szombat, július 13, 2024
Rovatok

Krónika

A szak­rá­lis kis­em­lé­kek di­gi­ta­li­zá­lá­si le­he­tő­sé­gei

A szak­rá­lis kis­em­lé­kek mód­sze­res do­ku­men­tá­lá­sa, ku­ta­tá­sa cél­já­ból több mint egy év­ti­zed­del ez­előtt hoz­ták lét­re a Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet ko­má­ro­mi Et­no­ló­gi­ai Köz­pont­já­ban a Szak­rá­lis Kis­em­lék Ar­chí­vu­mot, amely leg­el­ső­ként meg­ala­kí­tott ilyen jel­le­gű...
Bővebben

Pár­be­szé­dek és ta­lál­ko­zá­sok Kon­fe­ren­cia a kö­zép-eu­ró­pai több­sé­gi és ki­sebb­ség et­ni­ku­mok köl­csön­ha­tá­sa­i­ról

A szász­or­szá­gi Bautzen (Budyšin) Szorb Ku­ta­tó­in­té­ze­te szer­ve­zé­sé­ben ke­rült sor 2009. má­jus 16–17-én ar­ra a nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­á­ra, amely­nek ke­re­té­ben a Né­met­or­szág­ból, Bul­gá­ri­á­ból, Ma­ce­dó­ni­á­ból, Szlo­vé­ni­á­ból és Szlo­vá­ki­á­ból ér­ke­zett ku­ta­tók, a di­a­ló­gus je­gyé­ben...
Bővebben

„Colligite frag­men­ta!” – örök­ség­vé­de­lem Kár­pát­al­ján és a Fel­vi­dé­ken

A há­rom­na­pos kon­fe­ren­ci­á­nak a bu­da­pes­ti Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­tem Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ka­ra adott ott­hont. „Colligite frag­men­ta!” – örök­ség­vé­de­lem a Kár­pát­al­ján és a Fel­vi­dé­ken cím­mel meg­hir­de­tett ta­nács­ko­zást az­zal a cél­lal ren­dez­ték, hogy a...
Bővebben

Tár­sa­da­lom­ku­ta­tó tu­do­má­nyos mû­he­lyek a mai Ma­gyar­or­szág szom­széd­sá­gá­ban I.

2009. feb­ru­ár 4-én a szol­no­ki Dam­ja­nich Já­nos Mú­ze­um­ban mu­tat­ko­zott be a Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet és an­nak Et­no­ló­gi­ai Köz­pont­ja. Az ese­mény­re a szol­no­ki Dam­ja­nich Já­nos Mú­ze­um és a Ma­gyar Nép­raj­zi Tár­sa­ság...
Bővebben