vasárnap, július 21, 2024
Klamár Zol­tán: Interetnikus kon­takt­zó­nák a Kár­pát-me­den­cé­ben a 20. szá­zad má­so­dik fe­lé­ben. Nem­zet­kö­zi tu­do­má­nyos kon­fe­ren­cia 2004. au­gusz­tus 26–28.

Klamár Zol­tán: Interetnikus kon­takt­zó­nák a Kár­pát-me­den­cé­ben a 20. szá­zad má­so­dik fe­lé­ben. Nem­zet­kö­zi tu­do­má­nyos kon­fe­ren­cia 2004. au­gusz­tus 26–28.

Aszód: Pest Me­gyei Mú­ze­u­mok Igaz­ga­tó­sá­ga Pe­tő­fi Mú­ze­u­ma 2005, 296 p. /Múzeumi Fü­ze­tek (Aszód) 53./ ISSN 0580 3705; ISBN 963 9590 12 6 Az interetnikus kap­cso­la­tok vizs­gá­la­ti mód­sze­re­it, a ter­mi­no­ló­gi­át (a...
Bővebben

From­m, Hans – Nevala, Maria Liisa – Schellbach-Kopra, Ing­rid (Hg.): Jahrbuch für finnis­ch-deutsche Lit­er­aturbeziehun­gen

Hel­sin­ki: 2005 /Mitteilungen aus der Deutschen Bib­lio­thek Nr. 37/ A Hel­sin­ki­ben meg­je­le­nő né­met nyel­vű év­könyv e szá­má­ban sze­rep­lő írá­sok té­má­ja a ha­lál és az el­vá­lás. Mi­vel a tár­sa­da­lom­tu­do­mány­ok te­rü­le­té­ről is...
Bővebben

Dan­ter Iza­bel­la szerk: Musaeum Hun­gar­icum 1. A Musaeum Hun­gar­icum. A szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság tár­gyi em­lé­kei és ezek mú­ze­u­mi do­ku­men­tá­ci­ó­ja cí­mű kon­fe­ren­cia ta­nul­mány­kö­te­te

Bol­dog­fa: Mátyus­föl­di Muze­oló­giai Tár­sa­ság 2006, 143. p. ISBN 80-969558-4-5; Dan­terová, Izabela zost.: Musaeum Hun­gar­icum 1. Zborník príspevkov kon­fer­en­cie Musaeum Hun­gar­icum. Hmot­né pami­atky maïarského et­ni­ka na Sloven­sku a ich múze­jná doku­men­tá­ci­a....
Bővebben

Csú­szó De­zső: Kö­nyör­gé­sünk szín­he­lyei I. Köz­ke­resz­tek Sza­bad­kán

Sza­bad­ka: Sza­bad­egye­tem 2003, 198 p., ill. /Élet­jel Köny­vek 99./. ISBN 86-82147-52-1; Uő.: Kö­nyör­gé­sünk szín­he­lyei II. Köz­ke­resz­tek Sza­bad­ka ha­tá­rá­ban. Sza­bad­ka: Sza­bad­egye­tem 2004, 217 p., ill. /Élet­jel Köny­vek 107./ ISBN 86-82147-60-2 A...
Bővebben

Èièo, Mar­ián – Kali­nová, Michaela – Paulusová, Sil­vi­a: Kalvárie a Krížové cesty na Sloven­sku

Bratislava: Pami­atkový ústav 2002, 408 p., ill. ISBN 80-968632-1-5 Az olasz kez­de­mé­nye­zé­sű eu­ró­pai kál­vá­ria­ku­ta­tás (vö. Szil­ágyi Ist­ván: Kalvarien-Inventare. Acta Eth­no­log­i­ca Danu­biana 5–6, 137–140) egyik já­ru­lé­kos ered­mé­nye a szlo­vá­ki­ai kál­vá­ri­ák és...
Bővebben