípus újjászületése aktualizált ideológiai üzenettel. Fórum Társadalomtudományi Szemle 19, 2017/3, 45–87. p.

Kutatási beszámolók, tudományszervezés, múzeumok, kiállítások, konferenciák, interjúk, köszöntők, nekrológok

 1. A Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság VII. Közgyűléséről. Néprajzi Hírek 27, 1998/1–4, 19. p. Az oroszlányi szlovák tájházról és az ottani szlovákokról. Új Szó augusztus 31., 6. p.
 2. Néprajzi Szeminárium Jászberényben. Hírharang 9, 1998/1–2, 10. p.
 3. A Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság VII. (újraalakuló) Közgyűléséről. Komáromi Lapok 8, 1998/5, 2. p.
 4. Színpompás seregszemle. Katedra 5, 1998. május, 27. p.
 5. Szlovákiai magyar népviseletekbe öltöztetett babák. Kiállítás a Városi Művelődési Központban. Komáromi Lapok 8, 1998/12, 2. p.
 6. Az igazgatók leváltása után. Kor- és kórkép a magyarlakta régiók állami múzeumairól. Új Szó május 21., 9. p.
 7. A kisemlékek vegyészből lett megszállott kutatója. Beszélgetés Friedrich Karl Azzola professzorral, a hesseni Kisemlékvédők Egyesülete elnökével. Új Szó június 15., 7. p.
 8. A (Cseh)szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság 10 éve. Hírharang 10, 1999/2, 5–17. p.
 9. Hírek a folklorizmus területéről. Hírharang 10, 1999/2, 31–33. p.
 10. Néprajzi gyűjtőpályázat két témakörben és két kategóriában. Hírharang 10, 1999/2, 24–25. p.
 11. Amikor a semmiből hagyományt teremtenek [Az I. borzovai kézműves táborról]. Vasárnap (Hang-kép melléklet) 1999/10, 6–7. p.
 12. Múzeumok és etnikumok. A Mesterségek és vásárok című néprajzi bemutatóról, valamint Simek Viktor amatőr festőművész kiállításáról. Új Szó február 10., 9. p.
 13. A szlovákok és magyarok együttéléséről Szlovákiában. Chicagói etnológusok városunkban. Komáromi Lapok 9, 1999/7, 2. p.
 14. A hallgatás csak növeli a bajt. Gondolatok egy nemrég megjelent iskolai emlékkönyv kapcsán a példamutatás hiányáról pedagógusaink körében. Új Szó szeptember 23., 10. p.
 15. A IV. martosi Országos Pünkösdi Népművészeti Ünnepség. Hírharang 10, 1999/1, 18–22. p.
 16. Néprajzi Szeminárium (Lenti–Lendva, 1999. július 11–17.). Hírharang 10, 1999/2, 21–23. p.
 17. Népi hangszerek, emlékoszlopok‚ Katona László-emlékkiállítás Komáromban (1999. június 1. – június 22.). Hírharang 10, 1999/1, 36. p.
 18. A Felvidéki népviseleti babák című vándorkiállítás sikere tájainkon. Komáromi Atelier 3, 1999/2, 31. p.
 19. Népviseletbe öltöztetett babák Komáromban. Hírharang 9, 1999/1–2, 24–25. p.
 20. A határ mint néprajzi probléma. A XII. Nemzetközi Etnokartográfiai Konferencia Komáromban (2000. október 19–21.) Fórum Társadalomtudományi Szemle 2, 2000/3, 183–184. p.
 21. Néprajzi gyűjtőpályázat gyerekeknek. Katedra 7, 2000. április 21.
 22. Felvidéki népviseleti babák. Egy vándorkiállítás útja az ötlettől a hannoveri EXPO 2000-ig. Néprajzi Hírek 24, 2000/1–2, 23–24. p.
 23. Mohi második haldoklása. Új Szó július 24., 8. p.
 24. A tájékoztatás tisztaságáért. Nyílt levél N. Gyurkovits Rózának (ad: Lobbik és civil szervezetek pártok árnyékában. Szabad Újság április 12.). Szabad Újság 2000. május 3., 4. p.
 25. Lelkesedés és szakértelem. Kisemlékkutatók Nemzetközi Konferenciája az ausztriai Bad Ausseeben. Két év múlva Komárom lesz a házigazda. Új Szó május 20., 14. p.
 26. Évezredes kapcsolatok, Bajor–magyar kiállítás Passauban. Ethnica 3, 2001/3, 153–154. p.
 27. Chronik der Tagung (Grenze, als volkskundliches Problem. XII. Internationale Ethnokartographische Tagung in Komorn). A konferencia krónikája (A határ mint néprajzi probléma. XII. Etnokartográfiai Konferencia Komáromban). Kronika konferecnie (Hranice ako etnologický problém. XII. Medzinárodná etnokartografická konferencia). Acta Ethnologica Danubiana 2–3 (2000–2001), 229–231. p.
 28. Évezredes bajor–magyar kapcsolatok. Kiállítás Passauban. Új Szó június 29., 15. p.
 29. A történelmi Gömör fáradhatatlan kutatója. Ünnepi konferenciát tartottak a Debreceni Egyetemen Ujváry Zoltán hetvenedik születésnapja alkalmából. Új Szó január 31., 14. p.
 30. A Kisemlékkutatók XV. Nemzetközi Konferenciája Komáromban. 2002. május 10–12. Fórum Társadalomtudományi Szemle 4, 2002/2, 194–196. p.
 31. Virtuális kutatók és egyebek. Új Szó október 18., 8. p.
 32. Chronik der Tagung. A tanácskozás krónikája. Kronika konferencie. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 33–41. p.
 33. A néprajztudománynak továbbra is lesz kutatnivalója. Interjú Ujváry Zoltánnal. Fórum Társadalomtudományi Szemle 3, 2002/1, 145–156. és 216. p. [újraközölve: Keményfi Róbert szerk.: Régiók és kultúrák találkozása. Tudományos ülés Ujváry Zoltán 70. születésnapjára. Debrecen: Ethnica 2002, 132–147. p.]
 34. Internationale Tagung für Kleindenkmalforschung in Komorn (Slowakei vom 10. bis 12. Mai 2002. Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde. (Freiburg) Band 45 (2003), 143–145. p.
 35. medzinárodná konferencia výskumníkov drobných sakrálnych pamiatok. Klosterlangheim 10.–13. júna 2004. Slovenský národopis 52 (2004), 446–447. p.
 36. Egy igazi sikertörténet. Príbeh jedného skutočného úspechu. Eine echte Erfolgsgeschichte. In Szobiné Kerekes Eszter: Felvidéki népviseletek babákon. Pozsony: AB-ART 2005, 59–63. p.
 37. A nagy távlatú történeti kutatások elkötelezettje. Interjú a 60 éves Kósa Lászlóval. Fórum Társadalomtudományi Szemle 3, 2002/3, 173–182. és 203. p. [újraközölve: Keményfi Róbert szerk.: Beszélgetések Kósa Lászlóval. Család – hivatás – tudomány. Debrecen: Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék 2005, 99–106. p. /Studia folkloristica et ethnographica 48./]
 38. Sírjelből nemzeti szimbólum. A kopjafa mint magyar nemzeti jelkép térhódítása. Örökség 10, 2006/10, 14. p.
 39. Temetőkutatás és dokumentálás a Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központjában. Örökség 10, 2006/11, 10–11. p.
 40. A metnitzi Haláltánc Múzeum. Ethnica 9, 2007/1, 28–29. p.
 41. Örök bűnbak? Új Szó, Szalon melléklet, 2008. június 14. 12. p.
 42. Géczi Lajos (1926–2008). Néprajzi Hírek 32, 2008/3–4, 94–96. p.
 43. Kisemlékek a világhálón. Nemzetközi konferencia a szakrális kisemlékek digitalizálási lehetőségeiről és az egységes szempontrendszerű internetes adatbázisról. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 265–267. p.
 44. Konferencia a holokausztoktatásról. Új Szó, Szalon melléklet 2008. június 14., 12–13. p.
 45. Colligite fragmenta! – örökségvédelem. Tudományos tanácskozás a Kárpátalját és a Felvidéket érintő művészettörténeti, régészeti, restaurátori kutatások és az örökségvédelem helyi eredményeiről. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 262–264. p.
 46. Hol született Vámbéry Ármin? Hitközségi Híradó 7, 2009/11, 6. p.
 47. Temetőkutatás a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjában. Új Szó, Szalon melléklet 2009. május 23., 12–13. p.
 48. Interjú a 70 éves Voigt Vilmos professzorral. Fórum Társadalomtudományi Szemle 12, 2010/2, 137–152. p.
 49. Kegyeleti, emlékező és tudományos konferencia a kőrösmezői deportálás és a kamenyec-podolszkiji mészárlás 70. évfordulóján (Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2011. október 1314.) Fórum Társadalomtudományi Szemle 14, 2012/1, 147–150. p.
 50. Emlékezet – történelmi tudat – marginalizáció – identitás (Paměť – historické vědomí – marginalizace – identita). Prága, 2013. szeptember 23–24. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 232–233. p.
 51. Pályakép. Interjú a hatvanéves B. Kovács Istvánnal. Fórum Társadalomtudományi Szemle 15, 2013/2, 129–145. p.
 52. „Ezt a hazát tehát elvesztettem”. Új Szó 67, 2014. 10. 25., 20. p. (Szalon 8, 2014/42)
 53. Sakrálne stavby a pamiatky Žitného ostrova. Fotografie. Acta Ethnologica Danubiana 16 (2014), 229–231. p.
 54. Két kiállításról: Vojna z druhej strany; „Népeimhez” – Történetek a nagy háborúról. Acta Ethnologica Danubiana 16 (2014), 221–224. p.
 55. Nemzetközi Kisemlékkutató Konferencia. Acta Ethnologica Danubiana 16 (2014), 215–216. p.
 56. Az Etnológiai Központ bemutatkozása a Néprajzi Múzeumban. Acta Ethnologica Danubiana 16 (2014), 208–209. p.
 57. Kovács Ákos (Budapest, 1943. november 14. – Budapest, 2014. március 21.) Néprajzi Hírek 43, 2014/2, 75–77. p.
 58. Sedmohradskí utečenci na území dnešného Slovenska. Príspevok k histórii migrácie počas prvej svetovej vojny. Fórum spoločenskovedná revue 2016, 138–140. p.
 59. Znaky smrti, znaky miest úmrtia pri cestách. Pamiatky obetí smrteľnej dopravnej nehody. Fórum spoločenskovedná revue 2016, 141–143. p.

Recenziók, kritikák

 1. Egy új helytörténeti kiadvány a magyar forradalomról és szabadságharcról. Komáromi Lapok 7, 1997/40, 7. p.
 2. Komáromról a LIMES-ben. Megjelent a Komárom Esztergom Megyei Tudományos Szemle legújabb száma. Komáromi Lapok 8, 1998/11, 5. p.
 3. Egy néprajzi kiadvány a nyitott határok jegyében. Komáromi Lapok 8, 1998/14, 4. p.
 4. „Mert a haza kívánja‚” Mácza Mihály könyve forradalom és szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére. Komáromi Lapok 8, 1998/12, 5. p. [újraközölve: Új Szó május 25., 6. p.]
 5. A Slovenský národopis legújabb számáról. Hírharang 10, 1999/2, 68–70. p.
 6. Lakosságcseréről furcsa megközelítésben. Gondolatok Reško Alexander „történész” által összeállított könyv kapcsán (Reško Alexander: Z Dolnej zeme do krajiny predkov). Komáromi Lapok 9, 1999/4, 5. p.
 7. Beňušková, Zuzana a kolektív: Tradičná kultúra regiónov Slovenska. Prehľad charakteristckých znakov. Hírharang 10, 1999/2, 63–67. p.
 8. Az Ethnica című folyóiratról. Hírharang 10, 1999/2, 73–74. p.
 9. Jakab István: Nyelvünkről – önmagunkért. Komáromi Lapok 9, 1999/6, 5. p.
 10. Egy „történeti” mű kapcsán. Történelemhamisítás és a szlovákiai magyarok arculcsapása a komáromi Duna Menti Múzeumban (Reško Alexander: Z Dolnej zeme do krajiny predkov). Új Szó február 1., 8. p.
 11. Galgóczy Tibor: Az Ung-vidék pásztorművészete. Új Szó július 17., 8. p.
 12. A szülőföld hűséges krónikása. Csáky Károly új könyvéről ötvenedik születésnapján. Új Szó október 24., 14. p.
 13. Többéves kutatómunka eredménye. Megjelent Gágyor József: Kislibáim, gyertek haza! című, népi mondókákat és gyermekjátékokat tartalmazó könyve. Új Szó március 14., 6. p.
 14. Viga Gyula szerk.: Kisgéres. Új Szó október 4., 14. p.
 15. Ujváry Zoltán: Kis folklórtörténet I–IV. kötet. Fórum Társadalomtudományi Szemle 3, 2001/3, 181–183. p.
 16. Gágyor József: Szeret? Nem szeret? Jóslókönyv gyerekeknek. Új Szó július 27., 10. p. [újraközölve: Ethnica 3, 2001/4, 172–173. p.]
 17. Nemzeti jelképeink a népművészetben. Gömörország 2, 2001/4, 61–63. p.
 18. Stoličná, Rastislava et al.: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Fórum Társadalomtudományi Szemle 3, 2001/1, 203–207. p.
 19. Sárkány Mihály: Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában. Fórum Társadalomtudományi Szemle 3, 2001/1, 181–183. p.
 20. Ujváry Zoltán: Kis folklórtörténet V. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 140–141. p.
 21. Jahn, Wolfgang–Lankes, Christian–Petz, Wolfgang–Brockhoff, Evamaria Hg.: Bayern–Ungarn tausend Jahre. Bajorország és Magyarország 1000 éve. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 163–164. p.
 22. Wurster, Herbert W.–Treml, Manfred–Loibl, Richard (Hg.): Bayern–Ungarn Tausend Jahre. Aufsätze zur Bayerischen Ausstellung 2001. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002). 187. p.
 23. Hála József–Landgraf Ildikó: Magyarországi bányászmondák. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 138–139. p.
 24. Gömörországról, gömöriségről. Újabb fontos adalék a gömöri magyarság néprajzi kutatásához – egy nagyszabású kutatási program eredményeként. Új Szó december 13. 8. p. [újraközölve: Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 133–134. p.]
 25. Csáky Károly: A Középső-Ipoly menti palócok népi hiedelemvilága. Egy határ menti régió népi hiedelemrendszere. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 153. p.
 26. Norbert Elias: A haldoklók magányossága. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 156. p.
 27. Muzeológiai Füzetek. Muzeologické zošity. Ethnica 4, 2002/4, 206. p.
 28. Ethnica 2002/1–4. számairól. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 157–159. p.
 29. Botík, Ján zost.: Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku s osobitným zereteľom na konfesionálnu mnohotvárnosť. Fórum Társadalomtudományi Szemle 4, 2002/2, 199–203. p.
 30. Berta Péter válog. és szerk.: Halál és kultúra. Tanulmányok a társadalomtudományok köréből. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 150. p.
 31. Ág Tibor: Csináltassunk hírharangot! Nyitra vidéki népballadák. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 148. p.
 32. „Ha mi meghalunk”. Zoborvidéki virrasztóénekek. Új Szó november 27. 8. p. [újraközölve: Ethnica 5, 2003/2, 78. p.]
 33. Milan Kováč–Attila Kovács– atiana Podolinská eds.: Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. Ethnographia 117, 2003/3, 309–313. p.
 34. A Bódva völgye a néprajzi köztudatban. Fórum Társadalomtudományi Szemle 5, 2003/4, 192–194. p.
 35. Angyal Eleonóra–Polcz Alaine vál. és szerk.: Letakart tükör. Halál, temetkezés, gyász. Fórum Társadalomtudományi Szemle 5, 2003/4, 189–191. p.
 36. Gömöri kerámia Debrecenben. Új Szó december 5., 8. p.
 37. Varjú Katalin: „Pénteken délig nyitva van az ég!”. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 209–210. p.
 38. Botík, Ján: Slováci v argentínskom Chacu. Historický a etnokultúrny vývin pestovateľov bavlny. Acta Ethnologica Danubiana 5–6, (2003–2004), 153–154. p.
 39. Biczó Gábor szerk.: Antropológiai irányzatok a második világháború után. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 149–150. p.
 40. Hála József: A magyar néprajz „vándorapostola” városunkban. Herrmann Antal váci évei és kapcsolatai. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 174–175. p.
 41. Deáky Zita: Ünnepi kötet Faragó József 80. születésnapjára. Acta Ethnologica Danubiana 5–6, (2003–2004), 159. p.
 42. Ginzburg, Carlo: Éjszakai történet. A boszorkányszombat megfejtése. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 173–174. p.
 43. Háromszék néprajzi és honismereti bibliográfiája (1844–2002). Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 176–177. p.
 44. Boglár Lajos: A kultúra arcai. Mozaikok a kulturális antropológia köréből. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 151–152. p.
 45. Alapy Gyula: Komárom vármegye kultúrtörténetéből. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 143. p.
 46. Sörries, Reiner (bearbeitet von): Grosses Lexikon der Bestattungs- und Friedhofkultur. Wörterbuch zur Sepulkralkultur. Voklskundlich – kulturgeschichtlicher Teil: Von Abdankung bis Zweitbestattung. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 202–203. p.
 47. Czövek Judit szerk.: Imádságos asszony. Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 157–158. p.
 48. Dégh Linda: Nagyszékelytől Delhi-ig. Egy magyarországi német életútja (1943–1974). Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 159–160. p.
 49. Dobrovits Mihály összeáll.: Megtalált örökség. I. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 160–163. p.
 50. Gágyor József: Csúfondáros könyv. Mátyusföldi népi csúfolók. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 170–172. p.
 51. Szalay Emőke: Magyar népi kerámia a Déri Múzeumban I. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 205. p.
 52. Szalay Emőke: Úrihímzések Hajdú Biharban. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 203–205. p.
 53. Jahresbibliographie zur Sepulklarkultur 1998. Neuerwerbungen der Bibliothek. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 182–183. p.
 54. Mössmer, Anton: Der Hochzeitsbaum. Bilder und Sprüche aus Niederbayern. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 194–195. p.
 55. Žúdel, Ondrej: Banícka nátura. Zbierka poviedok a príbehov z baníckeho prostredia. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 212–213. p.
 56. Vörös Ferenc: Családnévkutatások Szlovákiában. Szocio-lingvisztikai tanulmány négy település családnévhasználatának tükrében. Ethnica 8, 2006/2, 75. p.
 57. Métraux, Alfred: A haiti vodu. Könyvjelző (az Új Szó melléklete) 2004/2, 14. p.
 58. Baeumerth, Angelika und Karl: Die Engel der Sixtina. Eine deutsche Karriere. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 144–145. p.
 59. Szarka László szerk.: A szlovákiai magyarok kényszertelepítésének emlékezete 1945–1948. Visszaemlékezések, tanulmányok, dokumentumok. Ethnica 6, 2004/2, 72–73. p.
 60. „Régi” – „modern” csúfolók gyűjteménye. Gágyor József Csúfondáros könyv című kötetéről. Ethnica 6, 2004/2, 72. p.
 61. Sziklay László: Egy kassai polgár emlékei. Könyvjelző (Az Új Szó melléklete) 4, 2005/8, 6–7. p.
 62. Zsigmond Győző szerk.: Szokás és erkölcs – Obiceiuri si moravuri. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 237. p.
 63. Sándor Anna: A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza. Ethnica 8, 2006/2, 74–75. p.
 64. Jure Treuer: Naše selo. Hrvatski Jandorf. Kronika sela na prijelazu iz 19. u 20. stolece. Ethnica 8, 2006/4, 154. p.
 65. Szobiné Kerekes Eszter: Felvidéki népviseletek babákon. Könyvjelző (az Új Szó melléklete), 5, 2006/2, 5. p.
 66. Manfred Seifert–Winfried Helm Hg.: Recht und Religion im Alltagsleben. perspektiven der Kulturforschung. Festschrift für Walter Hartinger zum 65. Geburtstag. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2006–2007) 257. p.
 67. Kovács Ákos: A kitalált hagyomány. Új Szó január 27., 16. p. [némileg módosított formában újraközölve: Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2006–2007), 247–249. p.]
 68. Obuchová, Viera–Holčík, Štefan: Cintorín pri Kozej bráne. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2006–2007), 253–257. p.
 69. Fromm, Hans–Nevala, Maria Lisa–Schellbach-Kopra, Ingrid (Hg.): Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2006–2007), 244. p.
 70. Corvisier, André: Tance smrti. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2006–2007) 241. p.
 71. Magyar Zoltán: Szent György a magyar kultúrtörténetben. A Kárpát-medence Szent György-hagyományainak néprajzi és művelődéstörténeti rétege. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2006–2007), 250. p.
 72. Verebélyi Kincső: Mindennapok – Jeles napok. Hétköznap és ünnepek a népszokások tükrében. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2006–2007), 259–260. p.
 73. Lovas Kiss Antal: Piaci túlélés – kisüzemi lavírozás. A rendszerváltozás gazdálkodásra gyakorolt hatásának néprajzi vizsgálata Dél-Biharban. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2006–2007), 249–250. p.
 74. Borsos Balázs–Szarvas Zsuzsa–Vargyas Gábor szerk.: Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére I–II. kötet. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2006–2007), 237–238. p.
 75. Kovács László: A kolozsvári hóstátikak temetkezése (1944). Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2006–2007), 249. p.
 76. Novák László Ferenc: Fejfa monográfia. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2006–2007), 252. p.
 77. Biczó Gábor és Kiss Noémi szerk.: Antropológia és irodalom. Egy új paradigma útkeresése. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2006–2007), 236–237. p.
 78. Söries, Reiner (bearbeitet von) Knöll, Stefan (unter Mitwirkung von): Grosses Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskultur. Wörterbuch zur Sepulkralkultur. Archeologisch-kunstgeschichtlicher Teil: Von Abfallgrube bis Zvölftafelgesetz. Acta Ethnlogica Danubiana 8–9 (2006–2007) 258. p.
 79. Laurence Ress: Auschwitz. A nácik és a végső megoldás. Hitközségi Híradó 13, 2008/9, 8. és 10. p.
 80. Zarek, Otto: Moses Mendelssohn. Hitközségi Híradó 13, 2008/12, 6–7. p.
 81. Grüll Tibor–Répás László szerk.: A zsidóság és Európa. Új fejezetek az antiszemitizmus történeti-társadalmi gyökereiről. Hitközségi Híradó 13, 2008/10, 6. és 9. p.
 82. Buda Ferenc: Töredékek Tardoskedd történelméből. A zsidó hitközség története. Hitközségi Híradó 13, 2008/11, 6. p.
 83. Kertész Péter összeáll.: A könyvek hídja. Emlékfüzér Scheiber Sándorról. Hitközségi Híradó 13, 2008/5, 3–4. p.
 84. Rozkošná, Blanka–Jakubec, Pavel: Židovské památky Čech. Historie a památky židovského osídlení Čech. Jewish Monuments in Bohemia. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 224–225. p.
 85. Kovács Éva–Vajda Júlia: Mutatkozás. Zsidó Identitás Történetek. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 217–219. p.
 86. Schell, Csilla–Prosser, Michael Hg.: Fest, Brauch, Identität – Ünnep, szokás, identitás. Ungarisch-deutsche Kontaktfelder. Beiträge zur Tagung des Johannes Künzig Institut für ostdeutsche Volkskunde. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 225–227. p.
 87. Aka, Christine: Unfallkreuze. Trauerorte am Strassenrand. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 203–204. p.
 88. Közös tragédiánk. Hidasi József: Losonctól – Losoncig. Egy város, egy család és egy túlélő története. Új Szó, Szalon melléklet. 2008. május 21. 14. p. [némileg átalakított formában újraközölve: Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 213–215. p.]
 89. Szalai Anna szerk.: Hágár országa. A magyarországi zsidóság. Történelem, közösség, kultúra. Hitközségi Híradó 14, 2009/7–8. 7–8. p.
 90. Randolph L. Braham: A magyarországi Holokauszt földrajzi enciklopédiája I–III. kötet. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 207–208. p.
 91. Schőner Alfréd: A pokol traktátusa képekben. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 227–228. p.
 92. Schweitzer József: Uram, nyisd meg ajkamat. Válogatott tanulmányok és esszék. Hitközségi Híradó 14, 2009/1, 6. p.
 93. Büchler, Róbert, J. zost. a preložil: Encyklopédia židovských náboženských obcí na Slovensku. 1. časť. Hitközségi Híradó 15, 2010/2, 6. p.
 94. Kormos Szilvia: A váci zsidó temetők. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011) 313–317. p.
 95. Ábrahám Vera: Lőw Immánuel sírversei. Textusok a szegedi neológ izraelita temetőben. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011) 297–299. p.
 96. Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Ungarn. Hrsg. von Heidrun Alzheimer–Sabine Doering-Manteuffel–Daniel Drascek–Angela Treiber. Dritte Folge 8. Paderborn–München–Wien–Zürich: Verlag Ferdinand Schöningh 2013, 352 p. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 209–210. p.
 97. Patka, Marcus G. Hrsg.: Weltuntergang. Acta Ethnologica Danubiana 16 (2014), 188–189. p.
 98. Haman Brigitte: Der Erste Weltkrieg. Acta Ethnologica Danubiana 16 (2014), 185. p.
 99. Holló István: Ne sírj, Apa! Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 238–239. p.

Lásd még: http://foruminst.sk/staff/l-juhasz-ilona/

Liszka József

Könyvek

 1. „Tudománynak kezdetiről”. Magyar néprajzkutatóként Szlovákiában 1979– Lukács László előszavával. Budapest–Dunaszerdahely: Ister–Nap 1998, 206 p.
 2. Állíttatott keresztínyi buzgóságbul… Tanulmányok a szlovákiai Kisalföld szakrális kisemlékeiről. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2000, 222 p.
 3. A szlovákiai magyarok néprajza. Budapest–Dunaszerdahely: Osiris Kiadó–Lilium Aurum Kiadó 2002, 542 p.
 4. Národopis Maďarov na Slovensku. Komárno–Dunajská Streda: Fórum inštitút pre výskum menšín–Vydavateľstvo Lilium Aurum 2003, 495 p. /Interethnica 5./
 5. Zwischen den Karpaten und der Ungarischen Tiefebene. Volkskunde der Ungarn in der Slowakei. Passau: Lehrstuhl für Volkskunde 2003, 505 p. /Passauer Studien zur Volkskunde 22./
 6. Sötét éjben fényes csillagunk… II. Rákóczi Ferenc és a kuruc kor emlékezete a szlovákiai magyar tájak néphagyományában. Összeállította, a bevezető tanulmányt írta Liszka József. Illusztrálta Csanda Máté. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2004, 59. p.
 7. Két Duna keríti… Tanulmányok a Csallóköz néprajzához. Pozsony: Kalligram 2005, 283 p. /Csallóközi Kiskönyvtár/
 8. Szakrális kisemlékeink. Malé sakrálne pamiatky. Sakrale Kleindenkmäler. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2006, 95 p. [L. Juhász Ilonával közösen] /Jelek a térben–Znaky v priestore–Zeichen im Raum 1./
 9. Bevezetés a néprajzba. A magyar néprajz/európai etnológia alapjai. Dunaszerdahely: Lilium Aurum Könyvkiadó 2006, 233 p.
 10. És az ige testté lőn… Karácsonyi motívumok kis szentképeken. Gyűjteményéből válogatta és összeállította, valamint a kísérő tanulmányt írta Liszka József. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2007, 101 p.
 11. Tündérrózsa. Csallóközi mondák és anekdoták. Összeállította, az utószót írta Liszka József. Illusztrálta ifj. Liszka József. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2007, 112 p.
 12. Nyitra vidéki népballadák Arany A. László hagyatékából. Szerkesztette, a kísérő tanulmányt és a jegyzeteket írta Liszka József. A kotta- és képanyagot válogatta, gondozta Nagy Myrtil. H.n.: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2009, 199 p.
 13. Populáris kultúra. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2010, 516 p. /Magyarok Szlovákiában 6./
 14. Bevezetés a folklorisztikába. Szöveges folklór. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2011, 267 p.
 15. Átmenetek. Folklór és nem-folklór határán. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara 2013, 288 p. /Monographiae Comaromienses 12./
 16. Emberek, ünnepek, hétköznapok. Köbölkút a 20. század első felében a korabeli fotográfiák tükrében / Ľudia, sviatky, všedné dni. Gbelce v prvej polovici 20. storočia v zrkadle dobových fotografií. A képeket válogatta, összeállította, a bevezető tanulmányt írta / Fotografie vybral, zostavil a úvodnú štúdiu napísal: Liszka József. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2014, 167 p.
 17. Szent Háromság egy Isten dicsőségére…A Szentháromság kultusza a szlovákiai Kisalföld népi vallásosságában a szakrális kisemlékek tükrében. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2015, 216 p. /Jelek a térben 5./
 18. Határvidékek. Határok és határtalanságok az összehasonlító folklorisztika és etnológia szempontjából. Komárom–Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2016, 654 p.

Tanulmányok, tudományos közlemények, anyagközlések

 1. A szlovákiai magyar múzeumok helyzete. Magyar Múzeumok 3, 1997/3, 51–54. p.
 2. „Német szón voltam Hidason…” A cseregyerekrendszer a Kisalföld szlovákiai részén. Irodalmi Szemle 40, 1997/10, 75–84. p.
 3. Ethnische und kulturelle Prozesse im nördlichen Randgebiet des Pannonischen Raumes. In Evropský kulturní prostor jednota v rozmanitosti/Europäische Kulturraum – Einheit in Vielfalt. Sborník z 10. etnokartografického sympozia. Praha 1997 (Český lid évi különszám), 114–119. p.
 4. „Da waren wir alle gleich…” A Pozsony környékéről kitelepített németek magyarságképe. Ethnographia 108, 1997, 69–85. p.
 5. Wie bindet man eine Krawatte? AvH-Magazin 70, 1997, 79–80. p.
 6. Katicabogár-röptetőink nemzetközi párhuzamai és értelmezési kísérletük. In Szolgálatban. Folklorisztikai tanulmányok a 70 esztendős Ág Tibor tiszteletére. L. Juhász Ilona közreműködésével szerk. Liszka József. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1998, 77–88. p. /Notitia historico-ethnologica 1./
 7. A (cseh)szlovákiai magyarság populáris kultúrája. 1918–1998. Vázlat. In A (cseh) szlovákiai magyar művelődés története. 19181998. Tóth László szerk. Budapest: Ister Kiadó 1998, 168–206. p.
 8. Változó népélet. A (cseh)szlovákiai magyarság populáris kultúrája 1918–1998. Polisz 1998/39, 5–9. p.
 9. Ungarische Friedhöfe im nördlichen Teil der Kleinen Tiefebene (Südwest-Slowakei). Ostbairische Grenzmarken. Passauer Jahrbuch für Geschichte Kunst u. Volkskunde 40 (1998), 223–238. p.
 10. Patrozinien und Kultstätten des hl. Wendelin in der Kleinen Ungarischen Tiefebene (Südwest-Slowakei). In Heimatbuch des Landkreises St. Wendel XXVII. St. Wendel 1998, 50–58. p.
 11. Szent Vendel kultuszának elterjedése a Kárpát-medencében. A szlovákiai Kisalföld emlékei alapján. In A magyar művelődés és a kereszténység. La civiltá ungherese e il cristianesimo. A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Atti del IV Congresso Internazionale di Studi Ungheresi. Roma – Napoli 914 settembre 1996. Jankovics József–Monok István–Nyerges Judit szerk. Budapest–Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság–Scriptum Rt. 1998, 947–956. p.
 12. Sztereotípia vagy valóság? A német–magyar együttélés tanulságai Pozsony környékén a XX. század első felében. In Az együttélés évezrede a Kárpát-medencében. Eperjessy Ernő–Grin Igor–Krupa András szerk. Békéscsaba–Debrecen: Magyar Néprajzi Társaság 1998, 312–317. p.
 13. Etnikus specifikum – nemzeti hagyomány – nemzettudat. Fórum Társadalomtudományi Szemle 1, 1999/1, 109–112. p.
 14. German-Hungarian Coexistence during the First Half of the Twentieth Century. In Multicultural Europe: Illusion or Reality. Edited by László Felföldi and Ildikó Sándor. Budapest: European Centre for Traditional Culture 1999, 139–143. p. /Bibliotheca Traditionis Europeae 1./
 15. A népi kultúra változásai és új jelenségei. A szlovákiai magyarság példája. In Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola Évkönyve 1998/99. Győr: Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola 1999, 41–51. p.
 16. „Palóc” halottas hiedelmek és szokások közép-európai összefüggésekben. In Csáky Károly: „Nem halt meg, csak alszik…” Dunaszerdahely: Lilium Aurum Könyvkiadó 1999, 7–15. p.
 17. Szabadtéri szakrális kisemlékek és a hozzájuk kapcsolódó hagyomány a szlovákiai Kisalföld keleti felén. In Paraszti élet a Duna két partján IV. Körmendi Géza szerk. Tata: Komárom–Esztergom Megyei Önkormányzat 1999, 97–116. p.
 18. Denkmäler der volkstümlichen Heiligenverehrung und die Gegenreformation in der heutigen Südwest-Slowakei. In Péter Pázmány Fokus gemeinsamer Traditionen. Semiotische Berichte 22, 1,2/1998. Wien: Österreichische Gesellschaft für Semiotik 1999, 119–146. p.
 19. A szakrális kisemlékek állíttatásának társadalmi hátteréhez. A szlovákiai Kisalföld példája. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XI. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága 1999, 157–162. p.
 20. Az adventi koszorú. Egy felmérés előzetes eredményei. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2, 2000/1, 147–156. p.
 21. Újabb szempontok és közelítések az 1920 utáni magyarság néprajzi kutatásában. Néprajzi Látóhatár 9, 2000/1–2, 89–95. p.
 22. „Liebe Heilige Eiche!” Zu einem modernen „Baumkult”. In Folklore in 2000. Voces amicorum Guilhelmo Voigt sexagenario. Nagy Ilona–Verebélyi Kincső szerk. Budapest: Universitas Scintiarum de Rolando Eötvös nominata 2000, 417–426. p.
 23. „Es wächst wie das Gewand des Prager Jesuleins…” Kulturgeschichtlicher Hintergrund einer Redensart. Ostbairische Grenzmarken. Passauer Jahrbuch für Geschichte Kunst u. Volkskunde 42 (2000), 153–157. p.
 24. A (cseh)szlovákiai magyarság önmeghatározásának jelképrendszeréhez. In Jeles jogok – jogos jelek. Nyelvi jogok társadalmi konfliktusok. Balázs Géza–Voigt Vilmos szerk. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság 2000, 149–158. p. /Magyar szemiotikai tanulmányok 3./
 25. A szlovákiai magyar néprajzi tudományosságtól az európai etnológiáig. A kisebbségi magyar néprajzi tudományosság lehetőségei és feladatai az ezredfordulón. In Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. A Magyar Néprajzi Társaság 2000. október 10 között megrendezett néprajzi vándorgyűlésének előadásai. Cseri Miklós–Kósa László–T. Berecki Ibolya szerk. Szentendre: Magyar Néprajzi Társaság 2000, 51–58. p.
 26. Die Flurdenkmäler des hl. Wendelin im slowakischen Teil der Kleinen Ungarischen Tiefebene. Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete München 2000, 275–304. p.
 27. Néprajz. In Magyarok a világban. Kárpát-medence. Kézikönyv a Kárpát-medencében, Magyarország határain kívül élő magyarságról. Bihariné Dániel Katalin szerk. Budapest: Ceba Kiadó 2000, 101–116. p.
 28. Szlovákiai magyar néprajz és/vagy európai etnológia. In Ezredforduló. A tudomány jelene és jövője a kisebbségben élő közösségek életében című konferencia előadásai. Tóth Károly szerk. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2001, 38–44. p. /Nostra Tempora 3./
 29. Cintoríny Maďarov v dedinách a vidieckych mestách Podunajskej nížiny. In Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku s osobytným zreteľom na etnickú a konfesionálnu mnohotvárnosť. Ján Botík. Bratislava: Slovenské národné múzeum–Historické múzeum v Bratislave 2001, 79–90. p.
 30. A tradicionális paraszti kultúra Csallóközben. In Kovátsné Németh Mária–Liszka József–Novák Veronika: Fejezetek Csallóköz művelődéstörténetéből. Győr: k.n. 2001, 9–47. p.
 31. Zeitliche „Grenzen“ der ungarischen Popularkultur in der Slowakei. Kulturwirkende Einflüsse der Herrschaftswechsel im 20. Jahrhundert. Acta Ethnologica Danubiana 2–3 (2001), 151–163. p.
 32. Typisch deutsch? Randbemerkungen zur Publikation von Hermann Bausinger. Acta Ethnologica Danubiana 2–3 (2001), 253–259. p.
 33. Zum Symbolensystem der Selbstbestimmung der ungarischen Volksgruppe in der (Tschecho)Slowakei. In Mythen, Riten, Simulakra. Semiotische Perspektiven. Akten des 10. Internationalen Symposiums der Österreichischen Gesellschaft für Semiotik. Hg. von Jeff Bernard und Gloria Withalm. Wien: Österreichische Gesellschaft für Semiotik 2001, 711–724. p.
 34. Egy kisebbségben élő népcsoport néprajza összefoglalásának nehézségei a 20. század végén. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság 2001, 18–27. p.
 35. Egy kisalföldi település a kultúrák metszéspontjában. In Katona István: Álom született. Feszty Árpád Művelődési Park. Martos: Celemantia Kft. 2002 7–17. p.
 36. „Növekszik, mint a prágai Jézuska ruhája…” Kísérlet egy proverbium művelődéstörténeti hátterének megvilágítására. In Mir – susné – Tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére. Csonka-Takács EszterCzövek JuditTakács András szerk. Budapest: Akadémiai Kiadó 2002, 157162. p.
 37. Differenciáltság és homogenizálódás a szlovákiai magyarok 20. századi népi kultúrájában. Fórum Társadalomtudományi Szemle 4, 2002/2, 104 p.
 38. Adalékok Nepomuki Szent János ikonográfiájához. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 11 p.
 39. Nationalsymbole der ungarischen Volksgruppe in der Slowakei. Ethnographica et Folkloristica Carpatica 1213. DebrecenTurku 2002, 151 p.
 40. Between cultural and geographical borders. Denomination of the Mátyusföld region. In Social Networks in Movement. Time, interaction and interethnic spaces in Central Eastern Europe. Ed. Torsello, DavidePappová, Melinda. ŠamorínDunajská Streda: Forum Minority Research InstituteLilium Aurum 2003, 155 p. /Nostra Tempora 8./
 41. Zur Ikonographie des heiligen Johannes von Nepomuk in der Kleinen Tiefebene (Südwest-Slowakei). Ostbairische Grenzmarken. Passauer Jahrbuch für Geschichte Kunst u. Volkskunde 45 (2003), 91 p.
 42. Narancs a komáromi úrnapi körmenetben és párhuzamai. Ethnica 6, 2004/1, 11–13. p.
 43. Vom Werden und Vergehen der (National)Symbole. Das Beispiel der ungarischen Volksgruppe in der Slowakei. In Times, Places, Passages. Ethnological Approaches in the New Millennium. Attila Paládi-Kovács. Budapest: Akadémiai Kiadó 2004, 152–163. p.
 44. Világok határán. A népi kultúra helye és szerepe Európa egyik ütközési zónájában. In Európa Uniós csatlakozásunk kulturális hatásai. Beszteri Béla–Vizi László Tamás szerk. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola 2004, 33–41. p.
 45. Szlovákiai magyar néprajz és/vagy európai etnológia? II. Fórum Társadalomtudományi Szemle 6, 2004/3, 153–160. p.
 46. Diferencovanosť a homogenizácia ľudovej kultúry Maďarov na Slovensku v 20. storočí. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2004), 53–56. p.
 47. Mariahilf-tisztelet a Kárpát-medence nyugati felében. In Halmok és havasok. Tanulmányok a hatvanesztendős Bárth János tiszteletére. Bárth Dániel–Laczkó János szerk. Kecskemét: Bács–Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete 2004, 287–300. p.
 48. „Slovenské” anekdoty v českom podaní. Príspevok k poznávaniu maďarsko–slovensko–českých kontaktov v ľudovej slovesnosti. Zošity Ústavu národných a národnostných kultúr – Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre 2004/3, Nitra: Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, 109–118. p.
 49. Állíttatott keresztínyi buzgóságbul? Adalékok a szakrális kisemlékek állíttatási okainak ismeretéhez. In Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Folklore Tanszék 2005, 269–276. p. /Folcloristica 9./
 50. Heilsames Pulver von heiligen Steinen? Angaben zur Verbreitung und Fragen zur Erklärung von Rillen und Näpfchen in Bauwänden. In Recht und Religion im Alltagsleben. Perspektiven der Kulturforschung. Festschrift für Walter Hartinger zum 65. Geburtstag. von Manfred Seifert–Winfried Helm. Passau: Dietmar Klinger Verlag 2005, 235–248. p.
 51. „Kedves szent tölgy!” Adalékok egy modern „fakultusz” kialakulási lehetőségéhez. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 59–66. p.
 52. Két part között… A népi kultúra helye és szerepe Európa egyik ütközési zónájában. Fórum Társadalomtudományi Szemle 8, 2006/4, 37–54. p.
 53. „…und dein Tröster will ich sein”. Die Ausbreitung der Mariahilf-Verehrung im westlichen Teil des Karpatenbeckens. Passauer Jahrbuch. Beiträge zur Geschichte und Kultur Ostbaierns 48. Passau 2006, 105–117. p.
 54. A cseregyerekrendszer a magyar nyelvterület északi részén. Újabb adatok. In Emlékkönyv Turczel Lajos 90. születésnapjára. Összeállította Mészáros András. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2007, 54 p.
 55. Arany A. László néprajzi munkássága. In Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére. Tóth Károly és Végh László szerk. SomorjaŠamorín: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2007, 67 p.
 56. „Áll, mint Szent Vendel a bélyi faluvégen”. Adalék a Vendel-kultusz Kárpát-medencei elterjedéséhez. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve XVI. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága 2007, 165168. p.
 57. A cseregyerekrendszerről kissé másképpen. Acta Ethnologica Danubiana 89 (2007), 201 p.
 58. Mesterséges identitásaink. In Literárna textovosť a identita postáv – Irodalmi szövegszerűség és szereplői identitás. Mészáros, Ondrej Nagy Péter szerk. Nitra: Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF 2007, 123128. p.
 59. Kimerevített hagyomány. Gondolatok a kisalföldi farsang némely megnyilvánulási formáiról. In Maszk, átváltozás, beavatás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Pócs Éva szerk. Budapest: Balassi Kiadó 2007, 262 p. /Tanulmányok a transzcendensről V./
 60. Két part között… A népi kultúra helye és szerepe Európa egyik ütközési zónájában. In Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Fedinec Csilla szerk. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 2008, 17 p.
 61. Humor a népköltészetben. A falucsúfolótól a városi viccig, különös tekintettel a „szlovákiai magyar viccre”. Eruditio–Educatio 3, 2008/4, 3–10. p.
 62. Postavené z kresťanskej horlivosti? Dodatky k poznatkom o príčinách stavania malých sakrálnych pamiatok. In Maďarská literatúra a literárna veda na Slovensku v menšinovom a stredoeurópskom kontexte. Ondrej Mészáros szerk. Nitra: Univerzita Konštantina Filozofa 2008, 149–161. p.
 63. Két kultúra árnyékában. In Kultúrák között. X. Közművelődési Nyári Egyetem. Szeged, 2008. július 7–11. Török József szerk. Szeged: Csongrád Megyei Népművelők Egyesülete 2009, 103–112. p.
 64. Néprajzi vonatkozások Majer István népnevelő munkáiban. Eruditio–Educatio 4, 2009/1, 25–32. p.
 65. Áron vesszejétől a Katalin-ágig? Kérdések egy bibliai motívum körül. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XVIII. Szolnok 2009, 487–494. p.
 66. Kinderaustausch als Methode des Fremdsprachenerwerbs. Argumente und Gegenargumente zur Bewertung eines Phänomens. In Grenzgebiet als Forschungsfeld. Aspekte der ethnographischen und kulturhistorischen Erforschung des Grenzlandes. Hg. von Petr Lozoviuk. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag GmbH 2009, 77–84. p. /Schriften zur Sächsischen Geschichte und Volkskunde 29./
 67. Zmeravená tradícia. Úvahy a niektorých formách prejavu fašiangov na Podunajskej nížine. Fórum spoločenskovedná revue 2009, 145–156. p.
 68. Etnikum a térben – tér az etnikumban. In Interetnikus és interkulturális kapcsolatok Dél-Szlovákiában. Liszka József szerk. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara 2009, 13–31. p. /Monographiae Comaromienses 1./
 69. „Mert háromban csak egy vagy…” A Szentháromság ikonográfiája a szlovákiai Kisalföld szakrális kisemlékein. In Szenvedély és szolgálat. Tanulmányok a hatvanesztendős Silling István tiszteletére. Dévavári Beszédes Valéria–Silling Léda szerk. Szabadka: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság 2010, 235–247. p. /Bácsország Könyvek 10./
 70. Zur Ehre Gottes… oder? Errichtungsanlässe sakraler Kleindenkmäler. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 95–110. p.
 71. A teátrális körmenettől a kimerevített teátrumig. Kálvária-együttesek a Kisalföld szlovákiai részén. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 125–140. p.
 72. Dva pokusy konštruovania ľudovej kultúry Maďarov na Slovensku. Etnologické rozpravy 17 (2010), 117–121. p.
 73. Gedanken über das „Pressburger ethnische Modell”. In Dialogische Begegnungen. Minderheiten – Mehrheiten aus hybridologischer Sicht. von Elka Tschernokoshewa–Ines Keller. Münster–New York–München–Berlin: Waxmann 2011, 273–288. p. /Hybride Welten 5./
 74. Kalvarienanlagen in der Slowakei. In Szenische Gestaltungen christliche Feste. Beiträge aus dem Karpatenbecken und aus Deutschland. von Michael Prosser-Schell. Münster–New York–München–Berlin: Waxmann 2011, 113–124. p. /Studien des Johannes-Künzig-Instituts 13./
 75. From Multiplicity toward Homogenization? Some Questions about the Ethnographic Structure of Slovakia’s Hungarians. In A Multiethnic Region and Nation-state in East-Central Europe. Studies int he History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present. Editet by László Szarka. New Jersey: Atlantic Research and Publications, Inc. 2011, 297–326. p. /East European Monographs, No DCCLXXXVII/
 76. Thoughts about the „Bratislava ethnic model”. In Tolerance and Education in Multicultural Societies. Wiater, Werner–Manschke, Doris (eds.). Frankfurt am Main et al.: Peter Lang GmbH. Internationaler Verlag der Wissenschaften 2011, 95–108. p.
 77. Nepomuki Szent János és a szimbolikus tér. Egy szakráliskisemlék-típus „üzeneteinek” változásai. Fórum Társadalomtudományi Szemle 14, 2012/1, 63–70. p.
 78. Zur Ehre Gottes… oder? Errichtungsanlässe sakraler Kleindenkmäler. In Andacht und Erinnerung. Gegenstand – Symbol – Handlung. Hg. von Bärbel Kerkhoff-Hader. Bamberg: Lehrstuhl für Europäische Ethnologie 2012, 123–133. p. /Bamberger Beiträge zur Europäischen Ethnologie 8./
 79. „Csillámlik a szőke Duna…” Adalékok a komáromi szekeresgazdák életmódjához és folklórjához. In Néprajz – muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére. Tóth Arnold szerk. Miskolc: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok Igazgatóság–Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet 2012, 368–386. p.
 80. Nagy Mária Celli leány. Adalékok egy zoborvidéki ponyvaballada közép-európai összefüggéseihez. In A tudomány vonzásában. Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére. Simon Szabolcs–Török Tamás szerk. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kar 2012, 239–268. p.
 81. A halhatatlan Békakirály. Adalékok az első számú Grimm-mese kelet-közép-európai adaptációihoz. Eruditio–Educatio 8, 2013/1, 3–32. p.
 82. Die Erforschung sakraler Kleindenkmäler in der ungarischen Ethnologie. Ergebnisse und Perspektiven. Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Dritte Folge 8 (2013), 55–84. p.
 83. Persönliche und kollektive Selbstrepräsentation im Raum. Zu Errichtungsanlässen sakraler Kleindenkmäler im ethnischen Grenzgebiet. Eruditio–Educatio 8, 2013/3, 91–114. p.
 84. Színpadtól a múzeumig. Egy szlovákiai magyar népi kultúra megkonstruálására tett kísérletek. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 193–198. p.
 85. Svätý Ján Nepomucký a symbolický priestor. Fórum spoločenskovedná revue 2013, 107–114. p.
 86. Osobná a kolektívna sebaprezentácia na príklade malých sakrálnych objektov na juhu Slovenska. In Pamět – národ – menšiny – marginalizace – identity I. Soukopová, Blanka–Nosková, Helena–Bednařík, Petr eds. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 2013, 123–134. p. /Urbánní studie 6./
 87. Hol ringtak a bölcsők? Kérdések és válaszkísérletek a Kőműves Kelemenné balladájával kapcsolatban. Fórum Társadalomtudományi Szemle 16, 2014/1, 3–32. p.
 88. „…egyik lábán cipő, a másikon semmi…” Adatok a monosandalos képzetkörhöz. Híd 78, 2014/6, 125–136. p.
 89. Na hraniciach populárnej literatúry a ľudovej slovesnosti. K jednej maďarsko-slovensko-českej pútnickej legende a k jej medzinárodným súvislostiam. Národopisná revue 24, 2014/2, 101–116. p.
 90. A Szentháromság ikonográfiája a szlovákiai Kisalföld szakrális kisemlékein. Acta Ethnologica Danubiana 16 (2014), 11–28. p.
 91. Aki a nőt, a bort, a dalt szereti… Adalékok a határtalan folklórhoz. In Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. Kothencz Kelemen szerk. Baja: Tür István Múzeum 2014, 721–728. p. /Bajai dolgozatok 18./
 92. A Kőműves Kelemenné ballada változatai a szlovákiai magyar tankönyvekben. Tanulságok és problémafelvetés. Eruditio–Educatio 9, 2014/4, 33–42. p.
 93. Rozprávka bratov Grimmovcov Žabí kráľ (ATU 440) v interetnickom kontexte. Slovenský národopis 63 (2015), 7–24. p.
 94. Népmese vagy műmese? Gondolatok egy Grimm-mese kapcsán. In A párbeszéd eleganciája. Köszöntő kötet Erdélyi Margit tiszteletére. Nagy Péter és Keserű József szerk. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kar 2015, 99–114. p.
 95. Csodálatos szent Háromság… A kisalföldi szakrális kisemlékek feliratai a Szentháromság-emlékek tükrében. Fórum Társadalomtudományi Szemle 17, 2015/3, 69–94. p.
 96. Zur Internationalität der Grimm-Märchen. In Historische Volkskunde in Niederbayern. Reflexionen auf Walter Hartinger. Hg. von Winfried Helm und Manfred Seifert. Passau: Dietmar Klinger Verlag 2015, 26–29. p.
 97. Die Ikonographie der Allerheiligsten Dreifaltigkeit bei den sakralen Kleindenkmälern im slowakischen Teil der Kleinen Tiefebene. Passauer Jahrbuch 57 (2015), 203–218. p.
 98. Von der Bühne zum Museum. Konstruktionsversuche einer ungarischen Volkskultur in der Slowakei. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 133–139. p.
 99. Mythos oder Wirklichkeit? Über das „Pressburger ethnische Modell“. Eruditio–Educatio 10, 2015/3, 5–19. p.
 100. S botját ott lelte kivirulva… Egy motívum határtalanságairól 1–2. Fórum Társadalomtudományi Szemle 18, 2016/1, 3–25. p.; 2016/2, 25–36. p.
 101. A szakrális kisemlékek Szentháromság-ábrázolásainak néhány atipikus példája. In Tanulmányok Bartha Elek tiszteletére. Bihari Nagy Éva–Keményfi Róbert–Marinka Melinda–Kavecsánszki Máté szerk. Debrecen: Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, 250–258. p. /Studia Folkloristica et Ethnographica 65./
 102. A bátyjait kereső leány (ATU 451) meséjének közép-európai összefüggéseihez. Fórum Társadalomtudományi Szemle 18, 2016/3, 21–34. p.
 103. „Es war doch einmal eine Zeit…” Betrachtungen über friedliches oder weniger friedliches Zusammenleben der Ungarn, Deutschen und Slowaken. Historisch-ethnologische Beispiele aus dem Gebiet der heutigen Südwest-Slowakei. Eruditio–Educatio 11, 2016/3, 21–39. p.
 104. „Rastie (pribúda?), ako šaty Pražského Jezuliatka…“ Pokus o vysvetlenie kultúrnej histórie jedného porekadla. Fórum spoločenskovedná revue 2016, 65–69. p.
 105. Szent Péter muzsikája, avagy a Tüske fogta zsidó. A gyerekfolklórtól Auschwitzig? Fórum Társadalomtudományi Szemle 19, 2017/2, 97–123. p.

Kutatási beszámolók, tudományszervezés, múzeumok, kiállítások, konferenciák, köszöntők, nekrológok

 1. Etnológiai Központ kezdte meg tevékenységét a szlovákiai Révkomáromban. Néprajzi Hírek 20, 1997/1–4, 31–33. p.
 2. Grimm-kiállítás Tatán. Komáromi Lapok 1998/4 (január 30.), 6. p.
 3. Batta Attila halálára. Hírharang 7–8, 1998/1–4, 6. p.
 4. A népi vallásosság múzeuma a bajorországi Straubingban. Hírharang 7–8, 1998/1–4, 36–37. p.
 5. Határjáró napok Köpcsényben. Hírharang 7–8, 1998/1–4, 39–40. p.
 6. Fél évszázad szolgálatban. A hetvenéves Ág Tibor köszöntése. Komáromi Lapok 1998/14, 7. p.
 7. Kisebbségkutató Műhely alakult. Komáromi Lapok 1998/18, 3. p.
 8. Lelkesedéshez társult szakszerűség. A kisemlékek kutatóinak tanácskozása a csehországi Teplában. Komáromi Lapok 1998/19, 3. p.
 9. Szakrális kisemlékek és településszerkezet. A szlovákiai Kisalföld példája. Műemléklap 2, 1998/9, 13. p.
 10. Konferencia a néprajzi kartográfiáról. Komáromi Lapok 1998/44, 4. p.
 11. Múzeumi darabok. Orbán Viktor magyar miniszterelnök át akarja helyezni székhelyét. Új Szó 1. 13., 2. p.
 12. Az elvről van szó. Új Szó 1. 16., 2. p.
 13. Elment Görcsös Mihály. Ott volt szinte minden néprajzi megmozduláson. Új Szó 1. 30., 9. p.
 14. Népköltészeti kutatásaink bölcsőjénél. A kezdetek a pozsonyi Magyar Hírmondó 1782. évi januári számáig nyúlnak vissza. Új Szó 4. 20., 10. p.
 15. Görcsös Mihály (1923–1998). Irodalmi Szemle 42, 1999, 53–54. p.
 16. Új egyetemi tankönyv: A magyar folklór. Könyvbemutató az Osiris Könyvesházban. A kötet szerkesztője Voigt Vilmos professzor, az ELTE tanszékvezetője. Új Szó 4. 24., 10. p.
 17. A közösségteremtés ünnepe. Gondolatok folklórról és folklorizmusról a negyedik martosi Pünkösdi Népművészeti Fesztivál kapcsán. Új Szó 5. 19., 10. p.
 18. Szakrális kisemlékek a Kisalföldön. Fotókiállítás. Műemléklap 3, 1999/5, 8. p.
 19. Magyar–szlovák–német együttélés Pozsony környékén a 20. század első felében. Hírharang 10, 1999/1, 10. p.
 20. Az interetnikus kapcsolatok alakulása Komáromban a 20. század folyamán. Hírharang 10, 1999/1, 11–12. p.
 21. Néprajzi tudományosságunk a felnőttéválás küszöbén. Hírharang 10, 1999/1, 46–49. p.
 22. A szakrális kisemlékek kutatása a német nyelvterületen. Acta Ethnologica Danubiana 1 (1999), 131–136. p.
 23. A szlovákiai magyar néprajzi kutatás és a komáromi Etnológiai Központ. Acta Ethnologica Danubiana 1 (1999), 139–144. p.
 24. Folklorista vagy polihisztor? Emlékforgácsok a hatvanesztendős Voigt Vilmos köszöntésére… Új Szó 1. 13., 10. p.
 25. Tanulságos történetek Voigt Vilmosról. Néprajzi Hírek 29, 2000/1–2, 106–107. p.
 26. A magyar néprajz ünnepe. Hatvan esztendő után megjelent Vargyas Lajos Egy felvidéki falu zenei világa – Áj, 1940 című munkája. Új Szó 4. 26., 14. p.
 27. Grenzen – Határok – Hranice. Acta Ethnologica Danubiana 2–3 (2001), 13–16. p.
 28. Etnologický výskum Maďarov na Slovensku. Výsledky a perspektívy na prelome tisícročia. Etnologické rozpravy 2001/1, 130–132. p.
 29. A képes fától a kápolnáig. A szabadtéri szakrális kisemlékek dokumentálása a komáromi Etnológiai Központban… Új Szó 1. 18., 12. p. (Gondolat 2. évf. 2. szám)
 30. Kósa László hatvanesztendős. Új Szó 7. 17., 6. p.
 31. Az Etnológiai Központ öt éve Új Szó 10. 18., 10–11. p. (Gondolat 2. évf. 21. szám)
 32. Institut für Sozialwissenschaft „Forum”– Forschungszentrum für Europäische Ethnologie. Hessische Blätter für Volks- und Kulturforschung 37/38. Marburg: Jonas Verlag 2002, 130–134. p.
 33. Szakrális Kisemlék Archívum. A szabadtéri szakrális kisemlékek dokumentálása a Fórum Társadalomtudományi Intézet komáromi Etnológiai Központjában. Gömörország 3, 2002/3, 38–41. p.
 34. Mérték és mérce volt. Balassa Iván személyében a huszadik századi magyar néprajztudomány egyik klasszikusa távozott. Új Szó 11. 8., 8. p.
 35. Kósa László 60 éves. Fórum Társadalomtudományi Szemle 4, 2002/2, 95–96. p.
 36. Grußwort zur Jubiläumsveranstaltung der Hessischen Vereinigung für Volkskunde. Der HVV-Brief, 2002/Dezember, 5. p.
 37. Archiv für sakrale Kleindenkmäler in Komorn. Szakrális Kisemlék Archívum Komáromban. Archív drobných sakrálnych pamiatok v Komárne. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 75–80. p.
 38. Balassa Iván (1917–2002). Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 243–244. p.
 39. Morvay Judit (1923–2002). Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 245–246. p.
 40. Születésnapi üdvözlet Kósa Lászlónak fogadott hazájából. Néprajzi Hírek 34, 2002/1–4, 163–164. p.
 41. Iván Balassa (1917–2002). Slovenský národopis 51, 2003/1, 103–105. p.
 42. Avantgárd a tudományban? avagy A beatnikek is pocakot eresztenek és megkopaszodnak. Atelier 6, 2003/1, 16. p.
 43. A szlovákiai magyar néprajzi tudományosság publikációs lehetőségei a rendszerváltás után. In Viga Gyula–Holló Szilvia Andrea–Cs. Schwalm Edit szerk.: Vándorutak – Múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Budapest: Archeaeolingua 2003, 603–609. p.
 44. Szakmai utánpótlás a szlovákiai magyar társadalomtudományokban. Új Szó 11. 14., 16. p. (Gondolat 3. évf. 23. szám)
 45. Ünnepség a múzsák kertjében. Bodó Sándor, a Magyarország határain túli magyar muzeológia és néprajzi kutatás „szürke eminenciása” 60 esztendős. Új Szó 11. 21., 8. p.
 46. Archív drobných sakrálnych pamiatok – Dokumentácia drobných sakrálnych pamiatok vo Výskumnom centre európskej etnológie v Komárne. Slovenský národopis 51 (2003), 515–523. p.
 47. Megjegyzések az MTA „Magyar Tudományosság Külföldön” Elnöki Bizottságának munkájához. In Vélemények az MTA tevékenységéről és további feladatairól a határon túli magyar tudományossággal kapcsolatban. Szerk. Berényi Dénes. Budapest: MTA „Magyar Tudományosság Külföldön” Elnöki Bizottság 2003, 47–50. p. /Magyar Tudományosság Külföldön 9./
 48. Igényes szakemberképzés. Hetvenéves az intézményes néprajzi oktatás a budapesti egyetemen – nagyszabású konferenciával ünnepeltek. Új Szó 5. 21., 8. p.
 49. A szakmai utánpótlás kérdései a szlovákiai magyar társadalomtudományban. Körkép és tervezet. Debreceni Szemle 12, 2004, 406–410. p.
 50. A Kisemlékkutatók 16. Nemzetközi Konferenciája. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2004), 229–230. p.
 51. Osztrák–Magyar Szemio-filozófiai konferencia. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2004), 231–232. p.
 52. Magyar tudományos könyvkiadás Szlovákiában 1918-tól napjainkig. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2004), 232–233. p.
 53. Magyarok a nagyvilágban. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2004), 233–234. p.
 54. Michal Markuš (1912–2004). Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2004), 239. p.
 55. Búcsú Csókás Ferenctől. Néprajzi Hírek 33 (2004), 1–2. sz., 83–84. p.
 56. A budapesti néprajzi tanszék hetven éve „diákszemmel”. Néprajzi Hírek 33, 2004/3–4, 122–123. p.
 57. Tudományos intézményrendszer, tudományos élet és irodalom. In Fazekas József–Hunčík Péter szerk.: Magyarok Szlovákiában 1989–2004. Összefoglaló jelentés. A rendszerváltástól az európai uniós csatlakozásig. I. kötet. Somorja–Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum Könyvkiadó 2004, 397–403. p. [2. kiadás: 2006]
 58. A muzeológia. In Magyarok Szlovákiában 1989–2004. Összefoglaló jelentés. A rendszerváltástól az európai uniós csatlakozásig. I. kötet. Fazekas József–Hunčík Péter szerk. Somorja–Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum Könyvkiadó 2004, 463–466. p. [2. kiadás: 2006.]
 59. Bezárkózás a nemzeti hagyományba, avagy lesz-e szemléletváltás a szlovákiai magyar néprajzban? Fórum Társadalomtudományi Szemle 7, 2005/1, 139–142. p.
 60. A szlovákiai magyar tudományos könyvkiadás a rendszerváltástól napjainkig. In A határon túli magyar tudományos könyvkiadás. Simon Attila szerk. Somorja–Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum Könyvkiadó 2005, 95–108. p.
 61. Vydávanie maďarských spoločenskovedných publikácií na Slovensku 1990–2005. Šamorín 2005, 26 p. (önálló brosúra)
 62. „Krisztus-kereszt az erdőn…” Bevezető gondolatok a Megszentelt emlékeink című kiállítás képeihez Zentán. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 59–66. p.
 63. Walter Hartinger 65 éves. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 59–66. p.
 64. A Múltvallató. A nyolcvanéves Géczi Lajos köszöntése. Irodalmi Szemle 49, 2006/5, 53–54. p.
 65. A szlovákiai magyar néprajzi tudományosság publikációs lehetőségei a rendszerváltás után. In Magyarok a nagyvilágban. 350 éves a Magyar enciklopédia. Kovátsné Németh Mária szerk. Győr 2006, 79–87. p. /Társasági Füzetek 3./
 66. Egy szintézis nehézségei – Tűnődés „A szlovákiai magyarok néprajza” megszületése előtt és után. In Tudományos konferencia az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság megalakulásának 10 éves évfordulója alkalmából. Berényi Dénes szerk. Budapest: MTA „Magyar Tudományosság Külföldön” Elnöki Bizottság 2003, 106–111. p. /MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Kiadványai 13./
 67. A tudományos intézményrendszer, a tudományos élet és irodalom. In Magyarok Szlovákiában III. kötet: Kultúra (1989–2006). Csanda Gábor–Tóth Károly szerk. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2006, 127–132. p.
 68. „Na slávu Božiu…“ Archív malých sakrálnych pamiatok. Enviromagazín 12, 2007/1, 18–19, 21. p.
 69. Jelek a térben. EruditioEducatio 2, 2007/1, 131–132. p.
 70. Kleindenkmäler in der Südslowakei. Ein Forschungsbericht. In BewahrenForschenDokumentierenVermitteln. Dokumentation einer Fachtagung. 16. Internationale Tagung für Kleindenkmalforschung 10.–13. Juni 2004. Hg. Von Heribert Haas–Bärbel Kerkhoff-Hader. Bamberg: Schule der Dorf- und Flurentwicklung in Klosterlangheim 2007, 19–28. p. /Langheimer Schriften 2./ [L. Juhász Ilonával együtt]
 71. A szakrális kisemlékek kutatása a közép-európai térségben. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2007), 17–36. p.
 72. Szilágyi István (1938–2005). Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2007), 273–274. p.
 73. Közművelődési Nyári Egyetem. Hagyomány és modernitás. Fórum Társadalomtudományi Szemle 10, 2008/1, 191–192. p.
 74. Inštitucionálne zázemie vedy a výskumu, vedecký život a vedecká literatúra. In Maďari na Slovensku (19892004). Súhrnná správa. Od zmeny režimu po vstup do Európskej únie. Ed. József Fazekas–Péter Hunčík. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín 2008, 423–430. p.
 75. Muzeológia. In Maďari na Slovensku (19892004). Súhrnná správa. Od zmeny režimu po vstup do Európskej únie. Ed. József Fazekas–Péter Hunčík. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín 2008, 483–486. p.
 76. Konferencia a cseh, szlovák és német tudományos együttműködés lehetőségeiről. Eruditio–Educatio 3, 2008/3, 113. p.
 77. Európa kicsinyben. Új Szó november 15., 12. p. (Szalon)
 78. Tudományos és ismeretterjesztő irodalmi konferencia. Eruditio–Educatio 3, 2008/4, 80–81. p.
 79. Néprajz az oktatásban II. Eruditio–Educatio 3, 2008/4, 81–82. p.
 80. A 70 éves Ján Botík köszöntése legújabb könyve kapcsán. Néprajzi Hírek 37, 2008/3–4., 75–77. p.
 81. Környező országok magyar nyelven felsőoktatást végző intézményeinek fóruma. Eruditio–Educatio 4, 2009/1, 109. p.
 82. A felsőfokú néprajzoktatás mai helyzete Szlovákiában. Néprajzi Hírek 38, 2009/1, 55–64. p.
 83. Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről. Regio 20, 2009/3, 68–73. p.
 84. Vargyas Lajos (1914–2007). Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2009), 283–284. p.
 85. Hoffmann Tamás (1931–2007). Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2009), 284. p.
 86. Podujatie pri príležitosti sedemdesiatin Vilmosa Voigta. Slovenský národopis 58 (2010), 227–228. p.
 87. „Amiről Voigt Vilmos nem tud, az nincs is…” A hetvenéves Voigt Vilmos köszöntése. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 181–184. p.
 88. Hatvanéves a legdélebbi palóc! Silling istván köszöntése. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 197–199. p.
 89. Köszöntő sorok Lukács László hatvanadik születésnapja alkalmából. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 199–201. p.
 90. Soňa Kovačevičová (1921.12.12. – 2009.12.27.). Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 209–210. p.
 91. Vajda László halálára. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 211–212. p.
 92. Köszöntő [Silling István 60. születésnapjára]. Bácsország. Vajdasági Honismereti Szemle 2010/4 (55. szám), 153. p.
 93. A Tanár Úr. A hetvenéves Voigt Vilmos köszöntése. Néprajzi Hírek 40, 2011/1, 65–67. p.
 94. Egy sok- és egy egytémás asszony. Új Szó 7. 16., 19. p. (Szalon 5/28)
 95. Nationalitäten – Minderheiten im Karpatenbogen (Budapest 15.–16. Oktober 2011). Eruditio–Educatio 6, 2011/3, 101–102. p.
 96. Györffy István Emlékérem L. Juhász Ilonának és Méry Margitnak. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011), 276. p.
 97. Egy sok- és egy egytémás asszony. Futamok T. Erdélyi Ilona és Erdélyi Zsuzsanna munkásságáról. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011), 276–279. p.
 98. A Kőrösmező – Kamenec-Podolskij-i deportálás 70. évfordulója. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011), 279–280. p.
 99. Forum Hungaricum. Nemzetiségek – kisebbségek a Kárpát-medencében. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011), 280. p.
 100. A közép-európai folklorisztika időszerű kérdései. Eruditio–Educatio 7, 2012/4, 137–138. p.
 101. Viga Gyula hatvanadik születésnapjára. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 229–230. p.
 102. „Porozumenie zmyslu života – nášho vlastného i tých druhých…“ Rozhovor s prof. Martou Botikovou, vedúcou Katedry etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. „Az élet értelmének megértése – a sajátunkat és a másokét is beleértve”. Beszélgetés Marta Botiková professzor asszonnyal, a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara Etnológiai és Kultúrantropológiai Tanszékének vezetőjével. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 236–243. p.
 103. Záverečné práce z etnológie na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho v Komárne. Slovenský národopis 60 (2012), 465–469. p.
 104. Az örökifjú gömörológus köszöntése. Szubjektív sorok egy, Kelet-Közép-Európában kereknek tartott évforduló kapcsán – 60 éves lett B. Kovács István. Új Szó 7. 6., 21. p. (Szalon 7/27) [Az örökifjú gömörológus, Kovács István. Szubjektív sorok egy, Kelet-Közép-Európában kereknek tartott évforduló kapcsán címen újraközölve: Néprajzi Hírek 42, 2013/3, 69–72. p.]
 105. A hatvanéves B. Kovács István köszöntése. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 225–230. p.
 106. Forum Hungaricum IV. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 233–234. p.
 107. Templomok a templomban. Egy hálakiállítás után. Vasárnap 47, 2014/47, 22–23. p.
 108. A Magyar Néprajzi Társaság megalapítása 125. évfordulója. Acta Ethnologica Danubiana 16 (2014), 210. p.
 109. A folklorisztika helye és perspektívái a Kárpát-medencében. Acta Ethnologica Danubiana 16 (2014), 212–213. p.
 110. Ipoly Menti Találkozások. Acta Ethnologica Danubiana 16 (2014),, 213–214. p.
 111. Brücke zum Wunderbaren. Von Wallfahrten und Glaubensbildern. Ausdrucksformen der Frömmigkeit in Ostbayern. Acta Ethnologica Danubiana 16 (2014), 217–218. p.
 112. Egyházi építmények és emlékhelyek a Csallóközben. Fényképek. Acta Ethnologica Danubiana 16 (2014), 231–233. p.
 113. Nyelvi, kulturális és társadalmi átalakulások mint a migrációs folyamatok következményei. Acta Ethnologica Danubiana 16 (2014), 235. p.
 114. A 70 éves Jung Károly köszöntése. Acta Ethnologica Danubiana 16 (2014), 241–243. p.
 115. Kis Béla (1964.5.3. – 2014.10.21.) Acta Ethnologica Danubiana 16 (2014), 254. p.
 116. A százesztendős Tekla néni. Eruditio–Educatio 9, 2014/4, 129–132. p.
 117. A 125 éves Magyar Néprajzi Társaság és a 25 éves Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság. Néprajzi Hírek 43, 2014/3, 29–31. p.
 118. Olvastam és olvastam… Beszélgetés Verebélyi Kincső professzor asszonnyal kultúráról, néprajzról és az élet dolgairól. Fórum Társadalomtudományi Szemle 17, 2015/1, 169–179. p.
 119. Két tudományos tanácskozás Freiburgban. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 285–287. p.
 120. „Hegyet hágék, lőtőt lépék…” Konferencia Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós emlékére. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 288–290. p.
 121. Egy házaspár jubileumára. Verebélyi Kincső és Voigt Vilmos köszöntése. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 302–304. p.
 122. Tri prvé dámy súčasnej slovenskej etnológie. Zdravica Marte Botikovej, Izabelle Danterovej a Hane Hlôškovej. A mai szlovákiai néprajz három nagyasszonya. Marta Botiková, Danter Izabella és Hana Hlôšková köszöntése. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 308–312. p.
 123. A termésbetakarító. Szubjektív sorok Klamár Zoltán hatvanadik születésnapjára. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 313–315. p.
 124. Friedrich Karl Azzola (1931. 12. 4. – 2014. 12. 6.). Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 325–326. p.
 125. Egy átutazó emlékére. Körmendi Géza elment. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 326–328. p.
 126. In memoriam Ilyés Zoltán. Fórum Társadalomtudományi Szemle 18, 2016/1, 163–165. p.

Recenziók, kritikák

 1. A cseregyerek bibliográfus. Böngészés id. Szinnyei József komáromi históriáiból. Komáromi Lapok 1998/4 (január 30.), 6. p.
 2. Negyed százada talpon. Huszonöt éves a komáromi Múzeumbarátok Köre. Hírharang 7–8, 1998/1–4, 31–32. p.
 3. Szlovákiai magyar „falumonográfiák” mérlegen. Hírharang 7–8, 1998/1–4, 43–52. p.
 4. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1–2. Hírharang 7–8, 1998/1–4, 52–57. p.
 5. Nem egy a sok közül… A muzslai önkormányzat kiadványa: Településtörténeti vázlatok 1. Új Szó3.16., 6. p.
 6. Múzeum. In Magyar Múzeumok 4, 1998/1, 60. p.
 7. A többség nyelvén is megismerhetők. Válogatás a magyarországi nemzetiségek néprajzi köteteiből. Új Szó4.28., 9. p.
 8. Önismeretünk forrása Nagysallóról. Nyilvánvaló, hogy a panaszok zöme inkább ürügy volt, mindenki saját tehetetlenségét palástolta vele. Új Szó 5. 13., 9. p.
 9. A népi kultúra árnyasabb oldalai. Gágyor József és Méry Mária [sic! Helyesen: Margit] könyve – a hazai magyar néprajzi tudományosság újabb eredményei. Új Szó5. 30., 9. p.
 10. Hogy emlékezz… Gondolatok az Emlékül című könyv kapcsán. Új Szó 6. 4., 9. p.
 11. Színpompás, gazdag összegzés. Gondolatok Méry Margit és Jókai Mária Szlovákiai magyar népviseletek című kötetet kapcsán. Új Szó 6. 5., 9. p.
 12. Honi magyar művelődésünk kézikönyve. Komáromi Lapok június 12., 4. p.
 13. Kriminél is izgalmasabb művek. Nemzeti kisebbségek művelődéstörténeti szótárai a Délvidékről. Új Szó 7. 24., 9. p.
 14. Fehér foltok – eltűnőben. Gondolatok Géczi Lajos Ondava menti népköltészet című kötetéről. Új Szó 9. 18., 9. p.
 15. Szlovákiai magyar „falumonográfiák” mérlegen. Ethnographia 109, 1998, 444–449. p.
 16. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. Ethnographia 109, 1998, 449–451. p.
 17. Von der Donau bis zur Hohen Tatra. Deutsche in der Slowakei. Ethnographia 109, 1998, 452–454. p.
 18. Gockerell, Nina: Bilder und Zeichen der Frömmigkeit. Sammlung Rudolf Kriss. Ethnographia 109, 1998, 454–458. p.
 19. A térkép kiegészül. Gondolatok a Hervadatlan rózsagyüker című gömör-kishonti népköltési gyűjtemény kapcsán. Új Szó 1. 11., 8. p.
 20. Európából Európába. A nyolcvanesztendős Balassa Iván köszöntése. Szabad Újság 1999/6, 8. p.
 21. Néprajz az ezredfordulón. Kósa László legújabb könyvében a népi kultúrát komplex módon értelmezve, történeti jelenségként kezeli. Új Szó 2. 13., 9. p.
 22. Lukács László: A mezőföldi tanyák néprajza. Árgus. Irodalmi és kulturális folyóirat (Székesfehérvár) 1999/1, 61–63. p.
 23. Wolfgang Kaschuba: Einführung in die Europäische Ethnologie. Fórum Társadalomtudományi Szemle 1, 1999/2., 171–175. p.
 24. A magyar jelrendszerek évszázadai. Új Szó 11. 25., 11. p.
 25. Kósa László: „Ki népei vagytok?” Magyar néprajz. Acta Ethnologica Danubiana 1 (2000), 120–121. p.
 26. Gockerell, N.: Bilder und Zeichen…, Uő.: Il Bambino Gèsu. Acta Ethnologica Danubiana 1 (2000), 125–130. p.
 27. Richard van Dülmen: Historische Anthropologie. Entwicklung – Probleme – Aufgaben. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2, 2000/3, 192–194. p.
 28. Magyar néprajz nyolc kötetben. VIII. Társadalom. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2, 2000/3, 195–198. p.
 29. Ujváry Zoltán szerk. Gömör Néprajza 1–55. Acta Ethnologica Danubiana 2–3. (2001), 241–244. p.
 30. Sarmela, Matti: Finnische Volksüberlieferung. Acta Ethnologica Danubiana 2–3. (2001), 244–246. p.
 31. Handbuch der ungarischen Folklore. Voigt Vilmos Hg.: A magyar folklór. Finnisch-ugrische Forschungen 56, 2001/1–3, 418–422. p.
 32. Zoltán Zsupos: Történeti-néprajzi források Gömörből a XVIII–XIX. századból (Historisch-volkskundliche Quellen aus dem Komitat Gömör im 18.–19. Jh.). Acta Ethnographica Hungarica 46, 2001, 3–4, 461–462. p.
 33. Herrman Bausinger: Typisch deutsch. Wie deutsch sind die Deutschen. Fórum Társadalomtudományi Szemle 3, 2001/2, 177–181. p.
 34. A folklórtól a folklorizmusig. Gondolatok Voigt Vilmos válogatott tanulmányainak a budapesti Universitas Kiadónál megjelent két kötetéről. Új Szó március 6., 14. p.
 35. Kérdések és válaszkísérletek a méhi istentriászról és népéről. Új Szó szeptember 19. (Könyvjelző 1. évf. 5. szám, 10–11. p.)
 36. Kovács István: Agyagkenyér. Fejezetek az agyagművesség történetéből Gömörben és Kishontban (…). Uő: A méhi istentriász és népe. Fórum Társadalomtudományi Szemle 4, 2002/2, 203–205. p.
 37. Kücsán József–Perger Gyula szerk.: Győr-Moson-Sopron megye népművészete. Ethnica 4, 2002/4, 203. p.
 38. Bringéus, Nils-Arvid: Volksfrömmigkeit. Fórum Társadalomtudományi Szemle 4, 2002/3, 187–189. p.
 39. Hoffmann Tamás: Európai parasztok 1–2. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 131–133. p.
 40. Ján Botík: Slovenskí Chorváti. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 134–137. p.
 41. Heimatkundliches Jahrbuch des Landkreises Kronach. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 143–146. p.
 42. Az Artes Populares 18. számáról. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 215–218. p.
 43. Voigt Vilmos szerk.: A magyar folklór. Ethnographia 113, 2002, 340–343. p.
 44. Népművészet, „szűk értelmezésben”. A (magyar) folklór jellegű képzőművészet kutatási problémáinak modern összegzése. Új Szó 1. 9., 7. p.
 45. A másra (is) figyelés képessége. Romániai magyar folklorista könyve a hét évszázados múltra visszatekintő bázeli farsang megünnepléséről. Új Szó 3. 1., 6. p.
 46. Borbély Éva: Cenzúrázott bolondünnep. Farsangolás Bázelben. Schweizerisches Archiv für Volkskunde 99 (2003), 104. p.
 47. Ősi világkép nyelvi őrzői. Silling István, az archaikus népi imádságok szorgos kutatója vajdasági gyűjtéseinek összegzését adja könyvében. Új Szó 2. 17., 8. p.
 48. Magyar Zoltán Füves könyve és annak településtörténeti, tudományelméleti vetületei. Új Szó szeptember 23. (Könyvjelző 3. évf. 9. szám, 8–9. p.)
 49. Balassa Iván: A szomszédos országok magyarjainak néprajza. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2004), 145–146. p.
 50. Balassa Iván–László Emőke szerk.: László Gyula (1910–1998) emlékkönyv. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2004), 146. p.
 51. Bayerische Blätter für Volkskunde. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2004), 148–149. p.
 52. Borbély Éva: Cenzúrázott bolondünnep. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2004), 152. p.
 53. Fejős Zoltán szerk.: Néprajzi jelenkutatás és a múzeumi gyűjtemények változása. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2004), 167–168. p.
 54. Fischer, Helmut: Erzählen–Schreiben–Deuten. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2004), 168–169. p.
 55. Frolcová, Věra: Velikonoce v české lidové kultuře. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2004), 169. p.
 56. Gerndt, Helge: Kulturwissenschaft im Zeitalter der Globalisierung. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2004), 172–173. p.
 57. Jacobeit, Wolfgang: Von West nach Ost… Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2004), 180–182. p.
 58. Magyar Zoltán: A mindentudó fű. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2004), 191–193. p.
 59. Pócs Éva: Magyar néphit Közép- és Kelet-Európa határán. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2004), 198–199. p.
 60. Silling István: Vajdasági népi imádságok és nyelvezetük. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2004), 200–201. p.
 61. Szilárdfy Zoltán: Ikonográfia – kultusztörténet. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2004), 208–209. p.
 62. Deáky Zita: Felső-magyarországi orvosi helyiratok. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2004), 234–235. p.
 63. Vadrózsapör, vagy amit akartok… Dohogás egy változatlan utánnyomás könyvesboltokba kerülése kapcsán. Új Szó február 17. (Könyvjelző 4. évf. 2. szám, 14. p.)
 64. Abajdától a zsuvizásig. Gondolatok Gágyor József Tallósi tájszótára kapcsán. Új Szó március 17. (Könyvjelző 4. évf. 3. sz., 4–5. p.)
 65. Voigt Vilmos: A vallási élmény története. Fórum Társadalomtudományi Szemle 7, 2005/2, 185–186. p.
 66. Múzeumi Közlemények 42/1. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 212. p.
 67. Bodó Sándor–Viga Gyula főszerk.: Magyar múzeumi arcképcsarnok. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 215–217. p.
 68. Brednich, Rolf. W. Hg.: Grundriß der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 217–218. p.
 69. Ethnographia. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 220. p.
 70. Etnologické rozpravy. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 220–222. p.
 71. Kósa László: Nemesek, polgárok, parasztok. Néprajzi, történeti antropológiai és művelődéstörténeti tanulmányok. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 225. p.
 72. Paládi-Kovács Attila: Tájak, népek, népcsoportok. Válogatott tanulmányok. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 231–232. p.
 73. Egy lourdes-i barlang regénye. Új Szó 6. 3., 12. p.
 74. A néprajz szerepéről a modern oktatási gyakorlatban. EruditioEducatio 1, 2006/1, 112–115. p.
 75. Burke, Peter: Was ist Kulturgeschichte? Fórum Társadalomtudományi Szemle 8, 2006/1, 203–205. p.
 76. A magyar folklór két felsőoktatási tankönyvéről. EruditioEducatio 1, 2006/2, 103–108. p.
 77. Tehetséggondozás a tudományban. Debreceni Szemle 15 (2007), 561–562. p.
 78. Barna Gábor: Egy szent raktár. Tárgyak, szimbólumok, kommunikáció. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2007), 233. p.
 79. Bárth Dániel: Esküvő, keresztelő, avatás. Egyház és népi kultúra a kora újkori Magyarországon. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2007), 233–235. p.
 80. Botík, Ján: Vyšná–Nižná Boca. Vlastivedná monografia. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2007), 238–239. p.
 81. Buganová, Klaudia–Šangala, Marián: Kríže Košíc a okolia. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2007), 239–240. p.
 82. Čičo, Marián–Kalinová, Michaela–Paulusová, Silvia: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2007), 241–242. p.
 83. Danter Izabella szerk.: Musaeum Hungaricum 1. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2007), 242–244. p.
 84. Haľko, Jozef: A pozsonyi Mély úti Lourdes-i barlang története. Dejiny Lurdskej jaskyne na Hlbokej ceste v Bratislave. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2007), 244–245. p.
 85. Klamár Zoltán: Interetnikus kontaktzónák a Kárpát-medencében a 20. század második felében. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2007), 245–247. p.
 86. Ohler, Norbert: Náboženské poutě ve středověku a novověku. Acta Ethnologica Danubiana 8– 9 (2007), 254–255. p.
 87. Scharfe, Martin: Menschenwerk. Erkundungen über Kultur. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2007), 256–257. p.
 88. Szilágyi István: A selmecbányai kálvária és ábrázolásai. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2007), 258–259. p.
 89. Voigt Vilmos–Balázs Géza szerk.: A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2007), 260. p.
 90. Csokonai a néphagyományban, azaz Népköltészeti kutatásaink fehér foltjai. Eruditio–Educatio 3, 2008/3, 110–112. p.
 91. A kolozsvári Néprajzi Egyetemi Jegyzetek első három kötetéről. Eruditio–Educatio 3, 2008/4, 76–78. p.
 92. Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung. Fórum Társadalomtudományi Szemle 11, 2009/3, 159–162. p.
 93. Ein Aufklärer des Alltags. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2009), 204–205. p.
 94. Hengartner, Thomas–Moser, Johannes hg.: Grenzen & Differenzen. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2009), 211–213. p.
 95. Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2009), 215–217. p.
 96. Quitzsch, Harald: La Passione nel paesaggio. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2009), 222–223. p.
 97. Schroubek, Georg R.: Studien zur böhmischen Volkskunde. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2009), 230–232. p.
 98. Veres Emese-Gyöngyvér szerk.: Evangélikus múltunk – evangélikus jelenünk. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2009), 236–237. p.
 99. Viga Gyula: A bodrogközi kultúra és társadalom változása… Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2009), 238–240. p.
 100. Voigt Vilmos: Magyar, magyarországi és nemzetközi. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2009), 240–241. p.
 101. Voigt Vilmos: Europäische Linien. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2009), 241–243. p.
 102. Keményfi Róbert szerk.: Voigt Vilmos könyvészete; Voigt Vilmos: Meseszó. Tanulmányok mesékről és mesekutatásról. Fórum Társadalomtudományi Szemle 12, 2010/1, 152–155. p.
 103. Ortutay Gyula: Napló 1,2,3. Fórum Társadalomtudományi Szemle 12, 2010/3, 154–159. p. [Részletek belőle újraközölve: Néprajzi Hírek 40, 2011/2, 111–112. p.]
 104. Botiková, Marta: K antropológii životného cyklu. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 171–172. p.
 105. Leščák, Milan: Humoristické rozprávanie na Spiši. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 172–173. p.
 106. Lukács László: Sárfőtől Mezőföldig. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 174–175. p.
 107. Prosser-Schell, Michael: Vom „dies sanctii Urbani“ zum „Orbán-napi Borünnep“ in Hajós. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 175–177. p.
 108. Paládi-Kovács Attila főszerk.–Flórián Mária szerk.: Magyar néprajz nyolc kötetben. I. 2. Táj, nép, történelem. A magyar népi műveltség korszakai. Fórum Társadalomtudományi Szemle 13, 2011/4, 165–169. p.
 109. Géciová-Komorovská, Veronika: Ľudový kult svätých patrónov na západnom Slovensku. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011), 301–304. p.
 110. Hála József–G. Szabó Zoltán: „Dudásoknak, kanászoknak közibül, közibül…” Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011), 306–307. p.
 111. Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011), 310–312. p.
 112. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska 1–3. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011), 318–319. p.
 113. Botík, Ján: Dolnozemskí Slováci. Tri storočia vysťahovaleckých osudov, spôsobu života a identity Slovákov v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 199–200. p.
 114. Droppová, Ľubica–Krekovičová, Eva: Počujte panny, aj vy mládenci… Letákové piesne zo slovenských tlačiarní. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 203–205. p.
 115. Ethnologia Slovaca et Slavica Hlôšková, Hana ed. Stretnutie s rozprávkou. Pohľad do života a diela etnologičky PhDr. Viery Gašparíkovej, DrSc. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 205–206. p.
 116. Hlôšková, Hana ed. Stretnutie s rozprávkou. Pohľad do života a diela etnologičky PhDr. Viery Gašparíkovej, DrSc. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 206–207. p.
 117. Novotný, Jiří–Secká, Milena–Sedlická, Kateřina–Woitsch, Jiří: Český lid. Etnologický časopis 1946–2000. Bibliografie. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 217–218. p.
 118. Uther, Hans-Jörg: Handbuch zu den „Kinder- und Hausmärchen” der Brüder Grimm. Entstehung–Wirkung–Interpretation. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 221–224. p.
 119. A dőreségről, a suszterról és a kaptafáról. Új Szó május 11. (Szalon 7. évf. 19. szám, 20. p.)
 120. Gerndt, Helge: Wissenschaft entsteht im Gespräch. Dreizehn volkskundliche Porträts. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 201–202. p.
 121. Hlôšková, Hana–Pospíšil, Ivo–Zelenková, Anna ed.: Slavista Jiří Horák v kontexte literatúry a folklóru I–II. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 207–209. p.
 122. Slovenský národopis 2012. Ethnographia 124 (2013), 575–577. p.
 123. Egy tudományszak és egy életpálya méltó tükre. Új Szó szeptember 20. (Szalon 8. évf. 37. szám, 21. p.)
 124. Gyökeres György–Ozogány Ernő: Tejfalusi dőrejárás. Acta Ethnologica Danubiana 16, 179–184. p.
 125. Hedwig, Andreas szerk.: Die Brüder Grimm in Marburg. Acta Ethnologica Danubiana 16, 185–188. p.
 126. Silling István: Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban. Acta Ethnologica Danubiana 16, 191–192. p.
 127. Végh József: Nepomuki Szent János tisztelete Nyugat-Nógrádban. Acta Ethnologica Danubiana 16, 197–199. p.
 128. Voigt Vilmos: A folklorisztika alapfogalmai. Acta Ethnologica Danubiana 16, 199–202. p.
 129. Jeřábek, Richard: Lidová výtvarná kultúra. Ethnographia 126 (2015), 150–151. p.
 130. Ellwanger, Karen–Hauser, Andrea–Meiners, Jochen Hg.: Trachten in derLüneburger Heide und im Wendland. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 231–232. p.
 131. Luffer, Jan: Katalog českých démonologických pověstí. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 242–245. p.
 132. Uther, Hans-Jörg: Deutscher Märchenkatalog. Ein Typenverzeichnis. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 255–256. p.
 133. Zajonc, Juraj–Mészárosová, Marianna–Kostovská, Ingrid összeáll.: Slovenský národopis. Bibliografia 1953–2002. Ethnographia 126 (2015), 537–539. p.
 134. Kasten, Tilman Hg.: „Jánošík & Co”. Die Slowakei in Selbst- und Fremdwahrnehmung. Eruditio–Educatio 10, 2015/4, 109–116. p.
 135. Textová lingvistika – základ každej textovej analýzy. Sociálno-ekonomická revue 14, 2016/1, 131. p.
 136. Klamár Zoltán: Kanizsai mindennapok. Fórum Társadalomtudományi Szemle 18, 2016/4, 167–169. p.
 137. Röhrich, Lutz: Begegnungen. Fórum Társadalomtudományi Szemle 19, 2017/1, 145–147. p.

Lásd még: http://foruminst.sk/staff/liszka-jozsef/