csütörtök, június 20, 2024
Lanczen­dor­fer Zsu­zsan­na: „Min­dent apám­ról…”

Kra­van­ja, Bošt­jan: Sveti svet. Topografi­ja reli­giozne­ga pros­to­ra na primeru Bregin­jskega kota

Ljub­lja­na: Uni­verza v Ljubl­jani, Filo­zof­s­ka fakul­te­ta, Odd­elek za etnologi­jo in kul­turno antropologi­jo 2007, 277 p. /Zupanièeva knjižni­ca 23./ ISBN 978-961-237-224-8 A be­mu­ta­tás­ra ke­rü­lő kö­tet át­dol­go­zott ma­gisz­te­ri mun­ka, amel­­lyel a szer­ző...
Bővebben

Hi­da­si Jó­zsef: Lo­sonc­tól – Lo­son­cig. Egy vá­ros, egy csa­lád és egy fi­a­tal túl­élõ tör­té­ne­te.

Bu­da­pest: Múlt és Jö­vő Lap- és Könyv­ki­adó 2008, 278 p., ill. /Múlt és Jö­vő Könyvek/ ISBN 978-963-9512-37-5 A 2008-as bu­da­pes­ti Könyv­fesz­ti­vál­ra je­lent meg a lo­son­ci szü­le­té­sű, ma a né­met­or­szá­gi Freiburg­ban...
Bővebben