szombat, május 18, 2024
Ve­res Eme­se-Gyöngy­vér szerk.: Evan­gé­li­kus múl­tunk – evan­gé­li­kus je­le­nünk

Ve­res Eme­se-Gyöngy­vér szerk.: Evan­gé­li­kus múl­tunk – evan­gé­li­kus je­le­nünk

Bu­da­pest: EL­TE Folk­lore Tan­szék és a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház Nép­raj­zi Mun­ka­cso­port­ja 2005, 288 p. /Vallási Nép­rajz 12./ ISBN 96-346373-61. Ve­res Eme­se-Gyöngy­vér szerk.: Ta­nul­mány­kö­tet. Bu­da­pest: A Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház Nép­raj­zi Mun­ka­cso­port­ja...
Bővebben

Szá­raz Mik­lós Györ­gy: Ci­gá­nyok. Eu­ró­pa in­di­án­jai

Bu­da­pest: He­li­kon 2007, 279 p. ISBN 978-963-227-092-0 Szo­kat­lan vál­lal­ko­zás egy szép­író­tól, hogy egy ös­­sze­fog­la­ló nép­raj­zi, ant­ro­po­ló­gi­ai mû­vet ír­jon egy ki­sebb­sé­gi kul­tú­rá­tól. Szá­raz Mik­lós Györ­gy ezért nem is egy mû­fa­ji­lag be­so­rol­ha­tó...
Bővebben

Sza­bó Lász­ló: Gömör és Kis­hont vár­me­gye pa­rasz­ti tár­sa­dal­ma

A gömöri ma­gyar­ság nép­raj­za IV. Deb­re­cen, 2005, 464 p. ISBN 963 472 930 4. Sza­bó Lász­ló a ma­gyar­or­szá­gi tár­sa­da­lom­nép­rajz egyik leg­je­le­sebb, egyé­ni, is­ko­la­te­rem­tő szem­lé­let­tel dol­go­zó ku­ta­tó­ja. A Deb­re­ce­ni Egye­tem –...
Bővebben

Šmitek, Zago – Svetieva, Aneta ed.: Post–Yugoslav Life­world­s. Between Tra­di­tion and Moder­ni­ty. Results of the Slove­ni­an\ Mace­don­ian Eth­no­log­i­cal and Anthro­po­log­i­cal Research Pro­ject 2000–2002

Ljub­lja­na – Skop­je: Odd­elek za etnologi­jo in kul­turno antropologi­jo, Filo­zof­s­ka fakule­ta – Uni­verza v Ljub­lja­na, (Department of Eth­nol­o­gy and Cul­tur­al Anthro­pol­gy, Fac­ul­ty of Arts – Ljub­lja­na), 2008, 207 p. ISBN...
Bővebben

Schriefer, Andreas: Deutsche, Slowak­en und Mag­yaren im Spi­e­gel deutschsprachiger his­torisch­er Zeitun­gen und Zeitschriften in der Slowakei

Komárno: Fo­rum insti­tute 2007, 264 p. /Interethnica 9./ ISBN 978-80-89249-11-4 A ko­má­ro­mi Et­no­ló­gi­ai Köz­pont Intereth­ni­ca so­ro­za­tá­nak im­már ki­len­ce­dik kö­te­te Andreas Schriefer né­met tör­té­nész dok­to­ri dis­­szer­tá­ci­ó­ját ad­ja köz­re, amely­nek te­ma­ti­ká­ja sze­ren­csé­sen...
Bővebben