csütörtök, június 20, 2024
Bárth Dá­ni­el: Es­kü­võ, ke­resz­te­lõ, ava­tás. Egy­ház és né­pi kul­tú­ra a ko­ra új­ko­ri Ma­gyar­or­szá­gon

Bárth Dá­ni­el: Es­kü­võ, ke­resz­te­lõ, ava­tás. Egy­ház és né­pi kul­tú­ra a ko­ra új­ko­ri Ma­gyar­or­szá­gon

Bu­da­pest: Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia – Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­tem Folk­lór Szö­veg­elem­zé­si Ku­ta­tó­cso­port 2005, 279 p. /Szövegek és elem­zé­sek 1./ ISBN 963 463 741 8; ISSN 1786-7606 A szer­ző a ma­gyar szo­kás­ku­ta­tás...
Bővebben

Egy Volto Santo-ábrázolás, mint határbéli kisemlék

Ba­jor­or­szág leg­észa­kibb szeg­le­te egy iga­zi kü­lön­le­ges­sé­get rej­te­get a kisem­lékku­tatás szá­má­ra. Ma­ga­san Wal­len­fells fö­lött, a ré­gi, Marien­wei­herbe ve­ze­tő za­rán­dok­út mel­lett a ván­dor nem mes­­sze Haid előtt egy kü­lön­le­ges, je­len­tő­sé­gé­ben a re­gi­o­ná­lis...
Bővebben

Egy közép-európai életút: ami elbeszélhető és ami nem

Nagy­anyám, Schle­ich­er Imréné Gás­pár Má­ria (Po­zsony 1911 – Bal­a­ton­főka­jár 1995) a cseh­szlo­vák–ma­gyar la­kos­ság­cse­re egyez­mény ke­re­té­ben ke­rült Ma­gyar­or­szág­ra 1948-ban. Er­ről az ese­mény­ről csa­lá­dunk­ban so­ha sen­ki nem be­szélt. Nagy­anyám az át­te­le­pü­lést kö­ve­tő­en...
Bővebben

A cseregyerek-rendszerről – kissé másképpen

A nagymúltú cse­re­gye­rek­rend­szer in­téz­mé­nyé­vel a ke­let-, il­let­ve kö­zép-eu­ró­pai tér­ség­ben fő­leg a ma­gyar, rész­ben a szlo­vák, oszt­rák, sváj­ci né­met ku­ta­tók (el­ső­sor­ban nép­raj­zo­sok, mű­ve­lő­dés­tör­té­né­szek) fog­lal­koz­tak be­ha­tób­ban. Ne­kem is mó­dom­ban ál­lott már több...
Bővebben