csütörtök, június 20, 2024
szerző

Gecse Annabella

Sza­bó Lász­ló: Gömör és Kis­hont vár­me­gye pa­rasz­ti tár­sa­dal­ma

A gömöri ma­gyar­ság nép­raj­za IV. Deb­re­cen, 2005, 464 p. ISBN 963 472 930 4. Sza­bó Lász­ló a ma­gyar­or­szá­gi tár­sa­da­lom­nép­rajz egyik leg­je­le­sebb, egyé­ni, is­ko­la­te­rem­tő szem­lé­let­tel dol­go­zó ku­ta­tó­ja. A Deb­re­ce­ni Egye­tem –...
Bővebben