vasárnap, július 21, 2024

Acta Ethnologica Danubiana 20

Az Etnológiai Központ Évkönyve
2018

Szerkesztette
Liszka József

Nemzetközi szerkesztőbizottság
Elnök: Voigt Vilmos (Budapest, H)
Társelnök: Köstlin, Konrad (Wien, A)

Botiková, Marta (Bratislava, SK), Halász Albert (Lendava, SLOV), Keményfi Róbert (Debrecen, H), Keszeg Vilmos (Cluj–Napoca, R), Lábadi Károly (Osijek, HR), Lozoviuk, Petr (Dresden, D/Liberec, CZ) Prosser-Schell, Michael (Freiburg, D), Seifert, Manfred (Dresden, D), Silling István (Subotica, Serbia), Sopoliga, Miroslav (Svidník, SK)

A szerkesztő munkatársa
L. Juhász Ilona

Tartalom:

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK 

KILIÁNOVÁ, GABRIELA
Gondolatok napjaink folklorisztikai kutatásainak időszerű kérdéseiről. Szlovák kutatások nemzetközi kontextusban

POVEDÁK ISTVÁN
Égből pottyant történetek. Az UFO-kultúra narratív síkú elemzése

BUŽEKOVÁ, TATIANA
„Tragédia teológa“: vysvetlenie nešťastia v slovenských ľudových rozprávaniach – „A teológus tragédiája”. A szerencsétlenségek magyarázata a szlovák népi elbeszélésekben

VEREBÉLYI KINCSŐ
Szentek a sarokban

SILLING ISTVÁN
A templomtér identitást jelző elemei. Szakrális és profán népi textíliák nyugat-bácskai templomokban

KLAMÁR ZOLTÁN
Kistáji zarándoklatok a Váci egyházmegyéhez tartozó Galga mentén – Púte v malom regióne pri rieke Galga vo Vacovskej diecéze v Maďarsku (Súhrn) – Pilgerfahrten entlang des zum Bistum Waitzen gehörenden Galga-Flusses in Ungarn (Zusammenfassung)

GECSE ANNABELLA
Egy plébánia két ország határán. Velkenye hivatalos és népi vallásosságának néhány jellemzője – Farnosť na hranici dvoch štátov. Niektoré charakteristiky oficiálnej a ľudovej religiozity obce Vlkyňa (Súhrn) – Eine Pfarrei an der Grenze zweier Länder. Einige der Merkmale der offiziellen und volkstümlichen Religion der Gemeinde Velkenye/ Vlkyňa (Zusammenfassung)

ŽILÁKOVÁ, MÁRIA
Ľudová religiozita Slovákov v Zadunajsku – A dunántúli szlovákok népi vallásossága – Besondere religiöse Merkmale in den von Slowaken bewohnten Siedlungen in Transdanubien (Ungarn) (Zusammenfassung)

DVOŘÁKOVÁ, HANA
Az 1945-ös háborúvég traumája és a népi vallásosság. A Csehországból kitelepített németek hiedelemképzeteiről (Összefoglalás)

NOVÁK FERENC LÁSZLÓ
Egy Hont megyei falu, Nagypeszek településnéprajzi viszonyai a 18–19. Században – Sídelné pomery hontianskej obce Veľký Pesek v 18.–19. storočí (Súhrn) – Die siedlungsethnographischen Verhältnisse von Nagypeszek im 18.–19. Jahrhunderts (Zusammenfassung)

FEJŐS ZOLTÁN
Múlt-fragmentumok, lehetséges történetek és a migrációs hálózatok természetrajza – Fragmenty minulosti, pravdepodobné príbehy a charakter migračných sietí (Súhrn) – Spezifika von Vergangenheitsfragmenten, potentiellen Geschichten und Migrationsnetzwerken (Zusammenfassung)

VIGA GYULA–VISZÓCZKY ILONA
A kiskövesdi paszulykások és a nagykövesdi uborkások – Malokameneckí fazuľári, veľkokameneckí uhorkári. Nové poznatky a pohľady na proces ekonomickej špecializácie dedín horného Medzibodrožia (Súhrn) – Fisolen und Gurken. Weitere Angaben und Akzente zur wirtschaftlichen Spezialisierung der Gemeinden in Oberbodrogköz (Zusammenfassung)

KÖZLEMÉNYEK

  1. JUHÁSZ ILONA összeáll.:Az 1968-as események a szlovákiai magyarok emlékezetében

SILLING ISTVÁN: Egy ritka bánsági Szentháromság-feszület

FORRÁSOK

 LISZKA JÓZSEF összeáll.:

Adalékok a szlovákiai magyar tájak korai néprajzi forrásaihoz

Balogh Sámuel: Rövid rajzolatja a parasztlakodalomnak Gömörben (1827)

Karcsay [Csaplár Benedek]: Népismei adalékok. Csallóközi, különösen Duna-Szerdahely-táji népszokások (1851)

Bacskády Ágoston: Mátyusföldi babonák, népszokások és mondák (1876)

Deák Geyza: Az ungvármegyei „Tiszahát” népi építkezése és művészete (1910)

Thain János: Forgácsok egy kéziratban levő munkából

KÖNYVISMERTETÉSEK, ANNOTÁCIÓK

Ábrahám Vera: Szeged zsidó temetői (L. Juhász Ilona); Agócs Gergely szerk.: Pál István mesél. Egy nógrádi magyar pásztorember mesekincse (Domokos Mariann); Barišić, Milina Ivanović: Odevanje u okolini Beograda – druga polovina 19. i prva polovina 20. veka  (Vataščin Péter); Bárth János: Jankováci levelek. Jobbágyvagyon és örökösödés a bácskai Jankovácon a XIX. század első felében (Klamár Zoltán); Botík, Ján: Slováci vo Vojvodine. Premeny svojbytosti enklávneho spoločenstva (L. Juhász Ilona); Botiková, Marta főszerk.: Ethnologica Slavica et Slovaca 39 (Vataščin Péter); Miskolczy Ambrus: Felvilágosodás és babonaság. Erdélyi néphiedelem-gyűjtés 1789–90-ben (Voigt Vilmos); Pan, Christopf–Pfeil, Beate Sibylle–Videsott, Paul: National Minorities in Europe. Handbook of European National Minorities. Volume 1. (Vataščin Péter); Sabo Jožef:Poljoprivredna historija Banata do polovine 20. Veka (Klamár Zoltán); Sillig István: A kisbíró (Klamár Zoltán); Slovenský národopis 66, 2018/3 (Liszka József); Szőke Anna szerk.: „Sem magasság, sem mélység nem rettent!”. Kulturális értékeink a Kárpát-medencében III. (Klamár Zoltán)

KRÓNIKA

JUHÁSZ ILONA
Jüdische Geschichte und Lebenswelten im östlichen Europa (Bad Kissingen, 2018. 2. 4–9.)

LISZKA JÓZSEF
A szlovákiai magyarokról Dél-Tirolban (Salurn, 2018. április 19.; Brixen, 2018. április 23–24.)

LISZKA JÓZSEF
Forum Hungaricum IX. (Berlin, 2018. május 28–29.)

KLAMÁR ZOLTÁN
Traditional Architecture from a New Perspective – Newtrad (Zenta/Senta, 2018. május 30.)

VATAŠČIN PÉTER
Nationalism in Times of Uncertainty (Graz, 2018. július 4–6.)

LISZKA JÓZSEF
„Renaissance der ruralen Architektur“. Ausgewählte Fälle in Ostmitteleuropa und der südlichen Oberrheinregion im Vergleich (Freiburg, 2018. szeptember 10–12.)

LISZKA JÓZSEF
A Tichy-emlékév eseményei Rozsnyón

PAJOR KATALIN
Conference of Young Folklorists (Riga, 2018. szeptember 19–21.)

VATAŠČIN PÉTER
Musaeum Hungaricum XV. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja (Somorja, 2018. október 24.)

PAJOR KATALIN
Emlékek, szövegek, történetek – női folklór szövegek (Budapest, 2018. október 26–27.)

FEHÉR VIKTOR
A vajdasági magyar családok átalakulása a szocialista Jugoszláviában 1945 és 1990 között (Topolya, 2018. november 10.)

LISZKA JÓZSEF
A multietnicitás bűvöletében. Szubjektív sorok Ján Botík nyolcvanadik születésnapjára