péntek, június 14, 2024
Márkus­né Vö­rös Haj­nal­ka: A bar­na­gi kál­vá­ria – Der Kreuzweg von Bar­nag

Márkus­né Vö­rös Haj­nal­ka: A bar­na­gi kál­vá­ria – Der Kreuzweg von Bar­nag

Veszp­rém: Né­met Ki­sebb­sé­gi Ön­kor­mány­zat Bar­nag 2005, 51 p. ISBN 963 218 271 5 A két­nyel­vû ki­ad­vány egy du­nán­tú­li né­met telepes­falu, Német­bar­nag te­le­pü­lés­tör­té­ne­tét, a kál­vá­ria­épí­tés eu­ró­pai ha­gyo­má­nya­i­nak his­tó­ri­á­ját, va­la­mint a he­lyi...
Bővebben

Ma­gyar Zol­tán: Szent Györ­gy a ma­gyar kul­túr­tör­té­net­ben. A Kár­pát-me­den­ce Szent György-ha­gyo­má­nya­i­nak nép­raj­zi és műve­lődés­tör­té­ne­ti ré­te­ge

Bu­da­pest: Kairosz Ki­adó 2006, 240 p. ill. ISBN 963 962 31 2 Ma­gyar Zol­tánt el­ső­sor­ban mon­da­ku­ta­tó­ként tart­ja szá­mon a nép­rajz­ku­ta­tás, a kü­lön­fé­le táj­egy­sé­gen mon­da­anya­gá­nak köz­zé­té­te­lén túl szá­mos Ár­pád-há­zi szent (Szent...
Bővebben

Lo­vas Kiss An­tal: Pi­a­ci túl­élés – kis­üze­mi la­ví­ro­zás. A rend­szer­vál­to­zás gaz­dál­ko­dás­ra gya­ko­rolt ha­tá­sá­nak nép­raj­zi vizs­gá­la­ta Dél-Bi­har­ban

Deb­re­cen: Deb­re­ce­ni Egye­tem Nép­raj­zi Tan­szék 2006. 187 p. /Studia Folk­loris­ti­ca et Ethno­graph­i­ca 49./ ISBN 963 472 964 9; ISSN 0138–9882 Öt bi­ha­ri te­le­pü­lé­sen – Kórósszigeten, Csök­mõn, Újirá­zon, Komádin és Mag­yarho­moro­gon...
Bővebben

Ko­vács Ákos: A ki­ta­lált ha­gyo­mány

Po­zsony: Kalligram 2006. 445 p. ISBN 80-7149-881-5 A nap­ja­ink­ban tá­ja­in­kon meg­va­ló­su­ló kü­lön­fé­le kul­tu­rá­lis és tár­sa­dal­mi ren­dez­vé­nyek (pl. em­lék­mű- és kop­ja­fa­ava­tá­sok, ko­szo­rú­zá­sok stb.) ün­ne­pi szó­nok­la­ta­i­nak szin­te min­den al­ka­lom­mal ré­sze a di­cső...
Bővebben