csütörtök, augusztus 11, 2022
szerző

L. Juhász Ilona

A szak­rá­lis kis­em­lé­kek di­gi­ta­li­zá­lá­si le­he­tő­sé­gei

A szak­rá­lis kis­em­lé­kek mód­sze­res do­ku­men­tá­lá­sa, ku­ta­tá­sa cél­já­ból több mint egy év­ti­zed­del ez­előtt hoz­ták lét­re a Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet ko­má­ro­mi Et­no­ló­gi­ai Köz­pont­já­ban a Szak­rá­lis Kis­em­lék Ar­chí­vu­mot, amely leg­el­ső­ként meg­ala­kí­tott ilyen jel­le­gű...
Bővebben

„Colligite frag­men­ta!” – örök­ség­vé­de­lem Kár­pát­al­ján és a Fel­vi­dé­ken

A há­rom­na­pos kon­fe­ren­ci­á­nak a bu­da­pes­ti Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­tem Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ka­ra adott ott­hont. „Colligite frag­men­ta!” – örök­ség­vé­de­lem a Kár­pát­al­ján és a Fel­vi­dé­ken cím­mel meg­hir­de­tett ta­nács­ko­zást az­zal a cél­lal ren­dez­ték, hogy a...
Bővebben