szombat, július 13, 2024
szerző

Roland Graf

Egy Volto Santo-ábrázolás, mint határbéli kisemlék

Ba­jor­or­szág leg­észa­kibb szeg­le­te egy iga­zi kü­lön­le­ges­sé­get rej­te­get a kisem­lékku­tatás szá­má­ra. Ma­ga­san Wal­len­fells fö­lött, a ré­gi, Marien­wei­herbe ve­ze­tő za­rán­dok­út mel­lett a ván­dor nem mes­­sze Haid előtt egy kü­lön­le­ges, je­len­tő­sé­gé­ben a re­gi­o­ná­lis...
Bővebben