péntek, június 14, 2024
szerző

Schleicher Vera

Egy közép-európai életút: ami elbeszélhető és ami nem

Nagy­anyám, Schle­ich­er Imréné Gás­pár Má­ria (Po­zsony 1911 – Bal­a­ton­főka­jár 1995) a cseh­szlo­vák–ma­gyar la­kos­ság­cse­re egyez­mény ke­re­té­ben ke­rült Ma­gyar­or­szág­ra 1948-ban. Er­ről az ese­mény­ről csa­lá­dunk­ban so­ha sen­ki nem be­szélt. Nagy­anyám az át­te­le­pü­lést kö­ve­tő­en...
Bővebben