hétfő, május 20, 2024

(Összefoglalás)

A tanulmány a szlovákiai református egyház megalapításának folyamatát tárgyalja. Sorra veszi legfontosabb állomásait, majd röviden ennek az új egyház fejlődésének központi kérdéseit mutatja be. A történeti Magyarország keretei közül kiszakadó új egyházszervezet megteremtése rendkívül hosszú és bonyolult folyamat volt. Ennek több oka is van. Az egyik leglényegesebb a jogilag tisztázatlan átmeneti állapot volt, amely legalább a trianoni szerződés aláírásáig tartott. Ennek ratifikálása előtt az egyház legrangosabb képviselői az újjászervezési kérdésekkel nem voltak hajlandók érdemben foglalkozni. Emellett a túlnyomóan magyar anyanyelvű híveket magába foglaló református egyház története, önértelmezése alapján erősen a magyar liberális állammal azonosult. Belső felépítése, rendtartása, zsinat-presbiteri egyházalkotmánya csak olyan újraszabályozásokat, szerkezeti átrendezéseket tett lehetővé, amelyek alulról, a tagság, az egyházközségek, az egyházmegyék és az egyházkerületek megegyezése alapján fogalmazódtak meg. Mindaközben három egyházkerületet, egészen az egyházmegyei szintig, az új államhatár kettészelt. Az újraalakítás során ezen túlmenően az újonnan megalapított Csehszlovákia követeléséit is tekintetbe kellett venni, amely szerint kezdeményezték külön egyházkerület kialakítását Kárpátalja külön közigazgatási egységére – ami addig két régi egyházkerületre terjedt ki –, és a szlovák ajkú hívek számára külön egyházmegye létrehozását. Mivel a „Szlovenszkói és Kárpátaljai Egyetemes Református Egyház” 1923-ban elfogadott új alkotmánya az állami elvárásoknak nem teljesen felelt meg, sohasem talált állami elfogadásra, az egyház emiatt jogilag tisztázatlan körülmények között működött, amiből számos konfliktus keletkezett. Ezek a feszültségek a szlovák egyházmegye problematikája mellett különösen az iskolaügyet, jelesen az egyházközségek által fenntartott alapiskolákat, valamint az újonnan létesített egyházi főiskolát, a Református Teológiai Szemináriumot érintették.

(Liszka József ford.)