csütörtök, április 18, 2024
Gecse An­na­bel­la: Az et­ni­kai és tár­sa­dal­mi át­ren­de­zõ­dés fo­lya­ma­ta egy gömöri fa­lu 20. szá­za­di éle­té­ben

Gecse An­na­bel­la: Az et­ni­kai és tár­sa­dal­mi át­ren­de­zõ­dés fo­lya­ma­ta egy gömöri fa­lu 20. szá­za­di éle­té­ben

Az et­ni­kai és tár­sa­dal­mi át­ren­de­ző­dés fo­lya­ma­ta egy gömöri fa­lu 20. szá­za­di éle­té­ben. Ko­má­rom – Somor­ja: Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet 2007, 191 p. /Interethnica 10./ ISBN 978-80-80249-13-8 Gecse An­na­bel­la: Az et­ni­kai és...
Bővebben

Bra­ham, Ran­dolph L.: A ma­gyar­or­szá­gi Holokauszt föld­raj­zi en­cik­lo­pé­di­á­ja I–III. kö­tet

(sz­erk.) Ti­bo­ri Sza­bó Zol­tán köz­re­mű­kö­dé­sé­vel; Bu­da­pest: Park Könyv­ki­adó 2007, 1590 p. ISBN 978-963-530-738-8-Ö A tu­do­má­nyos ku­ta­tók és ér­dek­lő­dők szá­má­ra egy bi­zo­nyos té­ma­kör ku­ta­tá­sa­kor nagy se­gít­sé­get je­len­te­nek a le­xi­ko­nok, en­cik­lo­pé­di­ák. Egy-­e­gy...
Bővebben

Bódi Zsu­zsan­na: A ma­gyar­or­szá­gi ci­gány­ság

Bu­da­pest: Ma­gyar Nép­raj­zi Tár­sa­ság 2006. 113 p. /Cigány nép­raj­zi ta­nul­má­nyok 14./ ISSN 1217-8853 Bódi Zsu­zsan­na a Ma­gyar Nép­raj­zi Tár­sa­ság Ci­gány Ta­go­za­tá­nak meg­ala­pí­tó­ja és 2007-ben be­kö­vet­ke­zett ha­lá­lá­ig tit­ká­ra volt. Több si­ke­res...
Bővebben