szombat, május 18, 2024
Nyitra vi­dé­ki népballadák1 Arany A. Lász­ló ha­gya­té­ká­ból köz­zé­tet­te Liszka Jó­zsef

A szak­rá­lis kis­em­lé­kek di­gi­ta­li­zá­lá­si le­he­tő­sé­gei

A szak­rá­lis kis­em­lé­kek mód­sze­res do­ku­men­tá­lá­sa, ku­ta­tá­sa cél­já­ból több mint egy év­ti­zed­del ez­előtt hoz­ták lét­re a Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet ko­má­ro­mi Et­no­ló­gi­ai Köz­pont­já­ban a Szak­rá­lis Kis­em­lék Ar­chí­vu­mot, amely leg­el­ső­ként meg­ala­kí­tott ilyen jel­le­gű...
Bővebben

Pár­be­szé­dek és ta­lál­ko­zá­sok Kon­fe­ren­cia a kö­zép-eu­ró­pai több­sé­gi és ki­sebb­ség et­ni­ku­mok köl­csön­ha­tá­sa­i­ról

A szász­or­szá­gi Bautzen (Budyšin) Szorb Ku­ta­tó­in­té­ze­te szer­ve­zé­sé­ben ke­rült sor 2009. má­jus 16–17-én ar­ra a nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­á­ra, amely­nek ke­re­té­ben a Né­met­or­szág­ból, Bul­gá­ri­á­ból, Ma­ce­dó­ni­á­ból, Szlo­vé­ni­á­ból és Szlo­vá­ki­á­ból ér­ke­zett ku­ta­tók, a di­a­ló­gus je­gyé­ben...
Bővebben

„Colligite frag­men­ta!” – örök­ség­vé­de­lem Kár­pát­al­ján és a Fel­vi­dé­ken

A há­rom­na­pos kon­fe­ren­ci­á­nak a bu­da­pes­ti Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­tem Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ka­ra adott ott­hont. „Colligite frag­men­ta!” – örök­ség­vé­de­lem a Kár­pát­al­ján és a Fel­vi­dé­ken cím­mel meg­hir­de­tett ta­nács­ko­zást az­zal a cél­lal ren­dez­ték, hogy a...
Bővebben

A ci­gány kul­tú­ra nép­raj­zi és tör­té­ne­ti ku­ta­tá­sa a Kár­pát-me­dencében

„Sza­kunk el­sőd­le­ges fel­ada­ta to­vább­ra is a Kár­pát-me­den­cé­ben élő ci­gány­ság né­pi kul­tú­rá­já­nak, tár­sa­dal­mi és nyel­vi ta­go­zó­dá­sá­nak, men­ta­li­tá­sá­nak mi­nél ala­po­sabb le­írá­sa, mi­nél rész­le­te­sebb doku­men­tálása….   …A mos­ta­ni kon­fe­ren­cia is bi­zo­nyít­ja, hogy időn­ként ös­­sze...
Bővebben