csütörtök, augusztus 11, 2022
szerző

Liszka József

A cseregyerek-rendszerről – kissé másképpen

A nagymúltú cse­re­gye­rek­rend­szer in­téz­mé­nyé­vel a ke­let-, il­let­ve kö­zép-eu­ró­pai tér­ség­ben fő­leg a ma­gyar, rész­ben a szlo­vák, oszt­rák, sváj­ci né­met ku­ta­tók (el­ső­sor­ban nép­raj­zo­sok, mű­ve­lő­dés­tör­té­né­szek) fog­lal­koz­tak be­ha­tób­ban. Ne­kem is mó­dom­ban ál­lott már több...
Bővebben

A szakrális kisemlékek kutatása a közép-európai térségben

Mos­ta­ni tanác­skozá­sunk1 meg­szer­ve­zé­sé­vel azt sze­ret­tük vol­na el­ér­ni, hogy a szak­rá­lis kis­em­lé­kek ma­gyar ku­ta­tá­si ered­mé­nye­i­nek a szám­ba­vé­tel­ét egé­szít­sék ki a szom­szé­dos né­pek ku­ta­tá­sa­it leg­alább nagy vo­na­lak­ban vá­zo­ló re­fe­rá­tu­mok. Mi­vel a ma­gyar...
Bővebben

Voigt Vilmos szerk.: Folklorisztika és etnológia Magyarországon a XX. század első felében. Néprajzi szöveggyűjtemény III.

Budapest: Universitas Kiadó 2000, 298 p. Az egyetemi néprajzoktatás számára jószerével nélkülözhetetlenek a különféle szöveggyűjtemények, hiszen ezek segedelmével a hallgatók olyan olvasmányokhoz juthat(ná)nak viszonylag könnyedén hozzá, amelyek egyébként csak néhány...
Bővebben