csütörtök, június 20, 2024
szerző

Gecse Annabella

A ci­gány kul­tú­ra nép­raj­zi és tör­té­ne­ti ku­ta­tá­sa a Kár­pát-me­dencében

„Sza­kunk el­sőd­le­ges fel­ada­ta to­vább­ra is a Kár­pát-me­den­cé­ben élő ci­gány­ság né­pi kul­tú­rá­já­nak, tár­sa­dal­mi és nyel­vi ta­go­zó­dá­sá­nak, men­ta­li­tá­sá­nak mi­nél ala­po­sabb le­írá­sa, mi­nél rész­le­te­sebb doku­men­tálása….   …A mos­ta­ni kon­fe­ren­cia is bi­zo­nyít­ja, hogy időn­ként ös­­sze...
Bővebben

Tár­sa­da­lom­ku­ta­tó tu­do­má­nyos mû­he­lyek a mai Ma­gyar­or­szág szom­széd­sá­gá­ban I.

2009. feb­ru­ár 4-én a szol­no­ki Dam­ja­nich Já­nos Mú­ze­um­ban mu­tat­ko­zott be a Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet és an­nak Et­no­ló­gi­ai Köz­pont­ja. Az ese­mény­re a szol­no­ki Dam­ja­nich Já­nos Mú­ze­um és a Ma­gyar Nép­raj­zi Tár­sa­ság...
Bővebben