szombat, július 13, 2024
szerző

Liszka József

Buganová, Kla­u­dia – Šan­gala, Mar­ián: Kríže Košíc a oko­li­a

Bratislava: Lúè 2002, 111 p., ill. ISBN 80-7114-371-5 A szer­ző­pá­ros az 1990-es évek kö­ze­pe óta fog­lal­ko­zik Kas­sa tá­gabb kör­nyé­ke szak­rá­lis kis­em­lé­ke­i­nek a do­ku­men­tá­lá­sá­val (Kla­u­dia Buganová, nép­rajz­ku­ta­tó­ként a té­ma szak­mai ré­szé­ért...
Bővebben

Bárth Dá­ni­el: Es­kü­võ, ke­resz­te­lõ, ava­tás. Egy­ház és né­pi kul­tú­ra a ko­ra új­ko­ri Ma­gyar­or­szá­gon

Bu­da­pest: Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia – Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­tem Folk­lór Szö­veg­elem­zé­si Ku­ta­tó­cso­port 2005, 279 p. /Szövegek és elem­zé­sek 1./ ISBN 963 463 741 8; ISSN 1786-7606 A szer­ző a ma­gyar szo­kás­ku­ta­tás...
Bővebben

A cseregyerek-rendszerről – kissé másképpen

A nagymúltú cse­re­gye­rek­rend­szer in­téz­mé­nyé­vel a ke­let-, il­let­ve kö­zép-eu­ró­pai tér­ség­ben fő­leg a ma­gyar, rész­ben a szlo­vák, oszt­rák, sváj­ci né­met ku­ta­tók (el­ső­sor­ban nép­raj­zo­sok, mű­ve­lő­dés­tör­té­né­szek) fog­lal­koz­tak be­ha­tób­ban. Ne­kem is mó­dom­ban ál­lott már több...
Bővebben

A szakrális kisemlékek kutatása a közép-európai térségben

Mos­ta­ni tanác­skozá­sunk1 meg­szer­ve­zé­sé­vel azt sze­ret­tük vol­na el­ér­ni, hogy a szak­rá­lis kis­em­lé­kek ma­gyar ku­ta­tá­si ered­mé­nye­i­nek a szám­ba­vé­tel­ét egé­szít­sék ki a szom­szé­dos né­pek ku­ta­tá­sa­it leg­alább nagy vo­na­lak­ban vá­zo­ló re­fe­rá­tu­mok. Mi­vel a ma­gyar...
Bővebben