hétfő, május 20, 2024
„Gyermekkori mulatságok”

„…ha megyek az utcán, és itt a nevem, ott nevem…érted, nem?“

Be­ve­ze­tés Nap­ja­ink­ban a graf­fi­tiv­el na­gyon so­kat és so­kan fog­la­koz­nak. Több tu­do­má­nyos mun­ka, nép­sze­rű­sí­tő és szak­ki­ad­vány, te­le­ví­zi­ós és rá­di­ós mű­sor, új­ság­cikk pró­bál­ja be­mu­tat­ni ezt a faj­ta te­vé­keny­sé­get, il­let­ve meg­vi­lá­gí­ta­ni jó és...
Bővebben

A reálszocializmus mint a néprajzkutatás tárgya

*** Mun­kám­ban azt sze­ret­ném meg­vizs­gál­ni, hogy az et­no­ló­gia mint tu­do­mány men­­nyi­ben ké­pes a reál­szo­cial­ista min­den­nap­ok né­hány fon­tos as­pek­tu­sá­nak meg­vi­lá­gí­tá­sá­ra. A kér­dés­kört az eu­ró­pai et­no­ló­gia (Ethnologia Europaea) esz­mé­je fe­lől sze­ret­ném meg­kö­ze­lí­te­ni,...
Bővebben