csütörtök, június 20, 2024

A ta­nul­mány a Har­ma­dik Bi­ro­da­lom idõ­sza­ká­nak gaz­da­sá­gi rek­lám­ja­i­ról, azok vizs­gá­la­tá­nak egyes le­het­sé­ges as­pek­tu­sa­i­ról ad váz­la­tos át­te­kin­tést. A kor­szak rek­lám­te­vé­keny­sé­gét Né­met­or­szág­ban egy köz­pon­ti rek­lám­ta­nács fo­lya­ma­to­san el­len­õriz­te, meg­ha­tá­roz­ta a ve­le kap­cso­la­tos el­vá­rá­sa­it, il­let­ve a kül­föl­di kon­ku­ren­ci­át is igye­ke­zett ki­szo­rí­ta­ni. A szer­zõ sor­ra ve­szi a rek­lá­mok köz­ve­tí­tet­te ide­á­lo­kat is: a fér­fi, a nõ, a gye­rek ide­ál­tí­pu­sát, ami a nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ta el­vá­rá­sok­nak (ár­ja és nordikus) kel­lett, hogy meg­fe­lel­jen. Min­dak­özben ezek az ide­ál­tí­pu­sok a ko­ra­be­li né­met­or­szá­gi va­ló­ság­gal sem­mi­lyen ös­­sze­füg­gés­ben nem vol­tak. A to­váb­bi­ak­ban a rek­lá­mok szó­kincs­ét is az elem­zé­se tár­gyá­vá tet­te a szer­zõ. Meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a gaz­da­sá­gi rek­lá­mok ko­ra­be­li né­met szó­kin­cse alap­ve­tõ­en militáns, ka­to­nai jel­le­gû volt. A rek­lá­mok mind ver­bá­li­san, mind vi­zu­á­li­san a vál­lal­ko­zók­nak a fenn­ál­ló ha­ta­lom­mal szem­be­ni lo­ja­li­tá­su­kat fe­jez­ték ki.