csütörtök, június 20, 2024
Schőn­er Alfréd: A po­kol trak­tá­tusa ké­pek­ben

Schel­l, Csil­la – Prosser, Michael (Hg.): Fest, Brauch, Iden­tität – Ün­nep, szo­kás, iden­ti­tás. Ungarisch–deutsche Kon­tak­t­felder. Beiträge zur Tagung des Johannes-Künzig-Instituts 8.–10. Juni 2005

Freiburg: Johannes-Künzig Insti­tut für ost­deutsche Volk­skunde 2008, 288 p. ill. /Schriftenreihe des Johannes-Künzig-Institut. Band 9./ ISBN 3-931905-47-0 A freibur­gi szék­he­lyű, az egy­ko­ri ala­pí­tó ne­vét vi­se­lő Johannes-Künzig-Institut, a ke­let-eu­ró­pai né­me­tek nép­raj­zá­nak,...
Bővebben

Rozkošná, Blan­ka – Jakubec, Pavel: Židovské památky Èech. His­to­rie a památky židovského osídlení Èech. Jew­ish Mon­u­ments in Bohemia.History and Mon­u­ments of the Jew­ish Set­tle­ment in Bohemi­a

Brno: ERA group spol. s r. o. 2004, 480 p., ill. ISBN 80-86517-64-0 A po­zso­nyi Vesna Ki­adó gon­do­zá­sá­ban 1991-ben je­lent meg egy hi­ány­pót­ló kö­tet, amely a mai Szlo­vá­kia te­rü­le­tén ta­lál­ha­tó...
Bővebben

Qui­et­zsch, Har­ald: La Pas­sione nel pae­sag­gio. Bib­li­ografia dei Sacri Mon­ti, Cal­vari e Com­p­lessi devozion­al­i. Bib­li­ografia tedesca. Pas­sion in der Land­schaft. Bib­li­ogra­phie der Sacri Mon­ti, Kalvarien­berge und Andachtsstät­ten. Deutschsprachige Bib­li­ogra­phie

Mon­fer­ra­to: Doku­men­ta­tion­szen­trum für Sacri Mon­ti, Kalvarien­berge und europäis­che Andachtsstät­ten 2007, 157 p. ISBN 978-88-89081-09-9 Mi­e­lőtt ma­gá­ról a kö­tet­ről szól­nék, az elő­ál­lí­tá­sá­ból ak­tív részt vál­la­ló két fél be­mu­ta­tá­sa lát­szik szük­sé­ges­nek. Az...
Bővebben