hétfő, május 20, 2024
szerző

Baranyovics Borisz

Szá­raz Mik­lós Györ­gy: Ci­gá­nyok. Eu­ró­pa in­di­án­jai

Bu­da­pest: He­li­kon 2007, 279 p. ISBN 978-963-227-092-0 Szo­kat­lan vál­lal­ko­zás egy szép­író­tól, hogy egy ös­­sze­fog­la­ló nép­raj­zi, ant­ro­po­ló­gi­ai mû­vet ír­jon egy ki­sebb­sé­gi kul­tú­rá­tól. Szá­raz Mik­lós Györ­gy ezért nem is egy mû­fa­ji­lag be­so­rol­ha­tó...
Bővebben

Bódi Zsu­zsan­na: A ma­gyar­or­szá­gi ci­gány­ság

Bu­da­pest: Ma­gyar Nép­raj­zi Tár­sa­ság 2006. 113 p. /Cigány nép­raj­zi ta­nul­má­nyok 14./ ISSN 1217-8853 Bódi Zsu­zsan­na a Ma­gyar Nép­raj­zi Tár­sa­ság Ci­gány Ta­go­za­tá­nak meg­ala­pí­tó­ja és 2007-ben be­kö­vet­ke­zett ha­lá­lá­ig tit­ká­ra volt. Több si­ke­res...
Bővebben

„…ha megyek az utcán, és itt a nevem, ott nevem…érted, nem?“

Be­ve­ze­tés Nap­ja­ink­ban a graf­fi­tiv­el na­gyon so­kat és so­kan fog­la­koz­nak. Több tu­do­má­nyos mun­ka, nép­sze­rű­sí­tő és szak­ki­ad­vány, te­le­ví­zi­ós és rá­di­ós mű­sor, új­ság­cikk pró­bál­ja be­mu­tat­ni ezt a faj­ta te­vé­keny­sé­get, il­let­ve meg­vi­lá­gí­ta­ni jó és...
Bővebben

Bárth Dá­ni­el szerk.: Ün­nep­lõ. Írá­sok Vere­bé­lyi Kin­csõ szü­le­tés­nap­já­ra

Bu­da­pest: EL­TE BTK Folk­lore Tan­szék 2005, 517 p. /Folcrolistica 9./ ISSN 0139-2069 Az Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­tem Nép­raj­zi In­té­ze­té­nek igaz­ga­tó­ját, Vere­bé­lyi Kin­csőt kö­szön­tő, a mű­faj­ra jel­lem­ző, kö­te­le­ző­nek is mi­nő­sít­he­tő Tab­u­la Grat­u­la­to­ri­a-­val...
Bővebben