hétfő, május 20, 2024
szerző

Doris Wagner

Reklám a horogkereszt árnyékában

A ta­nul­mány a Har­ma­dik Bi­ro­da­lom idõ­sza­ká­nak gaz­da­sá­gi rek­lám­ja­i­ról, azok vizs­gá­la­tá­nak egyes le­het­sé­ges as­pek­tu­sa­i­ról ad váz­la­tos át­te­kin­tést. A kor­szak rek­lám­te­vé­keny­sé­gét Né­met­or­szág­ban egy köz­pon­ti rek­lám­ta­nács fo­lya­ma­to­san el­len­õriz­te, meg­ha­tá­roz­ta a ve­le kap­cso­la­tos el­vá­rá­sa­it,...
Bővebben