csütörtök, augusztus 11, 2022
szerző

L. Juhász Ilona

Út menti halálhelyjelek Dél-Szlovákiában

bal­ese­tek, gyil­kos­sá­gok és más tra­gé­di­ák hely­szí­né­nek meg­je­lö­lé­se, a kü­lön­fé­le ke­gye­le­ti je­lek ál­lí­tá­sa ál­ta­lá­no­san el­ter­jedt szo­kás, s na­gyon tá­vo­li múlt­ra ve­zet­he­tő vis­­sza (vö. Ko­vács 1990). A ha­lá­los tra­gé­di­ák hely­szí­nét szin­te pil­la­na­to­kon...
Bővebben

Man­fred Seifert – Win­fried Helm (Hg.): Recht und Reli­gion im All­t­agsleben. Per­spek­tiv­en der Kul­tur­forschung. Festschrift für Wal­ter Hartinger zum 65. Geburt­stag.

Pas­sau: Diet­mar Klinger Ver­lag 2005, 462. p. ill. /Neue Veröf­fentlichun­gen des Insti­tuts für Ost­bairische Heimat­forschung der Uni­ver­sität Pas­sau. Band 56./ L. Ju­hász Ilo­na Wal­ter Hartinger pro­fes­­szor, a Pas­saui Egye­tem Nép­raj­zi...
Bővebben

Sán­dor An­na: A Nyi­tra-vidé­ki ma­gyar nyelv­já­rás­ok at­la­sza

Po­zsony: Kalligram Könyv­ki­adó 2004, 359. p., 228 tér­kép. Szlo­vák és fran­cia ös­­sze­fog­la­lás­sal. /Mercurius Könyvek/ ISBN 80-7149-644-8 Hos­­szú évek ki­tar­tó mun­ká­já­nak kö­szön­he­tő­en és gon­dos elő­ké­szí­tés ered­mé­nye­ként meg­szü­le­tett az el­ső szlo­vá­ki­ai ma­gyar...
Bővebben

Obu­chová, Viera – Holèík, Šte­fan: Cin­torín pri Kozej bráne

Bratislava: Al­bert Marenèin Vyda­vate¾st­vo PT 2006, 238 p., ill. /Edícia Bratisla­va – Press­burg/ ISBN 80-88912-89-X A tör­té­nel­mi te­me­tők do­ku­men­tá­lá­sá­nak kér­dé­se már jó ide­je na­pi­ren­den sze­re­pel Eu­ró­pa-szer­te, kü­lön­bö­ző fó­ru­mo­kon sür­ge­tik fel­dol­go­zá­su­kat...
Bővebben

Márkus­né Vö­rös Haj­nal­ka: A bar­na­gi kál­vá­ria – Der Kreuzweg von Bar­nag

Veszp­rém: Né­met Ki­sebb­sé­gi Ön­kor­mány­zat Bar­nag 2005, 51 p. ISBN 963 218 271 5 A két­nyel­vû ki­ad­vány egy du­nán­tú­li né­met telepes­falu, Német­bar­nag te­le­pü­lés­tör­té­ne­tét, a kál­vá­ria­épí­tés eu­ró­pai ha­gyo­má­nya­i­nak his­tó­ri­á­ját, va­la­mint a he­lyi...
Bővebben