szombat, október 1, 2022
szerző

Liszka József

Csú­szó De­zső: Kö­nyör­gé­sünk szín­he­lyei I. Köz­ke­resz­tek Sza­bad­kán

Sza­bad­ka: Sza­bad­egye­tem 2003, 198 p., ill. /Élet­jel Köny­vek 99./. ISBN 86-82147-52-1; Uő.: Kö­nyör­gé­sünk szín­he­lyei II. Köz­ke­resz­tek Sza­bad­ka ha­tá­rá­ban. Sza­bad­ka: Sza­bad­egye­tem 2004, 217 p., ill. /Élet­jel Köny­vek 107./ ISBN 86-82147-60-2 A...
Bővebben

Èièo, Mar­ián – Kali­nová, Michaela – Paulusová, Sil­vi­a: Kalvárie a Krížové cesty na Sloven­sku

Bratislava: Pami­atkový ústav 2002, 408 p., ill. ISBN 80-968632-1-5 Az olasz kez­de­mé­nye­zé­sű eu­ró­pai kál­vá­ria­ku­ta­tás (vö. Szil­ágyi Ist­ván: Kalvarien-Inventare. Acta Eth­no­log­i­ca Danu­biana 5–6, 137–140) egyik já­ru­lé­kos ered­mé­nye a szlo­vá­ki­ai kál­vá­ri­ák és...
Bővebben

Buganová, Kla­u­dia – Šan­gala, Mar­ián: Kríže Košíc a oko­li­a

Bratislava: Lúè 2002, 111 p., ill. ISBN 80-7114-371-5 A szer­ző­pá­ros az 1990-es évek kö­ze­pe óta fog­lal­ko­zik Kas­sa tá­gabb kör­nyé­ke szak­rá­lis kis­em­lé­ke­i­nek a do­ku­men­tá­lá­sá­val (Kla­u­dia Buganová, nép­rajz­ku­ta­tó­ként a té­ma szak­mai ré­szé­ért...
Bővebben

Bárth Dá­ni­el: Es­kü­võ, ke­resz­te­lõ, ava­tás. Egy­ház és né­pi kul­tú­ra a ko­ra új­ko­ri Ma­gyar­or­szá­gon

Bu­da­pest: Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia – Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­tem Folk­lór Szö­veg­elem­zé­si Ku­ta­tó­cso­port 2005, 279 p. /Szövegek és elem­zé­sek 1./ ISBN 963 463 741 8; ISSN 1786-7606 A szer­ző a ma­gyar szo­kás­ku­ta­tás...
Bővebben