hétfő, október 2, 2023
szerző

L. Juhász Ilona

Bor­sos Ba­lázs – Szar­vas Zsu­zsa – Var­gyas Gá­bor (sz­erk.): Fe­hé­ren, fe­ke­tén. Varsánytól Riti­ti­ig. Ta­nul­má­nyok Sár­kány Mi­hály tisz­te­le­té­re I–II. kö­tet.

Bu­da­pest: L´ Har­mat­tan 2004, 495 és 428 p. /Kultúrák keresztútján/ ISBN 963 9457 89 2; ISSN 1586-1953 Sár­kány Mi­hály szo­ciál- és kultúrantropoló­gus, et­no­ló­gus 2004-ben töl­töt­te be 60. élet­év­ét. Kol­lé­gái és...
Bővebben

Biczó Gá­bor és Kiss No­é­mi (sz­erk.): Ant­ro­po­ló­gia és iro­da­lom. Egy új pa­ra­dig­ma út­ke­re­sé­se

Deb­re­cen: Cso­ko­nai Ki­adó 2003. 437 p. /Antropos/ ISBN 963 260 180 7 A Mis­kol­ci Egye­tem Kul­tu­rá­lis és Vi­zu­á­lis Ant­ro­po­ló­gi­ai Tan­szé­ke ál­tal Antro­pos cím­mel el­in­dí­tott könyv­so­ro­zat má­so­dik (Az el­ső Biczó Gá­bor...
Bővebben