szerda, április 17, 2024
Man­fred Seifert – Win­fried Helm (Hg.): Recht und Reli­gion im All­t­agsleben. Per­spek­tiv­en der Kul­tur­forschung. Festschrift für Wal­ter Hartinger zum 65. Geburt­stag.

Man­fred Seifert – Win­fried Helm (Hg.): Recht und Reli­gion im All­t­agsleben. Per­spek­tiv­en der Kul­tur­forschung. Festschrift für Wal­ter Hartinger zum 65. Geburt­stag.

Pas­sau: Diet­mar Klinger Ver­lag 2005, 462. p. ill. /Neue Veröf­fentlichun­gen des Insti­tuts für Ost­bairische Heimat­forschung der Uni­ver­sität Pas­sau. Band 56./ L. Ju­hász Ilo­na Wal­ter Hartinger pro­fes­­szor, a Pas­saui Egye­tem Nép­raj­zi...
Bővebben

Sán­dor An­na: A Nyi­tra-vidé­ki ma­gyar nyelv­já­rás­ok at­la­sza

Po­zsony: Kalligram Könyv­ki­adó 2004, 359. p., 228 tér­kép. Szlo­vák és fran­cia ös­­sze­fog­la­lás­sal. /Mercurius Könyvek/ ISBN 80-7149-644-8 Hos­­szú évek ki­tar­tó mun­ká­já­nak kö­szön­he­tő­en és gon­dos elő­ké­szí­tés ered­mé­nye­ként meg­szü­le­tett az el­ső szlo­vá­ki­ai ma­gyar...
Bővebben

Obu­chová, Viera – Holèík, Šte­fan: Cin­torín pri Kozej bráne

Bratislava: Al­bert Marenèin Vyda­vate¾st­vo PT 2006, 238 p., ill. /Edícia Bratisla­va – Press­burg/ ISBN 80-88912-89-X A tör­té­nel­mi te­me­tők do­ku­men­tá­lá­sá­nak kér­dé­se már jó ide­je na­pi­ren­den sze­re­pel Eu­ró­pa-szer­te, kü­lön­bö­ző fó­ru­mo­kon sür­ge­tik fel­dol­go­zá­su­kat...
Bővebben